Konkurz na dve miesta primára


Výberové konanie na primára CPO a OAIM

Riaditeľ UNB vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií:
              1. primár Centrálneho prijímacieho oddelenia, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava
Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa - lekárska fakulta, špecializácia v odbore chirurgia, interná medicína alebo urgentná medicína
              2. primár Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Staré Mesto
                   Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa - lekárska fakulta, špecializácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
 
          Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:
          - projekt činnosti v maximálnom rozsahu 3 strán, 10 rokov odbornej praxe, prax v riadiacej činnosti – výhodou.
 
         
          Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:
-          projekt činnosti,
-          vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
-          odborná prax a riadiace schopnosti.
 
          Súčasťou výberového konania je absolvovanie psychologických testov.
 
Prihlášku, ktorej súčasťou musí byť písomný projekt činnosti v maximálnom rozsahu troch strán, osobný dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 14.05.2015 na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Na obálku uveďte meno odosielateľa a heslo „KONKURZ“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.
 
 
                                                                                                         
 
 
                                                                                                          MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
                                                                                                                         riaditeľ UNB