Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania pozostáva z Úseku liečebnej výživy a Úseku stravovania. Zabezpečuje poskytovanie fyziologickej a klinickej výživy pre pacientov na základe požiadaviek z jednotlivých oddelení a zároveň zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov. Oddelenie liečebnej výživy je metodicky vedené ústavným diétológom, vedúcou asistentkou výživy a úzko spolupracuje s manažérkou pre ošetrovateľstvo. Z pohľadu pacienta je hlavným ťažiskom práce asistentiek výživy (špecialistiek), edukačná činnosť pacientov a ich rodinných príslušníkov. Informujú o spôsobe stravovania pri danom ochorení, surovinách vhodných k príprave danej diéty a technologických postupoch pri príprave stravy. Na oddeleniach a klinikách priamo vstupujú do ošetrovateľského procesu konzultáciou o diéte pacienta s ošetrujúcim lekárom. Pri špecifických požiadavkách zostavujú individuálne jedálne lístky a zabezpečujú ich prípravu na oddelení liečebnej výživy.
Asistentky výživy- špecialistky zostavujú jedálne lístky pre pacientov so zreteľom na potrebnú biologickú a energetickú hodnotu stravy, finančné možnosti, technologické vybavenie oddelenia liečebnej výživy a situáciu v zásobovaní surovinami. Vyhotovujú rozpis surovín a žiadanky na prípravu liečebnej výživy a dohliadajú na správne technologické postupy pri jej príprave. Kontrolujú výdaj stravy na tabletovej linke a výdaj stravy na oddeleniach. Dozerajú na dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu. Prirodzenou formou výživy pacientov je potravinová strava, ktorá ako diéta je zložením a konzistenciou prispôsobená medicínskym kritériám a psychosociálnym požiadavkám klinického stavu pacienta. U pacientov, ktorí nemôžu alebo nesmú byť živení prirodzenou výživou, je indikovaná enterálna alebo parenterálna výživa. Všetky tri typy výživy majú liečebné účinky a tvoria jednotný systém klinickej výživy. Exaktne je preukázané, že mnoho ochorení má priamy, alebo nepriamy vzťah k výžive a preto má liečebná výživa nezastupiteľné miesto v liečebno-preventívnej starostlivosti a je nevyhnutnou podmienkou úspešnej rekonvalescencie.
Na základe selektívneho skríningu sa dedičné metabolické poruchy a v minulosti raritné, smrteľne prebiehajúce ochorenia v súčasnosti diagnostikujú oveľa častejšie pomocou nových laboratórnych vyšetrení. Dajú sa terapeuticky ovplyvniť. Terapia diétou je na vysokej úrovni.
Vedúca asistentka výživy: Bc. Diana Kováčová. 02/59 54 2981, diana.kovacova@kr.unb.sk  
Telefónne číslo asistentov výživy: 02/ 59 54 2648
Asistentky výživy – špecialistky: Gluchová Emília, Vícenová Júlia, Bc. Kováčová Diana                                                      
Asistentka výživy: Mgr. Lacková  Mária
Vedúci stravovacej prevádzky: Vladimír Mráz. 02/ 59 54 2982
späť