Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť klinikám, oddeleniam a ambulanciám Nemocnice sv. Cyrila a Metoda. Nemocničná lekáreň neposkytuje služby pre verejnosť! Túto činnosť zabezpečujú verejné lekárne v areáli nemocnice.

Činnosť 
• Zabezpečuje, eviduje a uchováva lieky, laboratórne diagnostiká, zdravotnícke pomôcky a dezinfekčné prípravky.
• Vydáva lieky, laboratórne diagnostiká, zdravotnícke pomôcky a dezinfekčné prípravky na objednávky kliník, oddelení a ambulancií Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.
• Vykonáva individuálnu prípravu liekov a ich kontrolu.
• Vykonáva informačnú a konzultačnú činnosť pre kliniky, oddelenia a ambulancie o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
• Vedie predpísanú dokumentáciu.
• Spolupracuje pri tvorbe Liekového formulára UNB.
• Podieľa sa na činnosti Komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, Etickej komisie, Komisie pre racionálnu antiinfekčnú a antibiotickú politiku, Komisie pre nozokomiálne nákazy.
• Vykonáva kontrolu uchovávania liekov a zdravotníckych pomôcok na oddeleniach/klinikách Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.
• Eviduje a uchováva omamné a psychotropné látky za osobitných podmienok určených zákonom o OPL. V zmysle tohto zákona vykonáva kontroly na klinikách a oddeleniach. Zároveň každoročne podáva hlásenia o spotrebe OPL na VÚC.
• Prijíma, eviduje a vydáva lieky a zdravotnícke pomôcky centrálne nakupované zdravotnými poisťovňami.
• Spolupodieľa sa na klinickom skúšaní liekov prebiehajúcom v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda.
• Eviduje a ochraňuje lieky a zdravotnícke pomôcky štátnych hmotných rezerv.
• Pravidelne vypracováva výstupy o nákupe a spotrebe liekov a ZP v nemocnici.
• Zabezpečuje prax študentov Strednej zdravotníckej školy - odbor farmaceutický laborant.

Odborné aktivity 
Pracovníci lekárne sa pravidelne zúčastňujú na odborných podujatiach v rámci kontinuálneho vzdelávania organizovaných príslušnými slovenskými stavovskými organizáciami a SZU, ako aj na rôznych seminároch, konferenciách a kongresoch o nemocničnom lekárenstve doma.

Oddelenia 
• Oddelenie klinickej farmácie.
• Oddelenie prípravy liekov.
• Oddelenie kontroly liekov, prípravy skúmadiel.
• Oddelenie manažmentu a ekonomiky.
• Oddelenie zdravotníckych pomôcok.

Prevádzkový čas:
7: 00 – 15: 30
Služba v lekárni: 
v pracovný deň: 15: 30 – 18: 00
sobota
nedeľa a sviatky:
7: 00 – 12: 00
8: 00 – 12: 00

Príslužba na telefóne: 
v pracovný deň: 18: 00 – 7: 00
víkend a sviatky: 12: 00 – 7: 00

 

Nemocničná lekáreň
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

Tel:
02/6867 2017, -3638 , -2016, -2213, -2329(fax)

Mail:
srnikova@pe.unb.sk
polusinova@pe.unb.sk 

 


 

späť