I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny

Klinika poskytuje komplexnú špecializovanú gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť pacientkam z celého Slovenska.
V pôrodníckej oblasti sa zameriava najmä na starostlivosť o predčasné pôrody (klinika je súčasťou perinatologického centra), ďalej na prenatálnu diagnostiku, starostlivosť o všetky tehotenské patológie, najmä o tehotné s diabetes mellitus a kardiopatiami. V oblasti gynekológie sa špecializuje na reprodukčnú medicínu včítane asistovanej reprodukcie, nádorové ochorenia rodidiel a prsníka, klimaktérium a sénium, detskú gynekológiu, plánované rodičovstvo a urogynekológiu. Klinika je centrom MZ SR pre reprodukčnú medicínu a trofoblastovú chorobu.
 

Štruktúra pracoviska

* Pôrodnícka časť zahŕňa pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia a oddelenie pre patologickú graviditu.
* Gynekologická časť oddelenie pre gynekologickú operatívu vrátane jednodňovej chirurgie a diagnostiku a liečbu ďalších gynekologických ochorení.
* Centrum reprodukčnej medicíny UNB poskytuje všetky metódy asistovanej reprodukcie a ďalšie druhy diagnostiky a liečby porúch plodnosti včítane humánnej embryológie, genetiky a imunológie

V pôrodníctve poskytujeme vysokošpecializovanú starostlivosť v týchto oblastiach:

* pôrodnícka časť spĺňa požiadavky perinatologického centra v tesnej spolupráci s Novorodeneckou klinikou M. Rusnáka SZU z celého spádového regiónu,
* centrum poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť so zameraním na všetky druhy patologickej a rizikovej tehotnosti – klinika centralizuje tehotenské komplikácie z iných spádových pracovísk v Bratislave i regionálnych pracovísk,
* okrem vysokošpecializovanej perinatologickej činnosti je klinika štandardným pôrodníckym pracoviskom s najvyšším počtom pôrodov na Slovensku. Vzhľadom na pokroky v oblasti humanizácie pôrodníctva kliniku vyhľadávajú rodičky nielen zo spádového územia,
* klinika vykonáva všetky druhy pôrodníckych operácií.


V gynekológii poskytujeme vysokošpecializovanú starostlivosť v týchto oblastiach:

* starostlivosť o páry s poruchami plodnosti,
* gynekologická endokrinológia,
* poruchy klimaktéria a menopauzy,
* plánované rodičovstvo,
* detská gynekológia a poruchy vývoja pohlavných orgánov,
* konzervatívna a operačná liečbu močovej inkontinencie a poklesov rodidiel,
* komplexná diagnostika a liečba patológií krčku maternice,
* diagnostika a liečba onkologických ochorení v gynekológii včítane ochorení prsníka,
* diagnostika a liečba gynekologických zápalov,
* diagnostika a liečba náhlych gynekologických príhod,
* v gynekologickej operatíve sa zameriava na moderné operačné výkony s dôrazom na endoskopiu (laparoskopické a hysteroskopické operácie), ale i všetky druhy klasických abdominálnych i vaginálnych operačných výkonov. Operácie v onkogynekológii sa rutinne vykonávajú i v spolupráci s chirurgickou klinikou a oddelením cievnej chirurgie.

V reprodukčnej medicíne poskytujeme vysokošpecializovanú starostlivosť v týchto oblastiach:

* komplexná diagnostika a liečba porúch ženskej a mužskej plodnosti,
* endoskopická diagnostika a operačná liečba neplodnosti,
* všetky dostupné embryologické a genetické metódy zvyšujúce úspešnosť asistovanej reprodukcie (personál laboratória je na špičkovej európskej úrovni a Centrum je vybavené najmodernejšou laboratórnou technikou),
* prevencia a liečba komplikácií asistovanej reprodukcie - riešime i komplikácie, ktoré sú odoslané i z iných centier asistovanej reprodukcie,
* starostlivosť o včasnú graviditu po metódach asistovanej reprodukcie včítane prenatálnej i pôrodníckej starostlivosti.

