Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

„Človek nie je stvorený na to, aby sa vzdával. Človeka možno zdrviť, ale nie poraziť.“ (Ernest Hemingway)
Obrázok osobnosti: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB , Nemocnica Ružinov, UNB
Prvý prodekan LF UK a prodekan pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť a špecializačné štúdium
Hlavný odborník MZ SR pre endokrinológiu
Prvý viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

Osobné údaje
narodený 13. marca 1958 v Bratislave

Vzdelanie a kvalifikácia
1977 – Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
1983 – LF UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.)
1986 – atestácia I. stupňa z internej medicíny, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
1990 – atestácia z endokrinológie, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
1994 – kandidát lekárskych vied (CSc.) v odbore vnútorné lekárstvo na LF UK
1997 – atestácia 2. stupňa z internej medicíny, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
1997 – docent vnútorného lekárstva na LF UK
2002 – profesor vnútorného lekárstva na LF UK
2015 – špecializácia odborník v riadení verejného zdravotníctva (MPH) na FVZ SZU

Zamestnanie a odborná činnosť
1983 – 2004 I. interná klinika LF UK a FN v Bratislave (sekundárny lekár, ordinár pre endokrinológiu, ext. odborný asistent LF UK)
2004 – 2006 Interné oddelenie NsP Ružinov, Bratislava - primár oddelenia
2006 – doteraz V. interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov - prednosta kliniky

Členstvá v medzinárodných spoločnostiach
• Fellow of the Royal College of Physicians in London (since 2017)
• Fellow of the European Federation of Internal Medicine (since 2021)
• člen panelu expertov EÚ pre problematiku osteoporózy pri Európskom parlamente
• člen Americkej osteologickej spoločnosti (American Society for Bone and Mineral Research)
• člen Americkej endokrinologickej spoločnosti (Endocrine Society)
• člen Európskej endokrinologickej spoločnosti (European Society of Endocrinology)

Funkcie:
• hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre endokrinológiu
• predseda Kategorizačnej komisie pre endokrinológiu MZ SR
• predseda Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
• prvý viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS)
• prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS
• prezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS
• prvý viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS
• viceprezident Slovenskej spoločnosti pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu
• predseda skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
• garant pre výučbu Internej propedeutiky a Internej medicíny pre študijný program všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
• predseda odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe vnútorné choroby na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
• garant habilitačného a inauguračného konania v odbore vnútorné choroby na Lekárskej fakulte UK v Bratislave • garant pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia a predseda skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku z odboru endokrinológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
• člen skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku z odboru endokrinológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
• člen Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave
• šéfredaktor časopis Clinical Osteology, zástupca šéfredaktora časopisov Slovenský lekár, Interná medicína, člen redakčnej rady časopisov Medicínsky monitor, Forum Diabetologicum, Via practica, Vnitřní Lékařství, AtheroReview
• riešiteľ alebo spoluriešiteľ viacerých klinických štúdiu v oboroch endokrinológie, osteológia, reumatológia a diabetológia

Ocenenia, vyznamenania:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
• Pamätná medaila k 100. výročiu založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2019)
• Zlatá medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2018)
• Bronzová medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2008)
Univerzita Komenského v Bratislave
• Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave (2019)
• Strieborná medaila Univerzity Komenského v Bratislave (2018)
• Ďakovný list rektora UK k medzinárodnému dňu študentstva (2009)
Slovenská lekárska spoločnosť
• Medaila založenia Společnosti Lékařsko-Slowanskej w Pešti (2018)
• Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť (2013)
• Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, (2008)
• Medaila Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenskej lekárskej spoločnosti (2013)
• Dérerova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za vedeckú a publikačnú činnosť ( 2010)
• Jesseniova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za monografiu Osteoporóza (2013)
• Jesseniova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za monografiu Dictionary of Rheumatology, (2010)
• Čestné členstvo Slovenskej gynekologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2018)
• Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti (2010)
• Čestné členstvo Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2010)
• Čestné členstvo Slovenskej endokrinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2007)
• Čestné členstvo Slovenskej reumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2007)
• Čestné členstvo Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenskej lekárskej spoločnosti (2006)
• Čestné členstvo Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2006)
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
• Čestné členstvo České lékařské společnosti J.E. Purkyně (2016)
• Čestné členstvo České endokrinologické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně (2008)
• Čestné členstvo Společnosti pro metabolicé oněmocnení skeletu České lékařské společnosti J.E. Purkyně (2006)
Iné
• Prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy

Publikačná činnosť
• Autor a spoluautor viac ako 1 174 publikácii v zahraničnej a domácej tlači. Viac ako 1570 citácií v zahraničnej a domácej tlači.
• Autor a spoluautor 16 kníh
• Autor a editor prvej slovenskej monografie o osteoporóze