Centrálne prijímacie oddelenie

CPO režim

 

Úlohou Centrálneho prijímacieho oddelenia (CPO) je zabezpečovať nepretržitú dostupnosť zdravotnej starostlivosti 24 hodín denne 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Predstavuje „vstupnú bránu“ do nemocnice pacientom, ktorí prichádzajú na centrálne prijímacie oddelenie na vyšetrenie, či už sú privezený ambulanciou záchrannej zdravotnej služby (RZP, RLP), alebo sú odoslaní špecialistami (chirurg, internista, atď.), praktickými lekármi pre dospelých, v čase od 19:00 hod Lekárskou službou prvej pomoci (LSPP), alebo prídu sami. Centrálny príjem patrí k časti zdravotného systému, ktorý poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť a nadväzuje na prednemocničnú urgentnú starostlivosť - záchranné služby. Na rozdiel od LSPP je dostupný 24 hodín denne. LSPP zabezpečuje dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecným lekárom pre dospelých – ide o iného poskytovateľa a aktuálne má sídlo na poliklinike Ružinovská 10. Centrálne prijímacie oddelenie zabezpečuje 24 hodín dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti v rozsahu špecializovaných pracovísk, ktoré sa v Nemocnici Ružinov na Ružinovskej ulici 6 nachádzajú. Ďalej zabezpečuje urgentnú starostlivosť pri hromadných nešťastiach prípadne počas krízového stavu. Úlohou Centrálneho prijímacieho oddelenia Univerzitnej nemocnice Bratislava, je primárny kontakt s pacientmi, u ktorých došlo k náhlej zmene z plného zdravia, alebo ku zhoršeniu zdravotného stavu. Cieľom takejto neodkladnej starostlivosti nie je určenie definitívnej diagnózy, ale vylúčiť život ohrozujúci stav, prípadne takýto stav stabilizovať alebo zvrátiť. K ďalším úlohám CPO patrí teda určenie, či pacient vyžaduje alebo nevyžaduje okamžitú ústavnú starostlivosť, ale aj poskytovanie ambulantnej špecializovanej starostlivosti (napríklad: pravidelné preväzy na základe odporúčania, ORL, očné a pod.) v čase, keď špecializovaná ambulantná starostlivosť nie je dostupná. Tomu zodpovedajú možnosti a rozsah vyšetrení: EKG, RTG, CT, USG, laboratórne vyšetrenia. Pacient po vyšetrení na CPO je buď prijatý na príslušnú kliniku/oddelenie alebo je odoslaný s ďalšími odporúčaniami domov. Centrálne prijímacie oddelenie na pracovisku Ružinov bolo v roku 2012 rekonštruované. Spolu s rekonštrukciou sa čiastočne zmenil aj postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, čo súvisí s jeho členením:

1. Registrácia:

Nachádza sa hneď oproti vchodu na Centrálne prijímacie oddelenie vedľa čakárne. Úlohou registrácie je overiť totožnosť pacienta, jeho zadanie do nemocničného informačného systému s krátkym popisom hlavných ťažkostí. Účelom je zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako i prvotne zatriediť pacientov vyžadujúcich okamžitú resuscitáciu (väčšinou v súčinnosti so záchrannými službami), ďalej na pacientov emergentných, urgentných, semiurgentných a neurgentných. Čas čakania na vyšetrenie pre pacientov zatriedených do jednotlivých skupín je rôzny.

2. Vyšetrovne:
Slúžia na vyšetrenie pacientov, pri čom takýchto ambulancií je na Centrálnom prijímacom oddelení 7. I keď sú tieto vyšetrovne - ambulancie vnútorne delené na ambulancie interné, chirurgické, urologické a ORL, ide o všeobecné vyšetrovne - ambulancie, kedy pacient s infarktom môže byť vyšetrovaný na chirurgickej ambulancii, a naopak pacient s tržnou ranou, môže byť vyšetrený a zašitý na internej ambulancii. Nachádza sa tu aj sádrovňa.

3. Expektačné lôžka:
Slúžia na sledovanie pacientov. V rámci nášho oddelenia máme expektačné lôžka s kontinuálnym monitorovaním základných vitálnych funkcií pre závažné stavy, ktoré takýto monitoring vyžadujú ako napr. infarkt myokardu, arytmie, vysoký krvný tlak s komplikáciami, cievne mozgové príhody, dekompenzovaný diabetes melitus, atď. Expektačné lôžka bez monitoringu sú určené pre menej závažné stavy, ako napr. pri podávanie infúzií pri bolestiach chrbtice, obličkové a žlčníkové koliky, atď. Celkový počet lôžok s monitoringom je 4 a bez monitoringu je 6 s možnosťou zvýšenie o ďalších 5 vďaka transportným lôžkam.

4. Tzv. vysokoprahový urgent – ktorý sa nachádza v priestoroch KAIM – OIM I na I. poschodí, kde v spolupráci s KAIM- OIM zabezpečujeme poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí sú v ohrození života, pacientom kriticky chorým so zlyhávaním životných funkcii s rôznych príčin.

O významnosti CPO svedčia aj počty celkovo vyšetrených pacientov, pričom napríklad za rok 2012 tento počet bol cca viac ako 46 000, z toho viac ako 12 000 pacientov za rok bolo privezených záchrannou zdravotnou službou a zo všetkých pacientov ústavnú starostlivosť vyžadovalo približne 23% t.j. 10 580 pacientov.

Centrálne prijímacie oddelenie
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06

CPO sa nachádza v nemocničnej budove, vstup je cez označený samostatný vchod z pravej strany budovy.
Sme dostupní:

T3Cnew
Telerádiologické centrum T3C / Redimed
Univerzitná nemocnica BA - Ružinov a Podunajské Biskupice 

- Centrálny príjem - URGENT


epacs
ePACS - Dicom komunikácia medzi zdravotníckmi zariadeniami
AET: unb.sk
http://www.epacs.cz/epacs/faces/pages/hcu-detail.xhtml?ae=unb.sk


 
späť