Vo všetkých uvedených pododboroch poskytuje klinika aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť erudovanými lekármi so špecializáciou v danej oblasti. Ultrazvuková ambulancia poskytuje všetky druhy vyšetrení (rutinné i špecializované včítane 4D ultrazvukových vyšetrení).

Ošetrovacie jednotky

Pôrodná sála

Číslo telefónu: 02/68672676

Staničná sestra:
Mgr. Alena Nererová

Na pôrodnej sále sa poskytuje zdravotná starostlivosť tehotným ženám s rizikovým a patologickým priebehom pôrodu a vedenie spontánneho, indukovaného a operačného pôrodu.
Pôrodná sála má 4 štandardné pôrodnícke boxy a 1 nadštandardný box. Rodiaca žena môže byť počas celej doby pôrodu so sprevádzajúcou osobou.
Na pôrodnej sále je rodička pravidelne sledovaná a vyšetrovaná pôrodnými asistentkami a lekármi, je monitorovaná kardiotokograficky - monitor snímajúci akciu srdca plodu a kontrakcie.
Na tlmenie pôrodných bolestí je možné využiť epidurálnu analgéziu, ale aj pôrodnícke metódy, uľahčujúce priebeh pôrodu – pôrodnícke lopty, zmeny polohy rodičky, masáže a iné metódy. Zároveň pri fyziologických pôrodoch poskytujeme včasný kontakt novorodenca s matkou – uloženie novorodenca na bruško matky hneď po pôrode. Ihneď po prvom ošetrení novorodenca neonatológom, prikladáme dieťatko k prsníku a zostáva dve hodiny s matkou a jej sprievodcom na pôrodnom boxe.

Naša pôrodnica v Petržalke je perinatologickým centrom, v ktorom je v rámci spádovej oblasti aj formou transferu in utero (v maternici matky) zabezpečovaná starostlivosť o predčasné pôrody. Za rok 2012 naša pôrodnica získala 2. miesto v hodnotení slovenských pôrodníc.
Pri pôrode umožňujeme odber pupočníkovej krvi do registra pupočníkovej krvi rodičkám, ktoré o to požiadajú.

Oddelenie šestonedelia
Číslo telefónu: 02/68672696, -2697
Staničné sestry:
Mgr. Eva Boriková
Dana Bortliková

Oddelenie šestonedelia disponuje 46 lôžkami. Rodičky po pôrode ležia na izbách s novorodencami – tzv. systém rooming in.
Sociálne zariadenie je spoločné pre dve izby, ktoré sú dvoj- maximálne troj- lôžkové.
Na oddelení je možné využívať 2 nadštandardné izby s, so samostatným hygienickým zariadením, TV prijímačom a možnosťou prítomnosti rodinného príslušníka počas 24 hodín (za príplatok poskytujeme aj stravu).


Oddelenie rizikového a patologického tehotenstva 
Číslo telefónu: 02/68672709

Staničná sestra:
Margita Vietorisová

Na oddelení rizikového a patologického tehotenstva je poskytovaná starostlivosť tehotným ženám s komplikáciami gravidity, ktoré vyžadujú hospitalizáciu. Na tomto oddelení sú hospitalizované aj pacientky podrobujúce sa prenatálnej diagnostike (napr. odber plodovej vody). Intenzívne sú tu monitorované i rodičky s potermínovou graviditou.

Oddelenie operačnej a konzervatívnej gynekológie 

Číslo telefónu: 02/68672710

Staničná sestra:
Magda Obertová

Na tomto oddelení sú hospitalizované pacientky v súvislosti so všetkými druhmi gynekologických operácií. Vykonáva sa tu predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť. Oddelenie sa využíva i na hospitalizáciu pacientok, ktoré vyžadujú konzervatívnu gynekologickú liečbu včítane patologických gravidít v rannom tehotenstve.
 

