Ambulancia pre pohlavné a sexuálne prenosné choroby

Nemocnica Staré Mesto

blok CH, 2. posch.

Lekári:

MUDr. Milena Osuská

Sestrička:

Tel.č:

02/ 572 90 685

Zameranie: diagnostika, návrh terapie a dispenzarizácia pohlavných chorôb