Dobrovoľníci a brigádnici - študenti pre prácu v odberových miestach COVID-19

1.       Každý záujemca o prácu dobrovoľníka alebo brigádnika sa môže v pracovnej dobe prihlásiť na personálnom oddelení príslušnej nemocnice:

Nemocnica Ružinov: 02/48 234 485

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka: 02/6867 3009

Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre: 02/5954 2815

 

alebo priamo na sekretariáte námestníka pre zdravotnú starostlivosť:

Nemocnica Ružinov: 02/48 234 694

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka: 02/6867 3009

Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre: 02/5954 2190

 

2.      UNB k uzavretiu Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti vyžaduje:

a.       žiadosť o prijatie s uvedením termínu od - do,

b.      Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (tlačivo poskytne personálne oddelenie),

c.       osobné identifikačné údaje,

d.      vyhlásenie o mlčanlivosti (tlačivo poskytne personálne oddelenie),

e.      podpísanie Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

 

3.       UNB k uzavretiu Dohody o brigádnickej práci študentov vyžaduje:

a.       žiadosť o prijatie s uvedením termínu od - do, najdlhšie na obdobie do konca príslušného kalendárneho roka,

b.      originál Potvrdenia o návšteve školy; v období od konca letného semestra do konca októbra v súlade so Zákonníkom práce môže toto potvrdenie nahradiť čestné vyhlásenie študenta, že je študentom danej školy a bude pokračovať v štúdiu v nasledujúcom zimnom semestri,

c.       Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (tlačivo poskytne personálne oddelenie),

d.      vypísanie osobného dotazníka UNB s kontaktnými údajmi, vrátane prehlásenie o osobných údajoch potrebných k prihláseniu do Sociálnej poisťovne - kde musí UNB novoprijatého zamestnanca prihlásiť minimálne 24hodín pred nástupom do práce,

e.      vyhlásenie o mlčanlivosti (tlačivo poskytne personálne oddelenie),

f.        číslo osobného účtu a podpísanie žiadosti o zaslanie vyúčtovania na osobný účet,

g.       podpísanie Dohody o brigádnickej práci študenta.