Veda a výskum
Vo výskumnej oblasti sa klinika zameriava na riešenie prenatálnej diagnostiky, asistovanej reprodukcie, klimaktéria a sénia, ochorenia trofoblastu, sexuálne prenosných ochorení. Klinika je zapojená do medzinárodných výskumných štúdií riešiacich humánnu reprodukciu a hormonálnu liečbu.

Klinika je výučbovou základňou pregraduálneho aj postgraduálneho programu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v štúdiu poslucháčov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyziatrie a balneológie. Je tiež bázou doktorandského štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Od roku 1997 sa na klinike vyučujú aj zahraniční študenti v anglickom jazyku.

Klinika má úzke kontakty so špičkovým zahraničnými pracoviskami, čo má význam pri získavaní nových poznatkov a skúseností. Podieľa sa na organizácii celoštátnych a medzinárodných odborných podujatí a konferencií. Každoročne sa usporadúva Bárdošov memoriál, Štefánikov deň, Ponťuchov večer a iné odborné podujatia zamerané na aktuálne problémy gynekológie a pôrodníctva.

 

Pôrodnica UNB na Antolskej v hodnotení expertov na 1.mieste
 

Antolska1

Antolska2

Antolska3

 

 Univerzitná nemocnica Bratislava
 Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 Antolská 11
 851 07 Bratislava, Petržalka 


prednosta: 02/68673677, borovsky@pe.unb.sk

zástupca prednostu: 02/68672700, petrenko@pe.unb.sk
vedúca sestra: 02/68672675, nagy@pe.unb.sk

sekretariát: 02/68673679

Referentky pre zdravotnú dokumentáciu: 02/68672341, -2458


Na mínus1 poschodí sa nachádza príjmová a konziliárna gynekologická ambulancia č. dv. 083. (vedľa prijímacej kancelárie)
Na prízemí v bloku F sa nachádzajú odborné gynekologické ambulancie.
Na 1 poschodí v bloku F sa nachádza ambulancia pre kardiotokografiu
Na 3. poschodí v bloku A sa nachádza pôrodná sála, operačné sály, špeciálna vyšetrovňa. Ďalej je tu kancelária vedúcej sestry, lekárske izby, zasadačka kliniky, archív a kancelária referentiek pre zdravotnú dokumentáciu.
Na 4. poschodí v bloku A sa nachádza oddelenie šestonedelia – popôrodné oddelenie.
Na 5. poschodí v bloku A sa nachádza Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny, oddelenie rizikovej a patologickej gravidity a gynekologické oddelenie zamerané na operatívu a zákroky. Na tomto poschodí je i kancelária prednostu, primára kliniky, sekretariát kliniky a izby lekárov.

Ambulancie:

Gynekologicko - pôrodnícka, príjmová a konziliárna gynekologická ambulancia

Gynekologicko - pôrodnícka ultrazvuková ambulancia 

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia I.

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia II.

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia III.

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia IV.

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia V. 

Gynekologicko - kardiotokografická ambulancia 

Ambulancia reprodukčnej medicíny

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE


Ako sa objednať?
Pacientky odoslané rajónnymi gynekológmi sa môžu objednať na príjmovej ambulancii alebo v špecializovaných poradniach na telefónnom čísle 02/6867 2619.
Akútne prípady sú vyšetrené kedykoľvek 24 hodín denne i počas víkendov.
Pacientky na rozhodnutie o plánovanej operácii (tzv. indikačná ambulancia) sa objednajú na sekretariáte kliniky na tel. č. 02/68673679.

Poučenie hospitalizovanej pacientky a návštev:
Všeobecné opatrenia:

1/  Všetci, ktorí prichádzajú na oddelenie (pacientky, návštevy): Pri vstupe na oddelenie použite alkoholovú dezinfekciu na suché ruky, ktorú vtierajte po dobu 30 sekúnd.

2/Každý príchod a opustenie oddelenia nahláste ihneď službukonajúcemu personálu.

