Informovanosť pacientov pred operáciou je veľmi dôležitá

AnestPromo
Obrázok ku správe: Informovanosť pacientov pred operáciou je veľmi dôležitá

Dôvera pacienta je dôležitý predpoklad pre jeho vyliečenie alebo podstúpenie akéhokoľvek zákroku, ktorý je pre zlepšenie jeho zdravotného stavu nevyhnutný. Operačné výkony by nebolo možné realizovať bez zásahu anestéziológa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého operačného tímu.

Kvalitná informovanosť pred anestéziou a operáciou je základný predpoklad dobrej spolupráce s pacientom v celom perioperačnom období. Kolektív lekárov I. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB (I. KAIM) v Nemocnici Ružinov vypracovali brožúrku, v ktorej pacienti nájdu dôležité informácie o anestézii, ale aj o rizikách s ňou spojených. Dozvedia sa aj o tom, ako sami dokážu svojim prístupom prispieť k pozitívnemu výsledku po operácii.

Brožúrka obsahuje kvalitné spracovanie textov, ktoré vytvorili lekári I. KAIM pre pacientov, ktorí v Univerzitnej nemocnici Bratislava podstúpia zákrok v celkovej anestézii. Z publikácie sa pacient dozvie, čo všetko musí pred operáciou a samotnou anestéziou absolvovať, čo sa bude diať v deň operácie, aj to ako to bude vyzerať na operačnej sále a po operácií. Brožúrka tiež obsahuje texty o tom, aké druhy anestézie poznáme a rovnako sa v publikácii nachádza časť, ktorá hovorí o možných vedľajších účinkoch alebo rizikách. Tieto brožúrky sú dostupné v anestéziologickej ambulancii, na oddeleniach alebo sa dajú voľne stiahnuť web stránke Univerzitnej nemocnice Bratislava. Samozrejme, publikácia nenahrádza osobný kontakt s lekárom/anestéziológom, ktorý pacientovi podrobne vysvetlí a zodpovie všetky otázky. Brožúrka má skôr charakter doplňujúcej formy informácií, o ktorých sa chce pacient pred podaním anestézie dozvedieť.

„Za posledných pár mesiacov vnímam skutočný progres na pracovisku I. KAIM v Nemocnici Ružinov, a aj vydanie tejto publikácie je toho dôkazom. Personál na tomto pracovisku pod vedením pani prednostky Kataríny Tarabovej má obrovskú snahu zavádzať inovatívne a moderné spôsoby nielen z hľadiska poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ale zameriavajú sa aj na prístup k pacientovi, ktorý je z pohľadu komunikácie obzvlášť dôležitý. Som veľmi rád, že I. KAIM sa vydaním brožúrky pre pacientov zaradila medzi naše ďalšie pracoviská, ktoré chcú aj týmto spôsobom zvýšiť povedomie a informovanosť pacientov.“ povedal MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

„Každá operácia a anestézia predstavuje pre pacienta určitú mieru stresu. Stres negatívne ovplyvňuje proces hojenia v pooperačnom období, predlžuje hospitalizáciu, môže zvyšovať riziko komplikácií. Veľa štúdií dokázalo, že kvalitná informovanosť pacientov pred operáciou a anestéziou v kombinácii s ostatnými presne definovanými postupmi dokáže významne znížiť intenzitu stresovej odpovede a prispieť tak k včasnému zotaveniu pacienta po operácii.“ dodala MUDr. Katarína Tarabová, PhD., prednostka I. Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny, LF UK a UNB

I. KAIM LFUK a UNB zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť poskytovaním anestéziologickej, intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Ako pracovisko LFUK sa podieľa na pedagogickej činnosti v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho štúdia v špecializačnom odbore Anestéziológia a Intenzívna medicína. Na I. KAIM sa dlhodobo venujú výskumu a publikačnej činnosti. 1. KAIM LFUK a UNB bola zapojená do viacerých multicentrických medzinárodných štúdií, ktorých výsledky boli publikované v karentovaných časopisoch. Klinika je zapojená do Transplantačného programu a poskytuje špecializovanú intenzívnu starostlivosť darcom orgánov ako aj anestéziologickú starostlivosť počas multiorgánového odberu.