Chcel by som požiadať o informácie v zmysle zákona č. 211/2000

Informácie k postupu  Univerzitnej nemocnice Bratislava pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám   
•    Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií  Univerzitnou nemocnicou Bratislava  sa riadi zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).  Text zákona http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Zakon_c_211-2000_Z_z.pdf

•    Žiadosť o poskytnutie informácie je možné podať:
a.) Písomne – na adrese: Univerzitná nemocnica Bratislava,  oddelenie kontroly, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo priamo do podateľne  Univerzitnej nemocnice Bratislava
b.) Ústne do záznamu: Priamo na Riaditeľstve Univerzitnej nemocnice Bratislava, oddelenie kontroly
c.)  Faxom: Na číslo faxu  +421 2 43420795

d.) Elektronicky –Vyplnením formuláru priamo na našej web stránke www.unb.sk alebo zaslať žiadosť  e-malom sekretariat@unb.sk


•    Žiadosť bez ohľadu na spôsob podania musí obsahovať: meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

•    Žiadosti sa vybavujú v súlade so zákonom  v lehote  do 8 pracovných dní  odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, pokiaľ zákon neupravuje inak.

•    Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona) je možné lehotu predĺžiť najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný najneskôr pred uplynutím lehoty na sprístupnenie informácie.

•    Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie možno podať písomné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Adresa na zaslanie písomného odvolania je: Univerzitná nemocnica Bratislava,  oddelenie kontroly, Pažítková 4, 821 01 Bratislava.

•    Doručené odvolanie Univerzitná nemocnica Bratislava bezodkladne odstúpi Ministerstvu zdravotníctva SR na rozhodnutie.

•    Odvolanie musí obsahovať meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo, v čom je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha a podpis žiadateľa.

•    0 odvolaní proti rozhodnutiu Univerzitnej nemocnice Bratislava rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva SR v súlade s § 19 ods. 3 zákona v lehote do 15 dní od doručenia odvolania.

•    Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (Občiansky súdny poriadok).
 
•    Výška a spôsob úhrady nákladov spojených s poskytnutím informácií je stanovená v internej smernici