Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

„Človek nie je stvorený na to, aby sa vzdával. Človeka možno zdrviť, ale nie poraziť.“ (Ernest Hemingway)
Obrázok osobnosti: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP


Prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, UNB
Prodekan LFUK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana LFUK
Hlavný odborník MZ SR pre endokrinológiu
Hlavný odborník MZ SR pre vnútorné lekárstvo
 

Osobné údaje
- narodený 13. marca 1958 v Bratislave
 
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1977 – Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
1983 – LF UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.)
1986 – atestácia I. stupňa z internej medicíny, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
1990 – atestácia z endokrinológie, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve  
1994 – kandidát lekárskych vied (CSc.) v odbore vnútorné lekárstvo na LF UK
1997 – atestácia 2. stupňa z internej medicíny, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve 
1997 – docent vnútorného lekárstva na LF UK
2002 – profesor vnútorného lekárstva na  LF UK
2015 – špecializácia odborník v riadení verejného zdravotníctva (MPH) na FVZ SZU 
 
 
Zamestnanie a odborná činnosť
 
1983 – 2004     I. interná klinika  LF UK a FN v Bratislave (sekundárny lekár, ordinár pre endokrinológiu, ext. odborný asistent LF UK)
2004 – 2006      Interné oddelenie NsP Ružinov, Bratislava,
primár oddelenia
2006 –  doteraz  V. interná klinika LFUK a UNB,  Nemocnica Ružinov,
prednosta kliniky
 
 
 
Iné:
 
Funkcie a iné aktivity:
 
• prodekan LFUK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana LFUK
•hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre vnútorné lekárstvo
hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre endokrinológiu
•prvý viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS)
predseda Kategorizačnej komisie pre endokrinológiu MZ SR
člen prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS)
prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS
viceprezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti  SLS 
viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS
člen výboru Spoločnosti pre menopauzu a andropauzu 
člen panelu expertov EÚ pre problematiku osteoporózy pri Európskom parlamente
člen Americkej osteologickej spoločnosti 
člen Americkej endokrinologickej spoločnosti
člen Európskej endokrinologickej spoločnosti 
predseda skúšobnej komisie pre  štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva  na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
garant pre výučbu Internej propedeutiky a Internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
garant pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia a predseda skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku z odboru endokrinológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
člen skúšobnej komisie pre atestačnú skúšku z odboru endokrinológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
člen Akademického senátu a Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave
člen redakčnej rady časopisov Osteologický Bulletin, Slovenský Lekár, Medicínsky monitor, Forum Diabetologicum, Via practica, Vnitřní Lékařství 
 
Ocenenia, vyznamenania:
 • Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Bratislava 2013  
 • Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2013
 • Medaila Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS za rozvoj medicíny v oblasti osteoporózy a metabolických ochorení kostí, Bratislava 2013
 • Prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy 
 • Dérerova cena SLS za vedeckú a publikačnú činnosť, Bratislava 2010
 • Jesseniova cena SLS za monografiu Dictionary of Rheumatology, Bratislava 2010
 • Ďakovný list rektora UK k medzinárodnému dňu študentstva, Bratislava 2009
 • Bronzová medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008
 • Strieborná medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2008
Čestné členstvá: 
 • Čestné členstvo Českej lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkeně (2016)
 • Fellowship of Royal College of Physicians, Royal College of Physicians London, UK (2014)
 • Čestné členstvo Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2010)
 • Čestné členstvo Společnosti pro metabolicé oněmocnení skeletu České lékařské společnosti J.E. Purkyně (2008)
 • Čestné členstvo Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenskej lekárskej spoločnosti (2008) 
 • Čestné členstvo Slovenskej endokrinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2008)
 • Čestné členstvo Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2006)
 • Čestné členstvo Slovenskej reumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2007)
Publikačná činnosť 
 • Autor a spoluautor  viac ako 650 publikácii v zahraničnej a domácej tlači a z toho vyše 220 originálnych prác a vyšše 100 v databázach WOS a SCOPUS 
 • Citácie viac ako 440  v zahraničnej a domácej tlači
 • Autor a spoluautor 16 kníh
 • Autor a editor prvej slovenskej monografie o osteoporóze 
Zoznam najvýznamnejších knižných publikácii:
 
Payer J., Killinger Z., a kol. Osteoporóza. Bratislava, Herba, 2012, 256 s., ISBN 978-80-89171-94-1
Payer J., Borovský M, a kol. Osteoporózy u chronických ochorení. Bratislava, Herba, 2014, 192 s.  ISBN 978-80-89631-19-3
Lazúrová I., Payer J. a kolektív. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii. Košice, Vienala, 2008, 251 s. ISBN 978-80-89232-30-7
Rovenský J., Payer J., et al. Dictionary of Rheumatology. Wien, Springer-Verlag, 2009, 230 s. ISBN 978-3-211-68584-6
Payer J., Rovenský J., Killinger Z. Lexikón osteoporózy. Bratislava, SAP, 2007, 75 s. ISBN 978-80-8095-008-8
Kreze A., Langer P., Klimeš I., Stárka L., Payer J., Michálek J. Všeobecná a klinická endokrinológia. Bratislava, AEP, 2004, 910 s. ISBN 80-88880-58-0
Payer J. jr, Borovský M. Ochorenia štítnej žľazy v gynekologickej praxi. Bratislava , Group, v.o.s., 1998, 124 s. ISBN 80-88835-13-5
Ďuriš  I., Payer  J. jr., Huorka M. Gastrointestinálne hormóny v klinickej praxi. Bratislava, SAP, 1995, 128 s. ISBN 80-85665-44-1