Výsledky výberových konaní zo dňa 20.12.2023


Dňa 20.12.2023 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu na vybraných klinikách LF UK a UNB a do funkcie prednostu budú k 1.1.2024 menovaní:

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH – prednosta Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH – prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., MPH – prednosta Ústavu patologickej anatómie LF UK a UNB.