MUDr. Martin Petrenko, CSc.

"Neexistujú nemožné sny, iba naše obmedzené predstavy o tom, čo je možné."
Obrázok osobnosti: MUDr. Martin Petrenko, CSc.

Zástupca prednostu I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB 
Vedúci Centra reprodukčnej medicíny UNB
Hlavný odborník MZ SR pre reprodukčnú medicínu


 Osobné údaje
- narodený  19. 11 .1955, Ratková, okr. Rim. Sobota
- ženatý, dvaja synovia
- trvale žije v okrese Brno – venkov, ČR
- hobby: hudba, počítače, literatúra 
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1970 – 1973 Gymnázium E. Gudernu, Nitr a
1973 - 1979 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
1983   atestácia I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava
1987 atestácia II. stupňa z gynekológie a pôrodníctva , Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava
1994 diplom kandidáta lekárskych vied  (CSc.), LF UK, Bratislava
2008 atestácia z reprodukčnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
2014 štúdium zdravotníckeho manažmentu, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 
 
Profesijné zameranie
- gynekológia, pôrodníctvo, reprodukčná medicína
 
Zamestnanie a odborná činnosť
1979 – 1994 I. gynek. pôrod. klinika LF UK, Bratislava (odborný asistent, tajomník katedry)
1992 - 1994 - vedúci Pracoviska pre liečbu sterility a asistovanú reprodukciu I. gynek. -pôrod. 
kliniky LF UK
1994 –2007 I. gynek.-pôrod. klinika a následne spojená Gynek.-porod. klinika Lekárskej fakulty 
Masarykovej univerzity, Brno, ČR - zástupca prednostu kliniky pre LPS (primár)
2007 – doteraz  I. gynek. -porod. klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB, zástupca 
prednostu kliniky pre LPS (primár) a vedúci Centra reprodukčnej medicíny UNB
2012-doteraz hlavný odborník MZ SR pre reprodukčnú medicínu
 
Členstvo                       
1980 člen Československej gynek.-pôrod. spoločnosti
1990 zakladajúci člen Sekcie asistovanej reprodukcie ČSGPS,  člen výboru
1992 –1994 vedecký sekretár SAR pri SGPS, 
1994 člen České gynek.-porod. společnosti ČLS, člen Sekce asistované reprodukce a  Sekce gynek. endoskopie
1994 člen Sekcie asistovanej reprodukcie (SAR) ČGPS, od 1998 – 2002 - člen výboru SAR ČGPS
1991 člen European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
1995 člen International Society for Gynecologic Endoscopy (ISGE)
1996 člen Českej menopauzálnej a andropauzálnej společnosti (ČMAS), od roku 2007 člen výboru ČMAS
1994 člen Českej lekárskej komory
2007 člen Slovenskej lekárskej komory
2007 člen Slovenskej gynek.-pôrod. spoločnosti SLS, člen Sekcie asistovanej reprodukcie a 
Sekcie gynek. endoskopie
2009 predseda Sekcie asistovanej reprodukcie SGPS a podpredseda Sekcie gynek. endoskopie SGPS
1998 – doteraz predseda strategickej komisie č. 5 pre Stratégie Fakultnej nemocnice Brno 
2002 – 2007 člen Etickej komisie FN Brno
2002 – 2007 člen Komisie pre účelnú farmakoterapiu FN Brno
2007 člen Komisie pre účelnú farmakoterapiu UNB 
 
 
Iné
Ocenenia: 
1997 cena za najlepší poster na medzinárodnom kongrese ISGE, Singapore
2006 Pawlikova cena za najlepšiu monografiu „Minimálně invazivní operace v gynekologii“
2008 pamätná medaila pri príležitosti 120. výročia I.gynek. porod. kliniky FN Brno
2 x ocenenie za najlepšiu prednášku Sympózia asistovanej reprodukcie ČR
2002 – 2005 hlavný  riešiteľ grantu Internej grantovej agentúry MZ ČR spoluriešiteľ ďalších 5 grantov a projektov (z toho 1 grant v rámci 6. rámcového programu EÚ do r. 2008)

Vedecká činnosť:
142 prednášok na medzinárodných a domácich odborných podujatiach
131 odborných vedeckých publikácií v literatúre a časopisoch
vedecká spolupráca s Ústavom výpočetní techniky MU Brno v oblasti spracovania digitálnych obrazových dát včítane účasti na výskumných úlohách
Študijné pobyty a stáže:
Universitäts Frauenklinik, Halle, DDR, 1985 (všeobecná gynek.-porod. problematika, operatíva)
Akademische  Ziekenhuis, Groningen, Holland, 1993 (asistovaná reprodukcia, endoskopia, ultrazvuk)
I. gynek.-pôrod. klinika Fakultní porodnice, Brno (organizácia LPS činnosti)
Hadassah Hospital, Jerusalem, Israel (asistovaná reprodukcia)
IVF Centre, Bourn Hall, Bourn, Cambridge, UK, 1996 (asistovaná reprodukcia)