Neprofesionálne odvedené stavebné práce nezostanú bez povšimnutia - vyvodíme dôsledky.

PHOTO-2022-09-21-10-26-04
Obrázok ku správe: Neprofesionálne odvedené stavebné práce nezostanú bez povšimnutia - vyvodíme dôsledky.

Univerzitná nemocnica Bratislava vyhlásila súťaž vo verejnom obstarávaní na dodávateľa výmeny podláh a maľby priestorov nemocnice. Do súťaže sa prihlásilo viacero uchádzačov, vyhrala však spoločnosť Jai Group s.r.o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu.

S poľutovaním však musíme konštatovať, že spoločnosť Jai Group, s.r.o., nesplnila nič z toho, čo bolo predmetom uzavretej zmluvy medzi našou nemocnicou a spoločnosťou Jai Group s.r.o., Vysoko neprofesionálne konanie a nekvalitne odvedená práca zo strany spoločnosti Jai Group s.r.o., spôsobili našej nemocnici nemalé problémy, ktoré majú finančné dopady pre nemocnicu. Čo je však absolútne neakceptovateľné je to, že konanie spoločnosti Jai Group s.r.o., obmedzilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti a to z toho dôvodu, že okrem toho, že práca bola vykonaná neodborne, spoločnosť nedodržiavala harmonogram prác, termíny odovzdania vyhotovenej práce sa tak predlžovali a tak sme tieto priestory nemohli otvoriť pre našich pacientov. Priestory zostali dlhodobo uzavreté z dôvodu nedokončených prác. Pre nás a našich pacientov je táto situácia neakceptovateľná.

Spoločnosť Jai Group s.r.o., svojim nezodpovedným konaním postavila našu nemocnicu do veľmi zložitej situácie, nakoľko práve na letné mesiace, kedy sa očakávalo zvýšené čerpanie dovoleniek zdravotníckeho personálu, mala UNB jedinečnú príležitosť uvoľňovať priestory práve z dôvodu vykonania prác ako je výmena podláh a maľovanie. Týkalo sa to priestorov oddelení, operačných sál, zákrokových miestností a ambulancií.

Situáciu sme chceli bezodkladne riešiť so spoločnosťou Jai Group, s.r.o.,. Po niekoľkých našich upozorneniach na nekvalitnú prácu a nedodržanie harmonogramu nám bol zo spoločnosti adresovaný list v ktorom nás žiadali o navýšenie zmluvnej ceny za prácu, ktorú mali vykonať. Ako dôvod navýšenia cien za jednotlivé položky práce spoločnosť uvádza „vyššiu moc a to konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.“ Spoločnosti sme deklarovali, že forma žiadosti o navýšenie cien musí byť v inej štruktúre, ako bola formulovaná v liste a na zdôvodnenie musí byť použitá indexácia, štatistické údaje a doklady o zvýšení vstupných nákladov spoločnosti. Tiež sme spoločnosti Jai Group, s.r.o. uviedli, že sme si vedomí faktu, že ceny materiálov stúpajú celoeurópsky, ale strohá formulácia „o vyššej moci“ nám nedovoľuje zmeniť ceny, ktoré boli uvedené v riadnom procese verejného obstarávania.

Ani po niekoľkých stretnutiach, na ktorých sa za spoločnosť Jai Group, s.r.o., zúčastnili osoby, ktoré neboli konatelia a v spoločnosti ani nezastávali funkciu s právom rozhodovania, nebola spoločnosť schopná vyriešiť tento havarijný stav, ktorý spôsobili svojou neodbornosťou a neprofesionalitou. V júli tohto roka nám bol od spoločnosti doručený list v ktorom je uvedené, že odstupujú od zmluvy.

Takéto zbavovanie sa zodpovednosti zo strany spoločnosti, považujeme za maximálne nekorektné nielen voči pacientom, ale aj voči našim zamestnancom, ktorí museli niekoľko mesiacov pracovať v sťažených podmienkach.

Voči spoločnosti Jai Group, s.r.o., pripravujeme ďalšie právne kroky a okrem toho budeme Úradu pre verejné obstarávanie referovať kvalitu plnenia zo strany spoločnosti Jai Group, s.r.o. Rovnako sme už pristúpili k analýze vzniknutých finančných strát, ktoré nám konanie spomínanej spoločnosti spôsobilo.

V súčasnosti už pripravujeme novú súťaž verejného obstarávania pre výmeny podláh a maľby priestorov, ktoré spoločnosť Jai Group, s.r.o., nedokončila alebo vykonala neodborne a nekvalitne. Realizácia prác nám však opäť zaberie čas a rovnako tak aj priestor, ktorý už v tomto čase mal byť zrekonštruovaný a slúžiť pacientom, nehovoriac o tom, že v priestoroch, ktoré zostali nedokončené alebo práce v nich boli odvedené neodborne a nekvalitne hrozí riziko úrazu.