I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB

I. KAIM LFUK a UNB zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť poskytovaním anestéziologickej, intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Ako pracovisko LFUK sa podieľame na pedagogickej činnosti v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho štúdia v špecializačnom odbore Anestéziológia a Intenzívna medicína. Na I. KAIM sa dlhodobo venujeme výskumu a publikačnej činnosti. 1. KAIM LFUK a UNB bola zapojená do viacerých multicentrických medzinárodných štúdií, ktorých výsledky boli publikované v karentovaných časopisoch. Klinika je zapojená do Transplantačného programu a poskytuje špecializovanú intenzívnu starostlivosť darcom orgánov ako aj anestéziologickú starostlivosť počas multiorgánového odberu. 
 

Pracoviská:

Oddelenie anestéziológie:
Zabezpečuje anestéziologickú starostlivosť na 16 operačných sálach v rámci komplexu operačných sál, ako aj na operačných sálach Gynekologicko-pôrodníckej kliniky a na operačnej sále Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Anestéziologickú starostlivosť zabezpečujeme aj pre Rozštepové centrum Kliniky plastickej chirurgie pre pediatrických pacientov. Realizujeme aj výkony celkovej anestézie či analgosedácie pri ambulantných výkonoch akými sú gastroskopia, či kolonoskopia. Spolupracujeme aj s Psychiatrickou klinikou pri výkonoch elektrokonvulzívnej terapie. Do náplne práce oddelenia patrí aj liečba pôrodných bolestí epidurálnou analgéziou. Na komplexe operačných sál realizujeme vysoký počet Periférnych nervových blokád za účelom perioperačnej analgézie. 

Oddelenie intenzívnej medicíny:
Lôžková časť I: Poskytuje komplexnú intenzívnu a poresuscitačnú starostlivosť ako aj pooperačnú starostlivosť po komplikovaných operačných zákrokoch. Podieľa sa aj na traumatologickej starostlivosti v spolupráci s chirurgickými odbormi.
Lôžková časť II: Poskytuje komplexnú intenzívnu starostlivosť pacientom hrudníkovej chirurgie vyžadujúcich umelú ventiláciu pľúc. Súčasťou oddelenia je aj Intermediárna JIS, ktorá poskytuje perioperačnú starostlivosť vysoko rizikových pacientov pre hrudníkovú chirurgiu, ale i ostatné operačné odbory. 
 


Zoznam zamestnancov:

Prednosta kliniky:
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
tel: 02/ 48234 503
Sekretárka kliniky:
Edita Feketeová
tel: 02 48234 226, fax 48234 310, e-mail: feketeova@ru.unb.sk
Odborní asistenti:
MUDr. Karol Kálig, CSc., MUDr. Juraj Koutun, CSc., MUDr. Andrea Martonová, PhD., MUDr. Andrea Gebhardtová, PhD,
Asistenti: MUDr. Slávka Hanuljaková, MUDr. Peter Mráz, MUDr. Andrej Daňo.


História kliniky:

