Novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie pri 1. Gynekologicko-pôrodníckej klinike UNB a SZU má štyri úseky:

 1. Úsek pôrodných a operačných sál - novorodenecký resuscitačný a adaptačný box
 2. Úsek fyziologických novorodencov (oddelenie rooming in)
 3. Jednotka intenzívnej starostlivosti
 4. Novorodenecká ambulancia

 

 

 1. Úsek pôrodných a operačných sál  

Pri každom pôrode je prítomný lekár – neonatológ/pediater a novorodenecká sestra.

V rámci pravidiel BFHI a optimalizácie popôrodnej adaptácie podporujeme okamžitý kontakt novorodenca s matkou po narodení.

Pri dobrom stave dieťatka bezprostredne po narodení realizujeme bonding a dotepanie pupočníka, a to nielen po spontánnom pôrode, ale aj pri cisárskom reze (s výnimkou cisárskych rezov s rizikom zlyhávania životných funkcií dieťaťa po narodení).

Po spontánnom pôrode pri dobrom stave dieťatka prikladáme k prsníku najneskôr do 30 minút, pri pôrode cisárskym rezom ihneď po jeho ukončení. Našim cieľom je podpora včasného nástupu laktácie u matky, podpora dojčenia ako najsprávnejšieho spôsobu výživy novorodenca i včasné budovanie emocionálneho prostredia pre zdravý vývin dieťaťa.

 

Celý tím Novorodeneckého oddelenia je pravidelne školený v resuscitácii v súlade            

s aktuálnymi celosvetovými odporúčaniami pre všetky hmotnostné i gestačné (od 24.g.t. - 42.g.t.) kategórie novorodencov.

Novorodenecké resuscitačné a adaptačné boxy v priestore pôrodných a operačných sál sú vybavené najnovšou prístrojovou technikou na zvládnutie všetkých porúch adaptácie novorodenca.

Sme súčasťou Centra pre vrodené vývinové chyby u plodu a novorodenca s celoslovenskou pôsobnosťou, preto osobitnú pozornosť venujeme aj postupom v špecializovanej starostlivosti o novorodencov s kritickými vrodenými vývinovými chybami a závažnými zdravotnými komplikáciami.

 

            

 1. Úsek fyziologických novorodencov

Systém rooming in je praktizovaný na našom pracovisku od roku 1982, kedy sa oddelenie stalo prvým pracoviskom s rooming in starostlivosťou na Slovensku. Dieťa je spolu s mamičkou ihneď, ako to zdravotný stav dieťaťa a mamičky dovolia.    

 

Celý tím Novorodeneckého oddelenia je pravidelne školený Inštitútom pre podporu dojčenia v laktačnom poradenstve, pracovisko je držiteľom certifikátu „Pracovisko podporujúce dojčenie“. Laktačné poradkyne sú mamičkám k dispozícii 24 hodín denne. Kladieme dôraz na edukáciu mamičiek v správnej technike dojčenia, ako aj v správnej výžive novorodenca.

 

K štandardným vyšetreniam novorodenca pred prepustením do domáceho prostredia patrí vyšetrenie sluchu prostredníctvom otoakustických emisií, vyšetrenie vrodenej katarakty a USG obličiek. Po 72. hodine života dieťaťa realizujeme odber kvapky krvi na skríning vybraných vrodených porúch metabolizmu, funkciu štítnej žľazy, cystickú fibrózu a kongenitálnu adrenálnu hyperpláziu. Sme zapojení do pilotnej štúdie novorodeneckého skríningu so zameraním na genetické vyšetrenie svalovej muskulárnej atrofie – SMA a ťažkej primárnej imunodeficiencie – SCID, vyšetrenie sa realizuje z kvapky krvi novorodenca (výlučne so súhlasom rodiča). Vyšetrenie pulznou oxymetriou je štandardom na vylúčenie možnej kritickej vývinovej chyby srdca.

Všetky nevyhnutné diagnostické a liečebné postupy u dieťaťa realizujeme v prítomnosti a so súhlasom matky.

 

 

 1. Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)

           

Poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť všetkým novorodencom s poruchou popôrodnej adaptácie, poresuscitačnú starostlivosť, starostlivosť o predčasne narodených novorodencov (od ukončeného 31. gestačného týždňa), ako aj o novorodencov s inými zdravotnými komplikáciami.

Prístrojové vybavenie JIS má vysokú úroveň a umožňuje poskytnúť dieťaťu podporné dýchanie aj riadené dýchanie, monitorovanie vitálnych funkcií a krvného tlaku, monitorovanie mozgových funkcií, liečbu kyslíkom, infúznu liečbu a parenterálnu výživu, fototerapiu (liečbu novorodeneckej žltačky) a inú špecializovanú starostlivosť.

