Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB

Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB vznikla na základe potreby ďalšieho rozvoja programu transplantácií obličiek v nadväznosti na dlhoročný program Centra pre transplantácie obličiek Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB, ktorého základy boli položené v roku 1967 v Nemocnici akad. L. Dérera profesorom akademikom Vladimírom Zvarom a jeho žiakom profesorom Jánom Brezom, ako aj potrebou užšieho prepojenia transplantačného programu obličiek s vysoko špecializovanou diagnostickou a liečebno preventívnou zdravotnou starostlivosťou o pacientov s vybranými nefrologickými diagnózami.

Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB pozostáva z lôžkovej a ambulantnej časti. Lôžkovú časť tvorí oddelenie a jednotka intenzívnej starostlivosti. Ambulantná  zdravotná starostlivosť je poskytovaná v troch ambulanciách: nefrologickej a internistickej ambulancii, transplantačnej ambulancii, konzultačnej a USG ambulancii.

Základom činnosti kliniky je poskytovanie liečebno – preventívnej zdravotnej starostlivosti v oblasti nefrológie a transplantačnej nefrológie. Klinické pracovisko zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie, vedecko – výskumnú, publikačnú a prednáškovú činnosť v odboroch vnútorné lekárstvo a nefrológia vrátane transplantačnej nefrológie.

Klinika zabezpečuje prípravu pacientov na transplantáciu obličky, živých darcov na odber obličky, následnú pooperačnú starostlivosť, ich dispenzarizáciu, komplexnú nefrologickú diagnostiku a liečbu vybraných ochorení obličiek vrátane vrodených a hereditárnych nefropatií, primárnych a sekundárnych glomerulopatií, nefroangiosklerózy a tubulointersticiálnych nefritíd. Súčasťou tímu je transplantačný koordinátor, ktorý rozhodujúcou mierou prispieva k fungujúcemu odberovému programu centra v rámci celého západoslovenského regiónu.

Klinika sa pri výkone liečebno preventívnej zdravotnej starostlivosti opiera o diagnostické a terapeutické štandardné postupy, zúčastňuje sa na ich priebežnej aktualizácii a dopĺňaní v súlade s najnovšími poznatkami a dostupnosťou diagnostických modalít a liečby.

Nosné programy Kliniky nefrológie a transplantácií obličiek:

 1. Transplantačný program:
 • Koordinátorská činnosť a manažment mŕtvych darcov orgánov
 • Vyšetrenie a posúdenie spôsobilosti pacientov na zaradenie na čakaciu listinu na transplantáciu obličky
 • Príprava pacientov na transplantáciu obličky – liečba niektorých špecifických komorbidít, desenzibilizácia
 • Predoperačná príprava pacientov pred transplantáciou obličky vrátane indukčnej imunosupresie
 • Pooperačná komplexná zdravotná starostlivosť o pacientov po transplantácii obličky
 • Dispenzarizácia pacientov po transplantácii obličky
 • Diagnostika (vrátane renálnej biopsie) a liečba nechirurgických komplikácií v skorom aj neskoršom období po transplantácii obličky: najmä rejekcia, infekcie, kardiovaskulárne komplikácie, malignity
 • Liečba aferézou: desenzibilizácia, akútna/aktívna protilátkami sprostredkovaná rejekcia
 • Biologická liečba v transplantačnej nefrológii
 • Vyšetrenie, posúdenie spôsobilosti a príprava potenciálnych živých darcov obličky na darcovstvo
 • Predoperačná príprava živých darcov obličky, pooperačná starostlivosť
 • Dispenzarizácia živých darcov obličiek
 • Spolupráca s regionálnymi dialyzačnými strediskami
 • Konzultačná činnosť v oblasti transplantačnej nefrológie
 •  
 1. Nefrologický program:
 • Diagnostika a liečba vybraných ochorení obličiek (vrodené/získané nefropatie, primárne/sekundárne glomerulopatie, tubulointersticiálne nefritídy, vaskulárne ochorenia obličiek) a komplikujúcich faktorov (artériová hypertenzia, kostná choroba, anémia)
 • Dispenzárna starostlivosť o pacientov s nefropatiami
 • Sonografické vyšetrenie obličiek vrátane duplexného dopplerovského vyšetrenia renálnych ciev
 • Renálna biopsia
 • Imunosupresívna liečba
 • Biologická liečba v nefrológii
 • Liečba aferézou
 • Spolupráca s regionálnymi nefrológmi
 • Konzultačná činnosť v oblasti nefrológie v nemocnici a v širšom regióne resp. celoslovensky

Klinika je zapojená do akreditačného postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore nefrológia a do pregraduálnej výučby vnútorného lekárstva v spolupráci s V. Internou klinikou LF UK a UNB.

Pregraduálna výučba:

 1. Vedenie prednášok v oblasti vnútorných chorôb a nefrológie, transplantačnej nefrológie a darcovského programu pre študentov LF UK a SZU.
 2. Vedenie praktických stáží v oblasti vnútorných chorôb a nefrológie, transplantačnej nefrológie a darcovského programu pre študentov LF UK a SZU.
 3. Vedenie záverečných prác a príprava študentov LF UK na ich obhajobu.
 4. Hodnotenie študentov LF UK.
 5. Skúšanie študentov LF UK na štátnych skúškach v odbore vnútorných chorôb.
 6. Vedenie povinne voliteľného predmetu pre študentov 5. ročníka LF UK: LF.IK5/L-S-VL-117/19: Darcovstvo a orgánové transplantácie.
 7. Tvorba študijných materiálov.

Postgraduálna výučba:

 1. Zabezpečenie a vedenie povinnej dvojmesačnej stáže pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku v študijnom odbore nefrológia cielená na:
 1. získanie vedomostí zameraných na indikáciu/kontraindikáciu/prípravu pacientov na transplantáciu obličky,
 2. diagnostiku a liečbu potransplantačných komplikácií,
 3. manažment pacienta čakajúceho na transplantáciu obličky a riešenie komplikácií súvisiacich s komorbiditami,
 4. získanie praktických vedomostí s používaním  imunosupresívnych liečiv,
 5. získanie vedomostí zameraných na indikáciu/kontraindikáciu/prípravu živých darcov na darovanie obličky.
 1. Skúšanie lekárov po ukončení prípravy na špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore nefrológia.
 2. Vedenie doktorandov v odbore vnútorné choroby so zameraním najmä na nefrologické a transplantačné témy.
 3. Zabezpečenie stáže a vedenie rezidentov v nefrologickej a transplantačnej ambulancii.

Klinika sa aktívne zapája do šírenia celospoločenskej osvety o darcovstve a orgánových transplantáciách a to najmä prostredníctvom celoslovenskej kampane Sedem životov – organizovanie podujatí v rámci Kampane Sedem životov.

Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava-Kramáre

Prednostka: 02/5954 2293
Zástupca prednostky: 02/5954 2676
Vedúca sestra: 02/5954 2345
Dokumentácia: 02/5954 2266

Oddelenie +3B: 02/5954 2368
JIS +3B: 02/5954 2231

E-mailová adresa kliniky: nefrologia.transplant@kr.unb.sk
E-mailová adresa ambulancie: transplantacna.ambulancia@kr.unb.sk

https://www.unb.sk/nefrologicka-transplantacna-ambulancia/

späť