IV. chirurgická klinika LF UK a UNB

Chirurgické oddelenie UNB Ružinov bolo založené v r. 1987, od 01. 02. 2006 sa pretransformovalo na IV. Chirurgickú kliniku LF UK a UNB .

Klinika má 60 lôžok, je rozčlenená na 3 ošetrovacie jednotky:
• Ženské oddelenie, 6. poschodie časť A - 21 lôžok
• Mužské oddelenie, 6.poschodie časť B – 31 lôžok
• Jednotka intenzívnej starostlivosti , 6.poschodie časť A - 8 lôžok

Klinika zabezpečuje všeobecnú brušnú chirurgiu v plnom rozsahu, t.j. chirurgiu pankreasu(vrátane duodenopankreatectómie), žlčových ciest, žalúdka, proktologických operácií a operácií konečníka.

Riešime operácie žíl a rekonštrukčné operácie na periférnom arteriálnom systéme, akútne končatinové uzávery, operácie štítnej žľazy, ako i štandardné laparoskopické operácie. Samozrejmosťou je, že využívanie moderných šicích materiálov a nástroje na automatické sutúry.

V oblasti úrazovej chirurgie riešime polytraumatizovaných pacientov so združenými poraneniami hlavy hrudníka a brucha.

Na oddeleniach sú dve dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením priamo na izbe a trojlôžkové izby so sociálnym zariadením na chodbe. Na oddelení využívame špeciálne antidekubitárne matrace, ktoré sa využívajú na predchádzanie preležanín.

Jednotka intenzívnej starostlivosti je 8 lôžková, zložená z aseptickej (6 lôžok) a septickej časti (2 lôžka). Je vybavená modernými prístrojmi (monitory, perfuzory, infúzne pumpy, odsávačky, EKG prístroj atď.), klimatizáciou.

Operácie sa vykonávajú na dvoch operačných sálach, ktoré sú začlenené do Komlexu operačných sál (KOS). Sály sú klimatizované, vybavené najmodernejšou anestetickou a prístrojovou technikou. Naša klinika využíva prístroje na laparoskopické operácie (t. j. minimálne invazívne techniky s použitím videokamery), RTG prístroje, elektrické prístroje na zastavenie krvácania a preparáciu tkaniva, ultrazvukové nástroje na chirurgickú preparáciu, prístroj na zmrazovanie nádorov, harmonický skalpel, staplery.

IV.chirurgická klinika má k dispozícii peroperačnú ultrazvukovú  sondu 14L5 SP, kompatibilnú s ultrazvukovým prístrojom ACUSION S2000, inštalovaným na rádiologickomoddelení na pracovisku v Ružinove. Sonda sa využíva pri operáciach pečene u primárnych nádoroch pečene a metastázach v pečeni.

Na klinike je ročne od hospitalizovaných 2426 pacientov, vykonaných 1539 operačných výkonov.
IV. chirurgická klinika LFUK a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06
Budova nemocnice, 6. Posch
(ambulancia - 1. posch. poliklinickej časti Nemocnice Ružinov, číslo dverí 098)

Sekretariát prednostu: 
Soltészová Margita. margita.solteszova@ru.unb.sk
Tel. kontakt: 02/ 48 234 106
Fax: 02/ 48 234 116      

02/48 234 773 (zástupca prednostu)
Fax: 02/48 234 996
skubla@ru.unb.sk

Sekretariát zástupcu prednostu: 
Andrea Krutá. kruta@ru.unb.sk
Tel. kontakt: 02/48 234 674
Fax: 02/ 48 234 116      

02/48 234 206 (vedúca sestra)
jamerneggova@ru.unb.sk
02/48 234 801 (ambulantná sestra)

Mužské oddelenie 6B: 02/48 234 766
Ženské oddelenie 6A: 02/48 234 706
Jednotka intenzívnej starostlivosti 6A: 02/48 234 506

Ambulancie:
 
 
 
 

Poskytované služby

Liečba komplikovaných náhlych príhod brušných, nevynímajúc zápaly pobrušnice, rozvinuté stavy črevnej nepriechodnosti, akútne zápaly podžalúdkovej žľazy (nekrotizujúce pankreatitídy) a ošetrenie krvácania do tráviaceho traktu.

Rozsiahle a komplikované resekčné výkony tráviacej rúry a parenchymatóznych orgánov (pečeň, podžalúdková žľaza) dutiny brušnej, resekcie pažeráka, resekcie žalúdka, ako aj totálne gastrectomie (odstránenie celého žalúdka), rozsiahle resekcie tenkého a hrubého čreva pre nádorové i zápalové ochorenia, kontinentné operácie pre nádory konečníka, ileoanálne anastomózy s opuchom pri ulceróznej kolitíde, ako aj lokálna liečba rakoviny konečníka.

V oblasti parenchymatóznych orgánov - anatomické a neanatomické resekcie pečene, resekcie pankreasu (duodenopancreatetomie), záchovné operácie sleziny i autotransplantácia sleziny, kryodeštrukcia (zmrazovanie) metastáz do pečene.

Rekonštrukcie žlčových ciest pri poraneniach, ako i derivačné operácie pri malígnom iktere (žltačka spôsobená nádorom žlčových ciest), spojky (anastomózy).

Rekonštrukcie rozsiahlych brušných prietrží aj recidivujúcich (opakujúcich) plastikou, za pomoci prolénovej sieťky. Ale aj plastikou za pomoci koriového transplantátu .

Laparoskopické operácie - žlčníka, slepého čreva, laparoskopické určenie rozsahu nádorových ochorení, laparoskopická revízia poranení brucha, prerušenie zrastov, operácie prietrží, ako aj laparoskopické operácie pri nádoroch na hrubom čreve.

Výkony na štítnej žľaze v celom rozsahu, výkony v retroperitoneu s odstránením rozsiahlych liposarkomov a myelolipomov.

V spolupráci s ostatnými klinikami UNB:

S II. Gynekologicko - pôrodníckou klinikou - odstránenie lymfatických uzlín pri karcinóme vaječníka.

S Urologickým oddelením - náhrada močového mechúra črevným pouchom (umelý mechúr)

s I. Ortopedickou klinikou - osteosyntézy zlomenín panvy (operačná technika za pomoci kovových materiálov).

V rámci ošetrení pacientov s poškodením viacerých orgánov (polytrauma) ošetrenie poranení brušnej dutiny, ošetrenie poraneného hrudníka, implantácia intrakraniálnych snímačov pri vnútrolebečných poraneniach, stabilizácia zlomenín hrudníka.

Liečba pacientov s akútnym a chronickým uzáverovým ochorením ciev dolných končatín - embolectomie, trombectomie, cievne náhrady (bypassy) v aorto-femoro-popliteálnom úseku, aplikácia Prostavasínu, lumbálna sympatectomia, chirurgická alebo chemická pod CT kontrolou.

Na klinike prebiehajú stáže a výučba študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK), letná prax medikov ako aj zahraničných medikov . Taktiež sa tu uskutočňuje výuka nelekárskych odborov Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) - praktický výcvik zdravotných asistentov a diplomovaných sestier, Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava (SZU) - odbor ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, ako aj letná prax študentov.

Vedecko-výskumná činnosť
Účasť v štúdii Multicentrická, dvojitá slepá, randomizovaná porovnávacia štúdia účinnosti a bezpečnosti Tigecycline k Imipenem (Cilostatin v liečbe komplikovaných intraabdominálnych infekcií u hospitalizovaných pacientov - fy Wyeth Research.

 

späť