Pripravenosť UNB na Ebolu

Obrázok ku správe: Pripravenosť UNB na Ebolu
UNB prijala a podľa vývoja epidemiologickej situácie vo svete promptne reaguje a realizuje všetky opatrenia v súlade s odporúčaniami WHO, EK, MZ SR a ÚVZ SR.
 UNB má vypracované konkrétne postupy na poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti pacientovi s podozrením na Ebolu. V prvej línii sa sústreďujeme na dôslednú epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu a dôsledné selektovanie epidemiologicky rizikového pacienta. Zdravotnícki pracovníci sú poučení, ako postupovať v prípade podozrenia na Ebolu. Sú definované presné postupy správneho používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,  izolácie, čistenia a dezinfekcie, dôsledného dodržiavania zásad bariérovej ošetrovateľskej techniky ako aj zásad hygieny rúk a pod. Významný dôraz kladie UNB predovšetkým na ochranu zdravia nielen našich pacientov, ale aj zamestnancov a taktiež aj na bezpečnosť prostredia našich nemocníc. V UNB platia v súvislosti s Ebolou sprísnené pravidlá hygienicko-epidemiologického režimu. So zdravotníckymi pracovníkmi sa pracuje priebežne, konajú sa koordinačné stretnutia, aktívne spolupracujeme s MZ SR a ÚVZ SR.

Pacient s podozrením na Ebolu by bol neodkalene umiestnený do špeciálnej podtlakovoej jednotky (viď foto, zdroj: UNB) určenej na rýchlo sa šíriace vysoko nebezpečné nákazy, ktorá spĺňa najvyšší - 4. stupeň biologickej ochrany. UNB disponuje takouto podtlakovou jednotkou ako jedna z mála nemocníc v Európe. Jednotka  je súčasťou  Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB v Nemocnici  akad. L. Dérera, tohto času je v špeciálnom  útlmovom režime, pripravená kedykoľvek prijať pacienta.

Upozornenie pre pacientov:
,,Ak ste v posledných 21 dňoch navštívili krajiny Libéria, Sierra Leone, Guinea a máte príznaky akútneho ochorenia dýchacích ciest alebo zažívacieho traktu,  ihneď informujte o tejto skutočnosti lekára/sestru!,“ s týmto upozornením sa môžu naši pacienti stretnúť v priestoroch čakární, predovšetkým centrálnych príjmových oddelení. Dodržanie upozornenia umožní UNB rýchlu selekciu rizikových pacientov, ochranu zdravia ďalších pacientov, ale aj zdravotníckych pracovníkov UNB.