Foniatrické oddelenie

Foniatrické oddelenie je jediným klinickým lôžkovým pracoviskom na Slovensku, ktoré zabezpečuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť detí i dospelých s poruchami sluchu, hlasu a reči. Oddelenie je jediným pracoviskom, ktoré zabezpečuje vzdelávanie lekárov otorinoloaryngológov v odbore foniatria, ktoré je garantované LFUK Bratislava a končí sa atestáciou- špcializačnou skúškou v odbore foniatria.
Foniatrické oddelenie UNB vykonáva
u detí:
- komplexnú diagnostiku porúch sluchu a následnú audioprotetickú starostlivosť,
- diferenciálnu diagnostiku so zameraním na vhodnosť korekcie poruchy sluchu, načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom,
- diagnostiku porúch hlasu a následnú starostlivosť (pri detskej hyperkinetickej dysfónii, po operáciách pri vrodených deformitách hrtana a juvenilnej papilomatóze),
- diagnostiku porúch reči (u detí s narušeným vývinom reči, s poruchami plynulosti reči, ťažkou dysláliou, kombinovanými poruchami).
u dospelých:
- diagnostiku porúch sluchu a audioprotetickú starostlivosť
- diagnostiku a rehabilitáciu porúch hlasu po laryngomikrochirurgických výkonoch na hlasivkách
- diagnostiku a rehabilitáciu funkčných porúch hlasu
- rehabilitáciu hlasu pri poruchách inervácie hrtana
- nácvik náhradného pažerákového hlasu po totálnej laryngektómii
- nácvik náhradného hlasu s použitím ventilovej protézky aleboelektrolaryngu
- diagnostiku a liečbu pacientov s tinnitom (pri Foniatrickom oddelení UNB bola zriadená špecializovaná ambulancia)
Foniatrické oddelenie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

ambulancia: 02/68672507
oddelenie: 02/68672651
primár: suchova@pe.unb.sk
 
 
AMBULANCIA sa nachádza v poliklinickej časti: 
 
 
späť