Urologická klinika LF UK a UNB

Urologická klinika LF UK, SZU a UNB pozostáva z lôžkovej časti, operačného traktu a komplexu ambulancií. Lôžkovú časť tvorí urologické oddelenie a pooperačná izba. K operačnému traktu prináležia dve operačné sály a rádiologická operačná sála vybavená RTG zariadením s C-ramenom. Ambulantná  zdravotná starostlivosť je poskytovaná v dvoch urologických ambulanciách.

Základom činnosti kliniky je poskytovanie liečebno – preventívnej zdravotnej starostlivosti v oblasti urológie, uro-onkológie, andrológie. Klinické pracovisko zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie, vedecko - výskumnú, publikačnú a prednáškovú činnosť v odbore urológia.

 

Náplňou urológie je diagnostika, liečba, dispenzarizácia, prevencia a výskum chirurgických ochorení obličiek, močových ciest a nadobličiek, pohlavného systému u mužov. Urologická klinika poskytuje pacientom komplexnú starostlivosť v problematike všeobecnej a špeciálnej urológie. Súčasťou urológie je aj komplexná problematika odberov a transplantácií obličiek od mŕtvych a živých darcov, riešenie urologických a chirurgických komplikácií po transplantácii obličky. Vďaka kvalitnej práci, zodpovednosti, ústretovosti a slušnosti zo strany lekárov i sestier Urologickej kliniky vyhľadávajú urologické služby na klinike pacienti z celého Slovenska.

 

Urologická klinika je pracoviskom, ktoré vďaka kvalitnej práci a reprezentácii slovenskej medicínskej vedy získalo vysoký domáci aj zahraničný odborný a vedecký kredit. Pracovníci kliniky získavajú početné významné ocenenia, zastávajú významné funkcie v odborných a vedeckých domácich i zahraničných spoločnostiach. Aktívne sa zúčastňujú domácich aj zahraničných odborných aj vedeckých podujatí.

 

Urológia je od roku 1971 základnou špecializačnou medicínskou disciplínou so samostatnou špecializačnou skúškou a nadstavbovými odbormi onkológia v urológii, andrológia a pediatrická urológia.

 

Nosné programy urologického pracoviska:

•     Diagnostika a liečba infekcií horných a dolných močových ciest

•     Komplexná diagnostika a liečba urolitiázy (extrakorporálna litotripsia, perkutánna chirurgia, endoskopická liečba)

•     Radikálna chirurgická liečba nádorov obličiek, močového mechúra, prostaty, semenníkov, penisu

•     Chirurgická liečba nádorov nadobličiek

•     Laparoskopická chirurgia v urológii (pre nádorové i nenádorové ochorenia)

•     Diagnostika a liečba organických a funkčných porúch dolných močových ciest

•     Komplexná urodynamika

•     Všetky formy inkontinentnej a kontinentnej derivácie moču, vrátane zavádzania vonkajšej (nefrostómie) aj vnútornej derivácie moču (močovodové stenty)

•     Chirurgia mužského genitálu, rekonštrukcia zúženín močovej rúry, liečba priapizmu

•     Riešenie problematiky sexuálnych porúch u mužov, problémov „starnúceho muža“

•     Implantácia umelého zvierača močovej rúry, implantácia penilných protéz

•     Preventívne urologické vyšetrenia mužov i žien

•     Konziliárne služby pre všetky oddelenia nemocnice, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, NsP Malacky, urologické ambulancie podľa príslušnej rajonizácie

•     Spolupráca s odbornými a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí (Slovenská akadémia vied, US National Institute of Health, farmaceutické spoločnosti)

 


História:
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek bola zriadená v roku 1968 ako súčasť nemocnice akademika Ladislava Dérera a ako klinická základňa Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Prednostom Urologickej kliniky v rokoch 1968 až 1991 bol akademik Vladimír Zvara, ktorý má najväčšiu zásluhu na zriadení a vybudovaní kliniky ako aj na rozvoji urológie na Slovensku. V rokoch 1991 až 1996 bol prednostom Urologickej kliniky prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc., a od roku 1996 doteraz prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. Vo funkcii primárov kliniky sa vystriedali MUDr. Oskar Haluza, doc. MUDr. Jozef Řezníček, CSc. a MUDr. Augustín Bárdoš.

Na klinike sa presadzuje duch vzájomnej spolupráce, úcty, vážnosti a súčasne kritickej náročnosti. Vo vzťahu k svojmu odboru platí pre všetkých pracovníkov kliniky princíp pokory, zodpovednosti a systematického štúdia. Etické princípy sa presadzujú aj vo vzťahu k pacientom Urologickej kliniky. Výsledky kliniky sú príkladom toho, že k úspechu vedie len tvrdá, systematická a cieľavedomá práca. Na klinike vyrástli početní odborníci, ktorí získali odbornú aj vedeckú kvalifikáciu a obsadili miesta vedúcich pracovníkov na lôžkových urologických oddeleniach na Slovensku a v urologických ambulanciách.

 

 

Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera 
Limbová 5 
833 05 Bratislava, Kramáre 

sekretariát prednostu: 02/5954 2578
zástupca prednostu: 02/5954 2704
vedúca sestra: 02/5954 2229
pooperačná izba: 02/5954 2582
urologické lôžkové oddelenie +2C: 02/5954 2292


E-mailová adresa kliniky: urologia@kr.unb.sk


Urologická ambulancia 
 

 

 

späť