3/Návštevy pri vstupe na oddelenie použijú jednorazový plášť a návleky na obuv. 

4/ Rešpektujte súkromie hospitalizovaných pacientok a novorodencov.

5/ Zákaz vstupu detí do 15 rokov na oddelenie (návštevy detí realizovať na vonkajšej chodbe pri výťahoch)

6/ Personál si vyhradzuje právo prerušiť návštevu v akomkoľvek momente.

Návštevné hodiny:

„A“ štandardné oddelenie
Návštevy na oddelení sú povolené výhradne v čase od 14:30 – 16:30 hod. v spoločných priestoroch (jedáleň, vstupná časť chodby za sklom). O každej návšteve musí byť službukonajúci personál informovaný.
Návšteva na pacientskej izbe je možná výhradne so súhlasom službukonajúceho personálu a súhlasom spolupacientky/spolupacientok.

„B“ nadštandardné oddelenie
Návštevy na oddelení na izbách sú povolené od 14:00 do 19:00 (v počte jedna osoba na jednu mamičku) s povinnosťou informovať službukonajúci personál a taktiež so súhlasom spolupacientky. 
Počas vizít a vyšetrení pacientok, resp. dieťaťa, návštevy nie sú umožnené.

Informácie pre rodičky  pred cisárskym rezom 

Čo je cisársky rez?
    Jedná sa o operačné ukončenie tehotnosti brušnou cestou
    Je nutná anestézia: spinálna (najčastejšie) alebo celková anestézia

Plánovaný cisársky rez má presné indikácie!

Kedy sa rozhoduje o plánovanom cisárskom reze?
    Prísne indikácie zo strany matky, dieťaťa, placenty
    Primárna (jednoznačná) indikácia:
    Ochorenia matky (vaginálny pôrod by mohol výrazne ohroziť zdravie ženy)
    Dieťa (abnormálne polohy plodu, vrodené chyby a vaginálny pôrod by mohol ohroziť zdravie dieťaťa)
    Placenta (placenta previa – vcestná placenta)
    Relatívne indikácie:
    Sú diskutované a závisia od aktuálneho stavu rodičky a dieťaťa
    Stav po cisárskom reze
    Poloha plodu koncom panvovým

Čo vybaviť pred plánovaným cisárskym rezom?
    Je dôležité, aby ste vedeli prečo máte mať cisársky rez 
    Vyšetrenie hematologických (krvný obraz a zrážanie krvi) a biochemických parametrov
    Interné predoperačné vyšetrenie / EKG
    Anestéziologické predoperačné vyšetrenie
    V prípade potreby:
    Špecializované vyšetrenie (hematologické, kardiologické, ortopedické, chirurgické, atď.)
    Rozpis liečby pred a po cisárskom reze
    Vyjadrenia sa k dojčeniu (pri niektorých ochoreniach)
    Pripravený kufor a dokumenty do pôrodnice viď Informačný leták k pôrodu.

Čo sa deje počas cisárskeho rezu?
    Príchod na pôrodnú sálu 
    Ráno v deň cisárskeho rezu (7:00, pôrodná sála, 3.posch, blok A) / deň pred alebo dlhšie pred cisárskym rezom v prípade nutnosti
    Príjem na pôrodnú sálu
    Príprava k cisárskemu rezu
    Klystír / glycerínové čapíky – podľa dohovoru
    Zavedenie intravenźneho prístupu (i.v. linky) – k hydratáciia
    Bandáž dolných končatín
    Zavedenie cievky – močového katétra
    Samotný cisársky rez
    Anestézia 
    Spinálna anestézia (najčastejšie využívaná k cisárskemu rezu)
    Celková anestézia
    Prehĺbená epidurálna anestézia/analgézia – s pokračovaním ako analgézia pooperačne
    Operácia
    Vykonáva sa tzv. „bikiny“ rez
    Vybavenie dieťatka ( Napriek spinálnej anestézii dotyky, alebo manipuláciu pri vyberaní dieťaťa môžete cítiť)
    Dotepanie pupočníka – paušálne sa vykonávarobí sa
    Bonding počas operácie  (matka / otec) – je možný, je nutné informovať personál vopred, pred prevozom na operačnú sálu 
    Nekomplikovaný trvá cca 30 minút.

