Nemocničná lekáreň

O nás
Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť klinikám, oddeleniam a ambulanciám UNB-Nemocnice sv. Cyrila a Metoda. 
Oddelenie výdaja verejnosti poskytuje lekárenskú starostlivosť verejnosti. 

Činnosť 
• Zabezpečuje, eviduje a uchováva lieky, laboratórne diagnostiká, zdravotnícke pomôcky a dezinfekčné prípravky.
• Vydáva lieky, laboratórne diagnostiká, zdravotnícke pomôcky a dezinfekčné prípravky na objednávky kliník, oddelení a ambulancií Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.
• Vykonáva individuálnu prípravu liekov a ich kontrolu.
• Vykonáva informačnú a konzultačnú činnosť pre kliniky, oddelenia a ambulancie o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
• Vedie predpísanú dokumentáciu.
• Spolupracuje pri tvorbe Liekového formulára UNB.
• Podieľa sa na činnosti Komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, Etickej komisie, Komisie pre racionálnu antiinfekčnú a antibiotickú politiku, Komisie pre nozokomiálne nákazy.
• Vykonáva kontrolu uchovávania liekov a zdravotníckych pomôcok na oddeleniach/klinikách Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.
• Prijíma, eviduje a vydáva lieky a zdravotnícke pomôcky centrálne nakupované zdravotnými poisťovňami.
• Spolupodieľa sa na klinickom skúšaní liekov prebiehajúcom v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda.
• Zabezpečuje prax študentov strednej zdravotníckej školy – odbor farmaceutický laborant a študentov vysokých škôl – odbor farmácia. 


Oddelenia 
• Oddelenie manažmentu a ekonomiky.
• Oddelenie klinickej farmácie a výdaja liekov.
• Oddelenie prípravy liekov.
• Oddelenie kontroly liečiv a prípravy laboratórnych diagnostík
• Oddelenie zdravotníckych pomôcok.
• Oddelenie výdaja verejnosti.


Prevádzkový čas: 7: 00 – 15: 30
Služba v lekárni: 
v pracovný deň: 15: 30 – 17: 00
sobota, nedeľa a sviatky: 8: 00 – 12: 00

Príslužba na telefóne: 
v pracovný deň: 17: 00 – 7: 00
víkend a sviatky: 12: 00 – 8: 00
 
Oddelenie výdaja verejnosti
v pracovný deň: 7:30 – 16:30

 

Nemocničná lekáreň
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

Tel:
02/6867 2017, -3638, -2016, oddelenie výdaja verejnosti -2624, -3019

oddelenie výdaja verejnosti: lekaren.petrzalka@pe.unb.sk

 

 


 

späť