Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a UNB

Pracovisko poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť ako pediatrickým pacientom (vo veku od 0 do 18 rokov), tak i vysokoškolskému dorastu - pacientom do 26 rokov, a to ako jediná detská klinika v Bratislave.
Máme dostatočné priestorové a lôžkové kapacity hospitalizovať matku (resp. sprevádzajúcu osobu) spolu s dieťaťom.
Na základe erudície personálu (špecializácie v jednotlivých odboroch pediatrie, resp.dorastového lekárstva) hospitalizujeme a diagnosticko-terapeuticky riešime pacientov so širokým spektrom akútnych i chronických ochorení.
Hospitalizujeme pacientov s ochoreniami respiračného traktu, zažívacieho traktu, ochoreniami srdca a cievneho systému, hypertenziou, ochoreniami nefrologickými (obličiek) a močových ciest, ochoreniami endokrinologickými a ochoreniami metabolickými (látkovej výmeny), ochoreniami neurologickými, ochoreniami na podklade autoimunity - systémové ochorenia, ako i ochorenia na podklade alergie, či porúch obranyschopnosti, ochoreniami zažívacieho traktu a poruchami výživy. Klinika má k dispozícii detského psychológa.
Pracovisko poskytuje hospitalizačnú starostlivosť pediatrickým pacientom nemocnice po ORL zákrokoch, ako i dievčatám, ktoré vyžadujú hospitalizáciu po gynekologickom operačnom výkone (ako jediná detská klinika v Bratislave).
V našej nemocnici je lokalizované Národné hemofilické centrum, a tak všetky deti, ktoré vyžadujú adekvátnu substitučnú liečbu z akýchkoľvek dôvodov, sú taktiež hospitalizované na našej Klinike.
Na základe Odborného usmernenia MZ SR ku skríningu fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie a cystickej fibrózy novorodencov je na našej Klinike špecializovaná ambulancia pre diagnostiku a liečbu fenylketonúrie a kongenitálnej hypotyreózy; tzv. regionálne diagnostické („recall“) centrum pre západoslovenský región, pričom deti s pozitívnym skríningom sú hospitalizované na našej Klinike.
Na základe národného programu Svetovej zdravotníckej organizácie je Klinika zameraná na komplexnnú diagnostiku a liečbu obezity a jej komplikácií (artériová hypertenzia, obezitová nefropatia - poškodenie obličiek a pod.)
Sme konziliárna Klinika pre diagnostiku (vrátane renálnej biopsie) a liečbu závažných nefropatií pre celý západoslovenský región.

Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a UNB disponuje 25 lôžkami na troch oddeleniach;
10 na Oddelení menších detí, 10 na Oddelení väčších detí a 5 na Oddelení intermediálnej starostlivosti/JIS. Na všetkých oddeleniach je možnosť spoluhospitalizácie matky (resp, sprevádzajúcej osoby).

Naša Klinika nesie meno nestora slovenskej pediatrie – Profesora MUDr. Andreja Getlíkla, CSc. (1916 – 1990) a jej korene siahajú do roku 1953, kedy sa stala súčasťou novovytvoreného Doškoľovacieho strediska lekárov v Trenčíne a vytvorením Katedry pediatrie v r. 1957 Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov (neskôr ILF, terajšia LF SZU), práve pod vedením Prof. Getlíka. Od roku 1967 Klinika i Katedra pediatrie pôsobí v Bratislave.
Druhá vetva pracoviska sa začína v r. 1959 vytvorením Detskej kliniky Staré Mesto na Bezručovej ulici v Bratislave.
Od roku 2000 sa obe pracoviská zlúčili a začali pôsobiť v terajšej UNB - v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda.
Klinika je školiacou bázou Katedry pediatrie LF SZU pre pregraduálnu i postgraduálnu výučbu.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. C a M
Antolská 11
851 07 Bratislava, Petržalka 

Prednostka:
02/6867 2354
furkova@pe.unb.sk

Sekretariát Katedry pediatrie:
02/6867 2677
jakubcova@pe.unb.sk

AMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti:

Detská odborná ambulancia I.

Detská odborná ambulancia II. 


Zástupkyňa prednostky:
02/6867 2019
repakova@pe.unb.sk

Vrchná sestra:
02/6867 2631
jurdakova@pe.unb.sk 
späť