 

Sme jedinou Jednotkou intenzívnej starostlivosti v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava, na ktorej je možné pacientom poskytnúť komplexné konziliárne služby lekárov všetkých špecializácii priamo pri lôžku pacienta, bez potreby prevozu pacienta na vyšetrenie do Národného ústavu detských chorôb.

 

Dôraz kladieme na behaviorálnu starostlivosť, pracujeme v zmysle konceptu bazálnej stimulácie. Správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle konceptu bazálnej stimulácie je zabezpečené školením personálu cez Inštitút Bazálnej stimulácie podľa Prof. Dr.Frohlicha z  Českej republiky.  Podporujeme neobmedzený kontakt matky s dieťaťom aj počas intenzívnej liečby na JIS. Dbáme na prirodzenú výživu dieťaťa materským mliekom od prvých hodín po narodení, preto ak dieťatko nemôže byť pre svoj zdravotný stav dojčené, poskytujeme mamičkám  laktačné poradenstvo na udržanie laktácie a profesionálnu elektrickú odsávačku materského mlieka až dovtedy, kým dieťa nie je schopné samo sať.

 

 1. Novorodenecká ambulancia

Zdravotnú starostlivosť v novorodeneckej ambulancii poskytujeme u nás narodeným novorodencom každý pracovný deň v dopoludňajších hodinách, pacientov objednávame na presný termín.

 

 

 

Konziliárna a interdisciplinárna starostlivosť

Novorodenecké oddelenie má dlhoročnú spoluprácu s pracoviskami Národného ústavu detských chorôb a Detského kardiocentra NÚSCH, ktoré poskytujú oddeleniu kompletné konziliárne služby (neurologické, chirurgické, urologické, otorinolaryngologické, kardiologické, pneumologické a i.). Pacientom JIS sú konziliárne služby odborníkov poskytované priamo pri lôžku.

 

Kriticky chorým novorodencom s prenatálne diagnostikovanými vrodenými vývinovými chybami, ktoré vyžadujú chirurgické riešenie, tiež extrémne nezrelým novorodencom, ako aj novorodencom vyžadujúcim vysoko špecializovanú starostlivosť zabezpečujeme prevoz na pracoviská Národného ústavu detských chorôb alebo Detského kardiocentra NÚSCH.

 

Konzultačná činnosť

V prípade problémov s dojčením a v starostlivosti o novorodenca poskytujeme telefonické konzultácie, nepretržite, na tel. čísle 02/5954 2272.


Ďalšie vzdelávanie lekárov
Pracovisko poskytuje vzdelávanie lekárov v rámci predatestačnej prípravy v odbore pediatria a neonatológia.

Pracovisko je odborným garantom v špecializačnom vzdelávaní gynekológov-pôrodníkov v odbore materno-fetálna medicína.

 

Iné

Občianske združenie „Dieťatko z Kramárov“  podporuje výlučne činnosť Novorodeneckého oddelenia UNB –Nemocnice akad. L. Dérera:

Facebook: https://facebook.com/groups/404209817019932/?ref=share

Instagram: https://instagram.com/kramare_baby?utm_medium=copy_link

 

Vedenie pracoviska:

Primárka:
MUDr. Silvia Mikulajová

 

Vedúca sestra :

Mgr. Beáta Gálisová

 

Lekári oddelenia

MUDr. Jarmila Jurinová

MUDr. Jana Káčeríková

MUDr. Lucia Legéňová

    MUDr. Veronika Barzóová

    MUDr. Simona Čverhová

MUDr. Katarína Nyeky

MUDr. Ľubka Wojtovičová (t.č. MD)

MUDr. Lucia Karásková  

MUDr. Barbora Džurbalová

MUDr. Štefánia Cenknerová

MUDr. Monika Vicianová

 

 

Externí spolupracovníci: MUDr. Eva Franková, neonatológ

                                   MUDr. Gabriela Straková, neonatológ

                                   MUDr. Kristína Poláková

 
obr.1


obr.4obr.2

Novorodenecké oddelenie
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
Bratislava
833 05


oddelenie: 02/59 54 2272
primár: silvia.mikulajova@kr.unb.sk
tel. číslo: 02/5954 2898

vedúca sestra: beata.galisova@kr.unb.sk
tel. číslo: 02/59 54 2280


Ambulancie:

Novorodenecká ambulancia

Lekári: 
MUDr. Silvia Mikulajová
MUDr. Jana Káčeríková
MUDr. Jarmila Jurinová
MUDr. Lucia Legéňová
MUDr. Veronika Barzóová
MUDr. Simona Čverhová
MUDr. Katarína Nyeky
MUDr. Magdaléna Marčišinová
MUDr. Barbora Siváková


