Chcel by som podať sťažnosť

VŠEOBECNE:
Každá fyzická alebo právnická osoba má právo domáhať sa ochrany svojho práva alebo právom chráneného záujmu, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Taktiež má právo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podanie osoby v takomto prípade má charakter sťažnosti, a tak je i orgánom verejnej správy vybavované.
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  - https://www.ustavnysud.sk/zakon-o-staznostiach
 
FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI SŤAŽNOSTI:
Ak má byť podanie osoby vybavené ako sťažnosť, je nutné dodržať zákonom vyžadované formálne náležitosti, ktorými sú:
1) V prípade fyzickej osoby:
- Meno a priezvisko sťažovateľa
- Adresa trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa
2) V prípade právnickej osoby:
- Názov a sídlo spoločnosti
- Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť
 
DOLEŽITÉ!: Ak sťažnosť uvedené náležitosti neobsahuje, orgán verejnej správy sťažnosť odloží. 
 
Medzi ďalšie formálne náležitosti sťažnosti, ktoré je nutné dodržať, patrí:
- Čitateľnosť a zrozumiteľnosť sťažnosti
- Zo sťažnosti musí byť zrejmé proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha
- Sťažnosť musí byť podpísaná!
 
PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ:
Sťažnosť je možné podať:
- Písomne: 
Poštou na adresu 
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková č. 4, Bratislava
Priamo do podateľne  Univerzitnej nemocnice Bratislava
- Ústne do záznamu:
Priamo na Riaditeľstve Univerzitnej nemocnice Bratislava
- Faxom:
Na číslo faxu  +421 2 43420795
- Formulárom na webovom portále www.unb.sk

DOLEŽITÉ!: Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. 
 
LEHOTA NA VYBAVENIE SŤAŽNOSTI:
Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní a začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie.
 
VYBAVENIE SŤAŽNOSTI:
Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. 
 
POZNÁMKA:
Nie každé podanie právnickej alebo fyzickej osoby má charakter sťažnosti. V prípade, že podanie osoby je vyhodnotené ako „iné podanie“, Univerzitná nemocnica Bratislava sa týmto podaním zaoberá ako „tzv. iným podaním“.