Klinika hematológie a transfúziológie LF UK , UNB má zavedený a akreditovaný systém manažérstva 


Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB v Nemocnica sv. Cyrila a Metoda má zavedený a akreditovaný systém manažérstva podľa normy EN ISO 15189:2022 od apríla 2024.

Laboratórno-diagnostické oddelenie KHaT preukázalo spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť s plnením požiadaviek uvedenej normy na vykonávanie laboratórnych vyšetrení

v odbore hematológia v biologických materiáloch, čím sme sa zaradili medzi významné akreditované pracoviská.

Vedenie UNB sa snaží o poskytnutie optimálnych podmienok na prípravu a úspešné absolvovanie autidu Slovenskou národnou akreditačnou službou ( SNAS). Vďaka patrí ja vedeniu KHaT LF UK a UNB a personálu laboratórno –diagnostického oddelenia.

Osvedčenie o akreditácii