1987 - 3. augusta sa otvára Anestéziologicko resuscitačné oddelenie (ARO)
 ● Primár oddelenia (1987-1991): MUDr. Ján Kovalčík
 ● Vedúca sestra (1986 - 1991): Bc. Ľudmila Jašiková
1987 - Vznik Popáleninového centra v Bratislave
1987 - Začiatok spolupráce s Rozštepovým centrom 1989 - Prvé periférne nervové blokády (blokáda plexus brachialis interskalenickým prístupom)
1990 - Zavedenie prvého Swan-Ganzovho katétra na oddelení. 1991 - Odchod MUDr. Jána Kovalčíka, MPH. do záchrannej zdravotnej služby
● Primár oddelenia (1991 - 1997): MUDr. Karol Kálig, CSc.
● Vedúca sestra (1991 - 2019): Bc. Irena Forschnerová Zahájenie hemodynamického monitoringu do rutinnej praxe (Swan-Ganzov katéter)Nosným programom sa stala starostlivosť o pacientov s akútnym respiračným zlyhanímNové ventilačné postupy prístrojovej ventilácie
1992 - Implementácia intermitentnej hemodialýzy
1993 - Implementácia mimotelovej regulácie krvných plynov (ECMO, ECCO2R) MUDr. Karol Kálig spolupracuje na výskume a vývoji vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie pľúc (VFDV) - následné využitie pri segmentálnych resekciách trachey. Podanie prvej pôrodnej epidurálnej analgézie, zavedenie nepretržitej dostupnosti pôrodníckej analgézie. Zavedenie autotransfúznej metodiky, vrátane akútnej predoperačnej normovolemickej hemodilúcie do praxe ďalší rozvoj regionálnej anestézie, prvé blokády pod navigáciou neurostimulátora
1996 - Vzniká Anestéziologická ambulancia
1997 - V januári dochádza k zmene oddelenia na 1. KAIM UNB LFUK
● Prednosta kliniky (1997 - 2004): MUDr. Karol Kálig, CSc.
● Primár kliniky (1997-2004): MUDr. Eva Töröková
Pod gesciou KAIM sa na LFUK v Bratislave začalo s výučbou predmetu Prvá pomoc a Urgentná medicína.
2003 - Začiatok spolupráce s Ortopedickou klinikou, ktorá sa presťahovala z nemocnice na Hlbokej - začiatok spondylochirurgickej anestézie, používanie Cell-Saver 2004 - MUDr. Karol Kálig, CSc. odchádza do sféry záchrannej zdravotnej služby, kde neskôr pôsobil vo funkcii riaditeľa Operačného strediska ZZS SR a podieľal sa na tvorbe novej koncepcie prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
2005 - Reorganizácia Kliniky na samostatné oddelenia:
● Prednosta kliniky (2005-2023): MUDr. Juraj Koutun, CSc.
● Primárka Oddelenia Anestéziológie (2005 - 2013): MUDr. Eva Töröková
● Primár Oddelenia Intenzívnej medicíny (2005 - 2023): MUDr. Aktham Yaghi
2006 - Presťahovanie Kliniky hrudníkovej chirurgie spolu s Oddelením Intenzívnej medicíny z Podunajských Biskupíc do Ružinovskej nemocnice. Zriadené Oddelenie Intenzívnej medicíny II, ktorého primárom sa stal MUDr. Zdenko Vlček (2006-2023).
2013-2023 - Primárka Oddelenia Anestéziológie: MUDr. Lucia Polakovičová
2013 - Zakúpenie USG prístroja a rozvoj Periférnych nervových blokád pod USG navigáciou.
Vytvorenie ordinárov pre jednotlivé anestéziologické špecializácie.
2015 - Implementácia ERAS protokolu pri resekciách pľúc a pažeráka. 2016 - Začiatok spolupráce na mikrovaskulárnych rekonštrukčných výkonoch s Klinikou ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie.
2019 - Vedúca sestra - Mgr. Andrea Stanovská. 2019 - Začiatok spolupráce s novozriadenou Neurochirurgickou klinikou.
2023 - Zmena organizácie kliniky, dochádza k zlúčeniu Oddelení Intenzívnej medicíny.
● Prednostka dočasne poverená vedením kliniky (2023): MUDr. Katarína Tarabová


Vedecko-výskumná publikačná činnosť

Grantové úlohy
2020 - Vplyv hladiny Vitamínu D na vznik ARDS u pacientov po resekcii pažeráka pre karcinóm. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Tarabová Katarína.
Participácia na medzinárodných štúdiách
● ACCESS (2023)
Zhodnotenie anestéziologických postupov pri pacientkách podstupujúcich cisársky rez.
● OBAAMA-COV (2022)
Zmapovanie anestéziologickej a algeziologickej starostlivosti u rodičiek v peripartálnom období
● EuroPOWER (2022)
Asociácia medzi používaním ERAS protokolov a pooperačných komplikácií v kolorektálnej chirurgii v Európe
● POPULAR (2018)
Postanestetické pľúcne komplikácie po použití svalových relaxancií.
● Eu-SOS (2011)
Klinické výsledky perioperačnej starostlivosti u pacientov podstupujúcich nekardiálne operačné výkony.
Publikačná činnosť 2021 - 2022
Non-intubated Thoracoscopic Surgery - Pros and Cons. Miroslav Janík, Peter Juhos , Martin Lučenič, Katarína Tarabová. In: Frontiers in Surgery [IF 2.568 - rok 2021]. - ISSN 2296-875X. - Roč.8 (2021), s. 1-4, 801718.Doi: 10.3389/fsurg.2021.801718

Perioperačný manažment pri resekcii intratorakálnej stenózy trachey u pacienta po COVID 19 pneumónii: kazuistika [print]. Katarína Tarabová, Martin Lučenič, Patrik Lauček, Miroslav Janík. In: Respiro [print]: časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. - ISSN 1335-3985. - Roč. 19, č. 3 (2021), s. 33-38.