Lekári sa striedajú. 
Sestra: Gabriela Bugyiová
Ordinačné hodiny: Pondelok až piatok
 • pre novorodeneckých pacientov denne od 9,00 do 13,00 hod, presný termín je na objednanie
 • Konzultačné služby pre tehotné týkajúce sa výlučne novorodenca (pôrodný plán, konzultácie o predpokladanom zdravotnom stave dieťaťa pri vrodenej chybe a ďalšom postupe po narodení), presný termín je na objednanie      

Ambulancia sa nachádza v Poliklinike Nemocnice akad.L.Dérera na 1. poschodí, číslo dverí 191.
Ambulanciu nájdete hneď vedľa schodišťa, výťah je vpravo od vchodu do polikliniky.

Telefón: 02/5954 2234, v prípade nedostupnosti 02/5954 2280

Poskytované služby:
 

Online diskusia „Na slovíčko o novorodencovi“  pre budúce mamičky, ktoré chcú priviesť svoje dieťatko na svet  na našej pôrodnici .

Na online stretnutí majú budúce mamičky možnosť dozvedieť sa všetko o fungovaní našej pôrodnice a Novorodeneckého oddelenia. Formou krátkej prednášky a vo voľnej online diskusii  odpovie na všetky vaše otázky lekár Novorodeneckého oddelenia.

Na online stretnutie sa môžete prihlásiť na mailovej adrese: kurzdojcenia@gmail.com , do predmetu správy uveďte: „KURZ I“.

Počet účastníčok je neobmedzený.

Na facebooku Občianskeho združenia „Dieťatko z Kramárov“ https://facebook.com/groups/404209817019932/?ref=share   sú priebežne zverejňované termíny konania online diskusie. 


Kurzy dojčenia a starostlivosti o novorodenca

Kurzy sú určené výlučne pre budúce mamičky, ktoré sa rozhodli porodiť svoje dieťatko na našej pôrodnici, a to od 35. týždňa tehotnosti. Kurz odporúčame najmä prvorodičkám a mamičkám, ktoré nedokázali plne dojčiť svoje predchádzajúce dieťatko. Radi privítame všetky budúce mamičky, pokiaľ to kapacita našich kurzov dovolí. Kurzy vedú lekárky a sestry Novorodeneckého oddelenia (certifikované laktačné konzultantky).

Kurzy dojčenia sa konajú v knižnici 1. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky SZU a UNB  na 7. poschodí.

Na kurz sa môžete prihlásiť na mailovej adrese:  kurzdojcenia@gmail.com , do predmetu správy uveďte:

 „KURZ II“.

Počet účastníčok je obmedzený.

Na facebooku Občianskeho združenia „Dieťatko z Kramárov“ https://facebook.com/groups/404209817019932/?ref=share   sú priebežne zverejňované termíny konania kurzu. 

 

UPOZORNENIE: Kurzy sa vzhľadom na  COVID pandémiu konajú v režime v súlade s aktuálnymi usmerneniami. Prosíme Vás, o podmienkach konania kurzov sa informujte mailom na adrese: kurzdojcenia@gmail.com  alebo na facebooku Občianskeho združenia „Dieťatko z Kramárov“ https://facebook.com/groups/404209817019932/?ref=share

Poskytujeme telefonické poradenstvo pri dojčení 24 hodín denne: 02/59542272

 

Ďalšie informácie

Budúce mamičky majú možnosť prezrieť si naše oddelenie a pôrodnicu za podmienky dodržania predpísaných hygienických opatrení. Termín a podmienky návštevy je potrebné si vopred dohodnúť u:

Vedúca sestra Novorodeneckého oddelenia: Mgr. Beáta Gálisová
Telefón/E-mail: 02/5954 2280;
beata.galisova@kr.unb.sk

Pred pôrodom je potrebné vybrať si detského lekára, ktorý preberie dieťatko do starostlivosti po prepustení z nemocnice.

Čo potrebuje do pôrodnice pre bábätko?

 • vlhčené hygienické utierky
 • jednorazové plienky aspoň 40 ks
 • 5  bavlnených plienok
 • čiapočku,  ponožky 2 páry
 • ľahká deka
 • vhodný je vankúš na dojčenie

Čo potrebujete v deň odchodu z pôrodnice pre bábätko?

 • autosedačka alebo kočík
 • oblečenie primerané ročnému obdobiu, vždy vrátane čiapočky
 • deka, prípadne teplý spací vak podľa počasia

Našim lekárkam a sestrám môžete položiť otázky na : https://facebook.com/groups/404209817019932/?ref=share

Nájdete nás aj na: https://instagram.com/kramare_baby?utm_medium=copy_link

späť