Chcel by som podať sťažnosť

VŠEOBECNE:
Každá fyzická alebo právnická osoba má právo domáhať sa ochrany svojho práva alebo právom chráneného záujmu, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Taktiež má právo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podanie osoby v takomto prípade má charakter sťažnosti, a tak je i orgánom verejnej správy vybavované.
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach - https://www.ustavnysud.sk/zakon-o-staznostiach

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI SŤAŽNOSTI:

Ak má byť podanie osoby vybavené ako sťažnosť, je nutné dodržať zákonom vyžadované formálne náležitosti, ktorými sú:
1. V prípade fyzickej osoby:
- Meno a priezvisko sťažovateľa
- Adresa pobytu sťažovateľa
2. V prípade právnickej osoby:
- Názov a sídlo spoločnosti
- Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť

Medzi ďalšie formálne náležitosti sťažnosti, ktoré je nutné dodržať, patrí:
- Čitateľnosť a zrozumiteľnosť sťažnosti
- Zo sťažnosti musí byť zrejmé, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha
- Sťažnosť musí byť podpísaná!

  • V prípade jej podania v listinnej podobe: vlastnoručný podpis
  • V prípade jej podania elektronicky musí byť autorizovaná podľa osobitného predpisu
    (ak elektronicky podaná sťažnosť nie je autorizovaná, sťažovateľ je povinný sťažnosť do 5 pracovných dní od jej podania potvrdiť svojim vlastnoručným podpisom alebo autorizáciou podľa osobitného predpisu )

     

DOLEŽITÉ!: Ak sťažnosť uvedené náležitosti neobsahuje, orgán verejnej správy sťažnosť odloží.

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ:
Sťažnosť je možné podať:
- Písomne v listinnej podobe na adresu Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
- Faxom na číslo faxu +421 2 43420795
- Elektronicky formulárom na webovom portále www.unb.sk -  (nizsie na tejto stránke)LEHOTA NA VYBAVENIE SŤAŽNOSTI:
Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní a začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie.

VYBAVENIE SŤAŽNOSTI:
Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti.

POZNÁMKA:
Nie každé podanie právnickej alebo fyzickej osoby má charakter sťažnosti. V prípade, že podanie osoby je vyhodnotené ako „iné podanie“, Univerzitná nemocnica Bratislava sa týmto podaním zaoberá ako „tzv. iným podaním“.

 Formulár pre podanie sťažnosti