Psychiatrické oddelenie

O NÁS:
Oddelenie klinickej psychológie poskytuje ambulantnú psychologickú starostlivosť a ústavnú psychologickú starostlivosť (formou konzílií na somatických oddeleniach nemocnice). Nemá svoju lôžkovú časť. Zamestnankyne oddelenia sa špecializujú v odbore klinická psychológia a v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. K službám, ktoré poskytujeme, patrí: psychologická diagnostika, psychoterapia, sekundárna prevencia.Psychologická diagnostika:

Poskytujeme psychologické vyšetrenie, resp. psychologickú konzultáciu, ktorú odporúča prostredníctvom výmenného lístka iný špecialista (psychiater, neurológ, gastroenterológ, internista, všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast a iní; u detí aj logopéd, špeciálny pedagóg apod.). Bez ohľadu na vek, poskytujeme psychodiagnostiku mentálnych funkcií, kognitívnych funkcií, osobnosti (kvalita myslenia, vnímania, sebaobraz, sociálne vzťahy), emocionality; u dospelých klientov špecializované neuropsychologické vyšetrenie, psychologické posúdenie stavu pre potreby Sociálnej poisťovne; u detí funkčné vývinové posúdenie psychomotorického vývinu apod.

Sociálno-psychologické a pedagogicko-psychologické požiadavky riešime len v obmedzenom rozsahu.

Na psychologickú diagnostiku sa potrebujete objednať na konkrétny čas. Psychologická ambulancia nepodlieha rajonizácii.Psychoterapia:

Je špecializovaná liečebná metóda, ktorá sa pomocou rozhovoru a terapeutického vzťahu zameriava na vopred dohodnutý terapeutický cieľ. Pomáha pri liečení rôznych zdravotných ťažkostí (duševných, aj telesných); pri zvládaní rôznych životných období a situácií (pracovné, osobné, vzťahové, rodinné); pri prežívaní ťaživých emočných skúseností (napätie, strach, úzkosť, hnev, smútok, vyčerpanie); rovnako je nápomocná pri poznávaní samého seba a v snahe lepšie si porozumieť.


Poskytujeme individuálnu psychoterapiu v rozsahu, v akom ju prepláca zdravotná poisťovňa (25 sedení). Poskytujeme podpornú psychoterapiu v rozsahu, v akom ju prepláca zdravotná poisťovňa (15 sedení). Poskytujeme nácvik autogénneho tréningu v rozsahu, v akom ho prepláca zdravotná poisťovňa (1 cvičenie = 25 min.).


V súčasnosti preplácajú všetky zdravotné poisťovne psychoterapeutickú liečbu v rovnakom rozsahu. Na prvé stretnutie sa potrebujete vopred objednať.

Psychiatrické oddelenie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

sekretariát: 02/6867 2049
primárka: 02/ 6867 2305

 

 

 
 

späť