ERCP pracovisko

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch., č. dv. 104/6

Lekári:

MUDr. D. Málík, Phd.,

Sestrička:

endoskopické sestry sa striedajú

Tel.č:

02/ 68 67 3578
ERCP, PTC, Dilatácie, PEG, stenty, abdominálna sonografia.