Aj v novom roku pokračujeme v menovaní prednostov a prednostiek

IMG_9046
Obrázok ku správe: Aj v novom roku pokračujeme v menovaní prednostov a prednostiek

Riaditeľ UNB, Alexander Mayer spolu s dekanom LF UK Jurajom Payerom vymenovali ďalších prednostov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní.

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH – prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH – prednosta Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., MPH – prednosta Ústavu patologickej anatómie LF UK a UNB.


IMG_9050IMG_9047