Čo sa deje po cisárskom reze?
    Hospitalizácia na oddelení šestonedelia
    V priebehu prvých 12 – 24 hodín Vás čaká infúzna terapia, podávanie analgetík a liekov na prevenciu trombózy (prevencia vytvorenia krvnej zrazeniny)
    Mobilizácia
    O 12 – 24 hodín v závislosti od typu a priebehu anestézie, priebehu operácie a celkového stavu
    Prebieha s pôrodnou asistentkou alebo rehabilitačnou sestrou
    Prikladanie dieťatka
    Prebieha hneď po preklade na odd. šestonedelia (v prípade celkovej anestézie závisí od stavu rodičky)
    Návštevy
    Hneď po cisárskom reze sú vzhľadom na veľmi včasné pooperačné obdobie výrazne obmedzené
    Po mobilizácii platia rovnaké pravidlá ako pre ostatné rodičky (viď dokumenty: Informačný leták pre rodičky a Poučenie o návštevách)
    Strava
    V priebehu prvých hodín po cisárskom reze dostávate výživu a lieky intravenózne (cez zavedenú i.v. linkukanylu) alebo do svalu alebo čapíky (hydratácia, analgetiká, antiemetiká, nízkomolekulárny heparín tzv.„včeličky“)
    Pitie je po cisárskom reze povolené, avšak jedlo zväčša až na druhý deň, po spustení trávenia (keď sú „vetry“)

Čo je iné pri cisárskom reze ako po vaginálnom pôrode?
    K mobilizácii a voľnému pohybu rodičky dochádza neskôr ako po vaginálnom pôrode
    Rekonvalescencia je po cisárskom reze o niečo náročnejšia a dlhšia
    Spustenie dojčenia môže byť po cisárskom reze o niečo oneskorené
    Po cisárskom reze je nutné dôjsť na vybratie stehov
    Samozrejme cisársky rez je operačný zákrok môže mať iný vplyv na zmeny hormónov ako aj na psychiku rodičky
    Komplikácie
    Operačná rana – zápal alebo dehiscencia/rozpadnutie sa operačnej rany
    Komplikácie anestézie – alergia, preberanie sa po anestézii
    Trombóza – vzniknutie krvnej zrazeniny (najčastejšie dolné končatiny, malá panva)

Praktické rady po cisárskom reze
    Ošetrovanie operačnej rany
    Sušiť a pravidelná dezinfekcia
    Nepodávať žiadne masti/krémy priamo na operačnú ranu
    Brušný pás
    Kontroverzný, niektorým ženám pomáha po pôrode k rýchlejšej rekonvalescencii
    Vstávanie
    Vstávanie z  postele cez bok -, lepšie hojenie op.rany a , prevencia diastázy - vstávanie cez bok
    Dojčenie 
    Chce hlavne trpezlivosť
    Na každú ženu platí niečo iné, chvíľu trvá kým si na seba s bábätkom zvyknete! Preto nestrácať hlavu a vydržať a nájsť to správne pre vás dvoch 

Niečo na záver....
    V súčasnosti sa cisársky rez považuje za pomerne bezpečnú operáciu, avšak dlhodobé komplikácie a následky (možnosť ďalšej tehotnosti, komplikácie ďalšej tehotnosti) sú, preto je dôležité správne a prísne indikovanie tohto spôsobu pôrodu
    Keď je nutný je nutný – vždy musíte vedieť prečo ste mali cisársky rez
    Informovanosť ja základom pred jeho vykonaním
    Dôležité je zdravé dieťatko a zdravá mamina
 

Výsledky histologického vyšetrenia:
Kópie výsledkov histologického vyšetrenia po operáciách vydávame len do vlastných rúk pacientky, v osobitných prípadoch najbližšiemu rodinnému príslušníkovi s písomným súhlasom operovanej. Výsledky sa vydávajú na sekretariáte I. gynekologicko–pôrodníckej kliniky na 5. poschodí denne od 8, 00 – 11, 00. Kontaktná osoba pani Eva Kobelová t.č. 02/ 6867 3769.


