Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.

"Všetko čo je, je o svetle.“
Obrázok osobnosti: Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.
Zástupca prednostu pre Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto 


Osobné údaje
 
- narodený 2. 2. 1950 v Zákopčí, okr. Čadca
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1956-1965 Základná deväťročná škola
1965-1968 Stredná všeobecno-vzdelávacia škola Žilina, Horný Val
1968-1974 Lekárska fakulta UK – všeobecné lekárstvo, Bratislava 
1980 obhajoba kandidátskej dizertačnej práce a udelenie hodnosti CSc.
1985 menovanie za docenta z odboru lekárska biochémia
1994 špecializácia - klinická biochémia
2004 špecializácia – vyšetrovacie metódy z klinickej genetiky 
 
 
Profesijné zameranie
 
- molekulová, biochemická genetika
 
Zamestnanie a odborná činnosť
1974-1980 Ústavu chémie a biochémie LF UK - interný ašpirant a asistent
1981-1985 odborný asistent Ústavu chémie a biochémie LF UK 
1985-1991 docent biochémie LF UK
1985-1989 vedúci oddelenia biochémie Katedry Chémie a biochémie  LF UK, Bratislava 
1991-1994 výskumný pracovník VÚHB, zástupca riaditeľa
1994-doteraz Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, 
Nemocnica Staré Mesto, spoluzakladateľ špecializovaného pracoviska 
1994-2009 lekár špecialista úseku  biochemickej genetiky  CLG FNsP Bratislava
2009 – doteraz zástupca prednostu Ústavu pre Odd.molekulovej a biochemickej genetiky   
1996-2006 externý učiteľ Katedry klinickej biochémie CHTF TÚ Bratislava
1995-2008 externý učiteľ katedry genetiky SZU
2008 – doteraz externý učiteľ Ústavu biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK
 
Iné
 
Študijné  a pracovné pobyty
Frankfurt a. M;. Heidelberg, NSR (1978-1979)
Moskva,  ZSSR (1980) 
Gőttingen, NSR (1989)
Gent,  Belgicko (1994) 
Praha, ČR (1994)
 
Školiteľská aktivita
školiteľ kandidátov vied UK z odboru biochémia a z odboru genetika
vedúci diplomových prác poslucháčov  UK  z  odboru biochémia  a genetika
 
Riešiteľ výskumných úloh
zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh zameraných na účasť peroxizómov v bunkovom metabolizme, účinku hypolipidemických látok a xenobiotik na génovú expresiu, neenzýmovú glykáciu a diagnostiku genetických chorôb
 
Publikačná činnosť
autor a spoluautor  učebných textov,  prác v zahraničných a domácich  časopisoch a zborníkoch