I. Chirurgická klinika LF UK a UNB

I. chirurgická klinika má lôžkové oddelenia,  komplexný ambulantný trakt, JIS a operačné sály. Je najstaršou chirurgickou klinikou na Slovensku. Jej história siaha do druhej polovice 19. storočia.
I chirurgická klinika LFUK a UNB vykonáva približne 900 chirurgických výkonov ročne:
• urgentná chirurgia brucha, hrudníka a končatín,
• brušná chirurgia,
• hepato-bilio-pankreatická chirurgia,
• chirurgia brušnej steny,
• minimálne invazívna chirurgia – laparoskopia,
• chirurgia prsníka,
• endokrinochirurgia,
• medicínsky výskum,
• zavádzanie nových medicínskych diagnostických a terapeutických postupov,
 

Klinika je výukovým pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (www.fmed.uniba.sk). Robí aj postgraduálnu špecializačnú prípravu v odbore všeobecná chirurgia.
 

Urgentná chirurgia brucha, hrudníka a končatín
• ako špičkové univerzitné pracovisko poskytujeme celé spektrum diagnostických a liečebných zákrokov pre náhle príhody brušné a úrazové.
 

Brušná chirurgia 
• chirurgia žalúdka, žlčových ciest a žlčníka, pečene, pankreasu, sleziny, tenkého a hrubého čreva, konečníka (zhubné i nezhubné ochorenia uvedených orgánov v celom rozsahu súčasných diagnostických a liečebných možností),
• chirurgia konečníka a análneho otvoru (nádory, sfinkter zachovávajúce operácie, fistuly, hemoroidy),
• chirurgia zápalových črevných ochorení (Crohnovu chorobu, familiárnu adenomatóznu polypózu, ulceróznu kolitídu),
• bez čakacích lehôt pre malígne ochorenia, príjem a nutná operácia OKAMŽITE.
 

Chirurgia brušnej steny 
• operácie inguinálnych, umbilikálnych hernií (prietrží),
• operácie hernií v jazve,
• diastáza brušných svalov,
• klasickou a laparoskopickou cestou.

Minimálne invazívna chirurgia (laparoskopia) 
• diagnostické operácie,
• cholecystektómia, apendektómia, hiátová hernia, slezina, žalúdok, hrubé črevo a konečník,
• hernie brušnej steny – inguinálna hernia, ventrálne hernie.
 

Operácie prsníkov 
• operácie prsníkov pre nádorové a nenádorové ochorenia podľa najnovších trendov, prsník zachovávajúce operácie (tumorektómie, kvadrantektómie, lobektómie),
• ablácie prsníka.


Endokrinochirurgia 
• od založenia I. chirurgickej kliniky v roku 1919 robíme operácie štítnej žľazy, prištítnych teliesok, 

 

Cievna chirurgia
• liečba diabetickej nohy (ošetrenie diabetických ulkusov a osteomyelitíd),
• liečenie varikóznych ulkusov, plastika ulkusov u vybraných stavov,
• ambulantné liečenie varixov – kompresívna sklerotizačná liečba,
• komplexná liečba venóznych ulcerácií predkolenia,
• liečba akútnych alebo chronických trombotických uzáverov vén,
• operácie varixov klasickou chirurgickou technikou,
Drobné ortopedické výkony:
• Dupuytrenova kontraktúra, syndróm karpálneho tunela.
 

 

I.chirurgická klinika LFUK a UNB

Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69
 

Prednosta: 02/ 572 90 154, peter.labas@sm.unb.sk
Sekretariát: 02/ 572 90 177, chirurgia.sekretariat@sm.unb.sk
Fax. kontakt pre styk s verejnosťou: 02/57 2 90 300
Zástupca prednostu: 02/ 57 290 323, vladimir.smolen@sm.unb.sk
Vedúca sestra: 02/572 90 178, eva.horvathova@sm.unb.sk
Styk s verejnosťou: 02/572 90 333, skoda.alexander@sm.unb.sk
Dokumentaristka: 02/572 90 136, agnesa.stubnova@sm.unb.sk
Registrácia pacientov ambulancií: 02/ 57 290 629
JIRS: 02/572 90 499
Všeobecná chirurg. ambulancia – muži (7: 00 – 15: 30): 02/572 90 467
Všeobecná chirurg. ambulancia – ženy (7: 00 – 15: 30): 02/572 90 481
Fax všeobecnej ambulancie: 02 / 52 49 26 75
Pohotovostná ambulancia (po 15: 30): 02/572 90 467

História

História I. chirurgickej kliniky sa traduje od roku 1857, kedy sa začala výstavba jednej z najmodernejších nemocníc tých čias – bratislavskej krajinskej nemocnice s kapacitou 250 postelí. Nemocnica bola odovzdaná do užívania roku 1864. Prevrat vo vývoji nemocníc bol vyvolaný rozvojom lekárskych vied v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20 storočia.

Objavy asepsy, pokroky v mikrobiológii, röntgenológii, biochémii a v prístrojovej vyšetrovacej technike podmienili spolu s ďalšími faktormi rozvoj modernej nemocničnej starostlivosti. V roku 1964 zahájila v Bratislave činnosť Krajinská nemocnica (neskôr pomenovaná Štátna nemocnica), ktorá sa stala základom pre vybudovanie Fakultnej nemocnice Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Po rôznorodej organizačnej štruktúre prebrala nemocnica status Krajského ústavu národného zdravia Západoslovenského kraja. Tento ústav predstavoval zložitý, veľmi členitý celok zdravotníckych zariadení, ktorých úlohou bolo zabezpečovať komplexnú zdravotnícku starostlivosť o obyvateľstvo zvereného spádového územia.
Štátna nemocnica v Bratislave ako najväčšie zdravotnícke zariadenie na Slovensku vykonávala rozsiahlu odbornú liečebno-diagnostickú, preventívnu, rehabilitačnú, vedecko-výskumnú i vzdelávaciu funkciu (pre i postgraduálnu výchova v odbore všeobecná chirurgia).
Chirurgická klinika patrila medzi najväčšie a najvýznamnejšie kliniky. Jej zakladateľom a prvým prednostom bol prof. MUDr. Stanislav Kostlivý, ktorý sa radil medzi budovateľov Lekárskej fakulty aj Univerzity Komenského a patril medzi popredné osobnosti na Slovensku.
Podmieňujúcim faktorom úspechov chirurgie v 20. storočí bolo zavedenie prevencie aj v tomto základnom odbore, najmä v rámci boja s úrazmi a s následkami akútnych stavov. Rozpracovala sa dovtedy zanedbávaná predoperačná príprava pacientov a dokonalá prevencia pooperačných komplikácií.
I. chirurgická klinika, svojim vznikom na Lekárskej fakulte UK v jeseni 1919 a pôsobením (prvé slovenské chirurgické pracovisko), je významným medzníkom v dejinách chirurgie na Slovensku. Ovplyvnila rozvoj viacerých slovenských chirurgických disciplín. Vývoj, historické skutočnosti, úskalia i úspechy I. chirurgickej kliniky tvoria neoddeliteľnú súčasť a dotvárajú podobu Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

späť