Čo si vziať so sebou na operáciu?
• kompletné interné predoperačné vyšetrenie a anestéziologické,
• kartičku poistenca, občiansky preukaz,
• lieky, ktoré pravidelne užívate, prípadne diabetickú knižku,
• predmety osobnej potreby (osobnú bielizeň, župan, uterák, prezuvky, toaletné potreby a pod.)


Čo si vziať so sebou do pôrodnice?
• tehotenský preukaz,
• kartičku poistenca, občiansky preukaz,
• u manželov sobášny list (originál), u partnerov potvrdenie z matriky o súhlase s otcovstvom,
• pohodlnú a bezpečnú domácu obuv, papuče do sprchy,
• podprsenky a nočné košele pre dojčiace matky,
• toaletné potreby,
• masť na bradavky (bližšie poradia v lekárni),
• lieky, ktoré pravidelne užívate


Predmety pre sprevádzajúcu osobu pri pôrode:
- čisté oblečenie, prezuvky
- nevyhnutné množstvo jedla a nealkoholických nápojov
- dokumentačnú techniku (fotoaparát, kameru)


Potreby pre novorodenca:
• jednorazové plienky na celý čas pobytu (väčšinou 4 až 5 dní),
• vlhčené obrúsky,
• oblečenie na cestu domov podľa ročného obdobia,
• meno a adresu Vami zvoleného detského lekára,
• ďalšie informácie Vám poskytne personál Novorodeneckej kliniky.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Epidurálna analgéza (PEDA) pre tehotné:
Na tlmenie pôrodných bolestí je možné využiť epidurálnu analgéziu (PEDA). Poučenie o PEDA sa realizuje na anestéziologickej ambulancii so zhodnotením a prípadným doplnením predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestetický a operačný výkon. Na anestéziologickej ambulancii sa každý deň medzi 13: 00 – 14: 00 vykonáva „Poučenie o PEDA“ čiže vyšetrenie a poučenie budúcich mamičiek pred plánovaným podaním epidurálnej pôrodníckej analgézie. Podiel pôrodov vedených aj pomocou epridurálnej pôrodníckej analgézie sa každým rokom zvyšuje, rovnako ako absolútny počet pôrodov na ktorých sa podieľa anestéziológ.

Konzultácie a informácie pre rodičky a oteckov
sa konajú prvý každý pondelok v mesiaci od 12,30 hod na III. poschodí v malej zasadačke nad riaditeľstvom. Informovať o termíne sa dá na tel č. 02/68672676, 02/68672675 alebo na každej gyn. ambulancii.

Prehliadky pôrodnice pre rodičky a oteckov
nie sú stanovené pevné termíny, konajú sa podľa momentálnej situácie na pôrodnej sále. Rodičky sa na termíne prehliadky môžu informovať na tel. č. 02/68672676. Pri prehliadkach radi poskytneme všetky informácie týkajúce sa hospitalizácie a pôrodu atď.


Psycho-fyzická príprava na pôrod
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, prízemie, telocvičňa, č. dv. 18 (vedľa bufetu)
Termíny:
Pondelok, streda, štvrtok o 8.00 hod.
Utorok o 11.00 hod. a o 15.00 hod.

Prihlásiť sa dá telefonicky denne od 7.00 do 7.45 hod na čísle 02/68673403 u p. Ježíkovej.
Psychofyzická príprava je spoplatnená sumou 7,50 €.
V rámci prípravy je možnosť aj plávania pre tehotné v bazéne Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, každý pondelok od 13.00 hod. do 14.00 hod.
späť