III. interná klinika LF UK a UNB

Lôžková časť:
• Jednotka intenzívnej starostlivosti – 4 lôžka
• lôžkové oddelenie muži (0-C) - 18 lôžok
• lôžkové oddelenie ženy (0-B) - 18 lôžok

Celkovo je k dispozícii 11 dvojposteľových izieb, 4 trojposteľové a 2 jednolôžkové izby.

Ambulantná časť:
• Endoskopické pracovisko vykonáva kompletné spektrum diagnostických a terapeutických výkonov vrátane ošetrovania pažerákových varixov a implantácie PEGu. Nachádza sa v poliklinickej časti na prízemí ako Endoskopické pracovisko III. internej kliniky LFUK a UNB
• Sonografické pracovisko vykonáva denne echokardiografické vyšetrenia, brušnú ultrasonografiu, vrátane vyšetrenia portálneho riečiska. Nachádza sa v lôžkovej časti 0-C.
• Ergometrická ambulancia vykonáva 24-hodinové monitoringy krvného tlaku, vo vybraných prípadoch sledovala hladinu melatonínu v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou. V spolupráci so SAV sa podieľa na skúmaní úlohy molekulárneho vodíka pri steatohepatitíde.
• Klinické ambulancie - činnosť sa vykonáva v dvoch ambulanciách. Zameranie: interná, kardiológia, nefrológia, hepatológia.

Funkčná diagnostika

Funkčná diagnostika je zameraná na neinvazívne vyšetrovanie najmä kardiovaskulárneho systému. Ťažiskovou činnosťou sú ultrazvukové vyšetrenia vrátane transezofágovej ultrasonografie. Zabezpečuje tiež 24-hodinový monitoring EKG Holter a ergometrické vyšetrenie (záťažové EKG, dobutamínová echokadiografia).


V rámci odboru hepatológia sa realizujú vyšetrenia a liečba chronických vírusových hepatitíd, na pracovisku sú dispenzarizovaní pacienti s Wilsonovou chorobou, hemochromatózou a po transplantácii pečene. V čase Covid pandémie zabezpečovala starostlivosť a liečbu interných pacientov s Covid-19 infekciou.

Klinika bola založená v roku 1956, pôvodne do roku 1968 umiestnená na Hlbokej ulici a po roku 1968 v Nemocnici akademika L. Dérera.
Jej zakladateľom bol Akademik MUDr. T. R. Niederland, ktorý súčasne s jej vznikom vybudoval farmako - biochemické laboratórium ako integrálnu súčasť kliniky, čím prepojil experiment s klinickou prácou.

Pracovisko je výukovou základňou pre LFUK, z čoho vyplýva, že sa na ňom realizuje výuka študentov medicíny podľa platného rozvrhu LFUK a to pre ročníky 3., 4., 5 a 6. V 6. ročníku sa vykonávajú štátne skúšky z internej medicíny. Zároveň sa podieľa na zabezpečení postgraduálneho štúdia v odbore Vnútorné lekárstvo.

Výskum sa realizuje na experimentálnych modeloch ochorení na úrovni celého organizmu, tkanív, mitochondrií. Patologické stavy sa ovplyvňujú farmakami syntetickými a prírodnými látkami s antioxidačnými vlastnosťami. Získané poznatky sa realizujú v praxi v klinických štúdiách monitorovaním antioxidačného stavu pacienta.

Pracovisko má aj bohatú publikačnú aktivitu s priaznivou citačnou odozvou. Na pôde III. internej kliniky vznikla aj prvá učebnica Internej medicíny určená pre poslucháčov LFUK (vyšla celkove v 3 vydaniach). Analogicky vznikli aj prvé skriptá EKG, ktoré ad roku 1975 vyšli v opakovaných reedíciách a nových vydaniach. Pracovníci kliniky sú spoluautormi najrozsiahlejších učebníc:
- Princípy internej medicíny (editori – Ďuriš, Hulín, Bernadič) a Princípy chirurgie.

- Szántová, M., Kupčová, V.: Dopplerovská diagnostika a možnosti liečby portálnej hypertenzie. - 1. vyd. - Bratislava: SLS, 2000, 151 s.
- Gvozdjáková, A.: Mitochondrial Medicine: Mitochondrial metabolism, Diseases, Diagnosis and Therapy, Springer, Netherlands, 2008, ISBN 978-1-4020-6714-3, 409 s.
- Bada, V.: Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev. Samedi, 2014, ISBN 978-80-970825-7-4, 124 s.
- Mojto, V.: Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie. - 1. vyd. - Bratislava: Asklepios, 2016, ISBN 978-80-7167-182-4, 115 s.
- Bada, V.: Základy klinickej elektrokardiografie. Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, ISBN 978-80-223-4110-3, 124 s.
Szántová M.:Hepatológia stručne, jasne, prehľadne. A-medi management, 2019, 148s. ISBN 978-80-89-797-44-8.
Mojto, V.: Diabetes mellitus – komplikácie a liečba. A-medi management, 2019, ISBN 978-80-89797-41-7, 203 s.
Szántová M. et al.: Alkohol - manuál rizík, skríningu a intervencie. Bardejov, 2021, 79 s. ISBN 978-80-971-460-9-2.

 

III. interná klinika LFUK a UNB
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
Bratislava

sekretariát prednostu: 02/59544349; 3interna@kr.unb.sk
sekretariát: 02/
59542349
primár: 02/59542627, lubomir.valko@kr.unb.sk
vedúca sestra: 02/59542246
JIS: 02/59542769
 
späť