Národné toxikologické informačné centrum

(NTIC) UNB

poskytuje telefonické konzultácie lekárom pri akútnych intoxikáciách liekmi, chemikáliami, priemyslovými prípravkami, hubami, rastlinami, drogami a živočíšnymi toxínmi. Podáva informácie o zložení, farmakokinetike, farmakodynamike, toxicite a symptómoch pri otrave jednotlivými noxami a súčasne odporúča vhodnú terapiu.
Informácie poskytuje aj  iným zdravotníckym pracovníkom a laickej  verejnosti.
 


Nepretržitá 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách s  celoslovenskou pôsobnosťou:

+421 2 54 774 166

 Viac informácií nájdete na

www.ntic.sk
Kontakt:
Národné toxikologické informačné centrum UNB
Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava (Pavilón D)
Mobil:  0911 166 066, Fax:  02/ 54 774 605, E–mail:  ntic@ntic.sk, Web NTIC: www.ntic.sk


Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Telefón:    02/54  652 307, E-mail:   kbu@ntic.sk.