ERAS v hrudníkovej chirurgii [print]. Katarína Tarabová. In: Slovenské centrum CEEA — prvá časť. Dýchací systém, ventilácia pľúc, anestetické dýchacie systémy, KPR a rôzne [print]: Piaty cyklus. - Košice: Slovenské centrum CEEA, 2021. - ISBN: 978-80-89551-37-8. s. 167-175.

Implementácia ERAS protokolu pri operáciách pľúc a pažeráka [print]. Katarína Tarabová. In: Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne 2022, Kongres Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, Horný Smokovec, 19.-21.5.2022 [print]. - Zohor, 2022. - ISBN 978-80-973387-7-0. s. 12-14.

Uniportal thoracoscopic sublobar anatomíical resections for small pulmonary nodules [print]. Miroslav Janík, Martin Lučenič, Katarína Tarabová, Peter Juhos, Patrik Lauček, Daniel Siška. In: Bratislava medical journal [IF 1.564 - rok 2021]: international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248. - ISSN 1336-0345. - Roč. 123, č. 7 (2022), s. 533-538.

Bilateral thoracoscopic cardiac sympathetic denervation in patients with refractory ventricular tachyarrhythmias non-responsíve to other treatment [print, elektronický dokument]. Peter Juhos, Miroslav Janík, Robert Hatala, Ondrej Beňačka, R. Baláž, Martin Lučenič, Katarína Tarabová, Patrik Lauček. In: Bratislava medical journal [IF 1.564 - rok 2021]: international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248. - ISSN 1336-0345. - Roč. 123, č. 7 (2022), s. 528-532. - Nevykazované UKO. Doi: 10.4149/BLL 2022 091

Tracheal resection and modified T-tube in the treatment of benign tracheal stenosis. A retrospective study of 48 patients. Patrik Lauček, Miroslav Janík, Daniel Šiška, Martin Lučenič, Katarína Tarabová, Peter Juhos. In: Bratislava Medical Journal [IF 1.564 - rok 2021 ]. - ISSN 0006-9248. - Roč.123, č.5 (2022), s.322-325. Doi: 10.4149/BLL 2022 050

Surgical treatment of descending necrotising mediastinitis caused by odontogenic infection: a retrospective analysis of 20 patients. Martin Lučenič, Katarína Tarabová, Peter Juhos, Patrik Lauček, Daniel Šiška, Svetozár Haruštiak, Miroslav Janík. In: Bratislava Medical Journal [IF 1.564 - rok 2021]. - ISSN 0006-9248. - Roč.123, č.4 (2022), s. 291-298. Doi: 10.4149/BLL 2022 046

Exspiračný kolaps centrálnych dýchacích ciest (ECAC) ako často nediagnostikovaná príčina respiračnej insuficiencie [print]. Katarína Tarabová, Martin Lučenič, Peter Juhos, Patrik Lauček, Daniel Šiška, Vladan Hudec, Jaroslav Luptak, Miroslav Janík. In: Anestéziológia a intenzívna medicína [print]: Časopis Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. - ISSN 1339-0155. - ISSN 1339-4177. - Roč. 11, č. 2 (2022), s. 61-65.

Analýza využitia blokád periférnych nervov za rok 2020 v Univerzitnej nemocnici Bratislava - Ružinov. Andrej Daňo, Martin Michalov, Matej Šaštinský, Radko Cedula, Peter Mráz, Lucia Polakovičová. In: Anestéziológia a intenzívna medicína [print]: Časopis Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. - ISSN 1339-0155. - ISSN 1339-4177. - Roč. 11, č. 2 (2022), s. 56-60.
 
KAIM
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Nemocničná budova, 1. posch.

Sekretariát: 02/ 48 234 226
FAX: 02/ 48 234 310

Ambulancia KAIM 
 
Oddelenie intenzívnej medicíny I.
 
Kontakt: 
02/ 48 234 700 - oddelenie OIM I, oddelenie OA
02/48 234 100 - oddelenie OIM I, oddelenie OA
Nemocničná budova, 1. poschodie.
 
Oddelenie intenzívnej medicíny II.
 
Kontakt:
02/ 48 234 200 
02/ 48 234 800 
Nemocničná budova, 2. poschodie.
 
 
Oddelenie anestéziológie
 
Kontakt:
02/ 48 234 700
02/48 234 100 
Nemocničná budova, 1. poschodie.
 
 

T3C
Sme dostupní v  Telerádiologickom centre T3C
(Univerzitná nemocnica BA - Ružinov a Podunajské Biskupice)
KAIM,OIMII
späť