Mám záujem pracovať v UNB

 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 
V zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR (*) týmto udeľujem Univerzitnej nemocnici Bratislava, štátnej príspevkovej organizácii zriadenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, so sídlom Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 813 861 (ďalej len „Univerzitná nemocnica Bratislava“), súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, fotografia v životopise, žiadosť o prijatie do zamestnania a iné doklady predložené v súvislosti s hľadaním práce v UNB, a to na účel  hľadania vhodného zamestnanca a na účel vedenia databázy záujemcov o zamestnanie.
 
Základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Univerzitnou nemocnicou Bratislava nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov uvedenom nižšie.
 
Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to zaslaním oznámenia o jeho odvolaní Univerzitnej nemocnici Bratislava na adresu jej sídla uvedenú vyššie alebo elektronickou poštou na adresu: personalne (zavinac) unb.sk  .
 
 
 
Oznámenie o ochrane osobných údajov
 
Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, fotografia v životopise, žiadosť o prijatie do zamestnania a iné doklady predložené v súvislosti s hľadaním práce v UNB, sú spracúvané prevádzkovateľom Univerzitná nemocnica Bratislava, na základe Vami udeleného súhlasu na účel hľadania vhodného zamestnanca a na účel vedenia databázy záujemcov o zamestnania. Vaše osobné údaje poskytneme nasledovným príjemcom/kategóriám príjemcov vedúcim pracovníkom na klinikách a oddeleniach, o ktoré máte záujem. Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 1 roka, pokiaľ skôr neodvoláte Váš súhlas s ich spracúvaním na uvedený účel. Podľa nariadenia GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).