V. interná klinika LF UK a UNB

V. interná klinika LF UK a UNB je najmladšou z interných kliník LF UK. Dňa 1. júna 2004 sa spojili dve existujúce interné oddelenia NsP Ružinov, ktoré vytvorili základ kliniky. V roku 2005 Akademický senát LF UK schválil vznik V. internej kliniky LF UK. Oficiálny dátum začiatku fungovania kliniky je 1. marec 2006. Klinika sa hlási k odkazu tradície a histórie I. internej kliniky LF UK, pretože prednosta a viacerí zamestnanci kliniky pochádzajú práve z tohto pracoviska. Príchodom prof. MUDr. Andreja Dukáta, CSc., dlhoročného prednostu II. internej kliniky LF UK, pokračuje aj v odkaze II. internej kliniky LF UK.
Aktuálne predstavuje najväčšiu internú kliniku v Bratislave a má významné postavenie v celoslovenskom meradle. Od 1. januára 2008 sa zriadilo Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, ktoré poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v gastroenterológií a hepatológií, vrátane digestívnej endoskopie, transkutánnej aj endoskopickej sonografie, konfokálnej endomikroskopie a centier pre liečbu nešpecifických črevných zápalov a chronických hepatitíd. Od 1. januára 2008 bolo pod kliniku taktiež začlenené aj Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky, čím sa rozšírilo portfólio kardiologických vyšetrovacích metodík na klinike (transtorakálne aj trasnezofageálne echokardiografia, ergometria).
Klinika poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútornými chorobami a je základným integrujúcim článkom diagnostickej, liečebnej a výučbovej činnosti. Klinika je špecializovaná na diagnostiku a liečbu (ambulantne i na lôžku) vnútorných chorôb v odboroch kardiológia, endokrinológia, osteológia, diabetológia, gastroenterológia a hepatológia, reumatológia, nefrológia. V týchto oblastiach sú navyše sledovaní a liečení pacienti v rámci „centier“ (napr. osteocentrum, centrum liečby rastovým hormónom, centrum liečby IBD, centrum biologickej liečby v reumatológii, centrum liečby DM inzulínovou pumpou a.i.), alebo sa im poskytujú iné vysoko špecializované služby nielen vo forme hospitalizácie, ale najmä ambulantným spôsobom.
Lôžková časť kliniky má 86 lôžok, z toho 8 lôžok na jednotke intenzívnej starostlivosti, rozdelenej na 5-lôžkovú koronárnu jednotku a 3-lôžkovú metabolickú jednotku. V ambulantnej časti klinika zabezpečuje činnosť na všeobecnej klinickej internej ambulancii a 17 špecializovaných ambulanciách.
V liečebno-preventívnej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov sa zdôrazňuje cielený individuálny prístup (izbový systém sesterskej starostlivosti, systém štyroch lôžkových oddelení s vedúcimi lekármi jednotlivých oddelení). Systém konziliárnych činností na jednotlivých oddeleniach/klinikách nemocnice fixnými lekármi umožňuje kvalitnú a kontinuálnu starostlivosť o pacientov vyšetrovaných a hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Nemocnica Ružinov.

Pracoviská kliniky
• Interné oddelenia A, B, C (na 5. a 8. poschodí)
• Jednotka intenzívnej starostlivosti (Koronárna jednotka a Metabolická jednotka)
• Gastroenterologické a hepatologické oddelenie
• Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky
• Osteocentrum
• Ambulancie kliniky (interné klinické ambulancie, endokrinologická, reumatologická, osteologická, nefrologická, onkologická, kardiologická, gastroenterologická, hepatologická, diabetologická)

V rámci kliniky sa etablovali viaceré popredné centrá zdravotnej starostlivosti a vedeckého výskumu s celoslovenskou pôsobnosťou:
• Osteocentrum
• Centrum pre biologickú liečbu v reumatológii
• Centrum pre osteoanabolickú liečbu pokročilej osteoporózy
• Centrum pre liečbu rastovým hormónom
• IBD centrum – Centrum pre biologickú liečbu nešpecifických črevných zápalov
• Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd
• Enteroskopické pracovisko
• Centrum pre arytmie a implantácie kardiostimulátorov
• Diabetologické centrum pre liečbu DM inzulínovou pumpou
• Centrum pre hereditárny angioedém
• Centrum pre periodické horúčky

 

Naši odborníci vo svetovej publikácii
 

vintklinika


interna foto vsetci
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6 
826 06 Bratislava 
     
Sekretariát kliniky: 02/48 234 108
Sekretariát kliniky pre študentov: 02/48 234 318
Fax: 02/48 234 110
Vedúca sestra: 02/48 234 208
Dokumentaristky (výdaj lekárskych správ a výsledkov): 02/48 234 130
Interné oddelenie 8A: 02/48 234 514
Interné oddelenie 8B: 02/48 234 788
Interné oddelenie 5B: 02/48 234 755
Jednotka intenzívnej starostlivosti: 02/48 234 405
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie: 02/48 234 770
Osteocentrum: 02/48 234 856

E-mail:
Sekretariát kliniky: interne.sekretariat@ru.unb.sk
Sekretariát pre študentov: katarina.bagiova@fmed.uniba.sk
Prednosta kliniky: payer@ru.unb.sk
Zástupca prednostu kliniky pre ZS: stevlik@ru.unb.sk
Zástupca prednostu kliniky pre pedagogiku: killinger@ru.unb.sk
Vedúca sestra kliniky: glodova@ru.unb.sk
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie: endoskopia@ru.unb.sk

Viac o pedagógoch kliniky nájdete na webovej stránke LF UK

Prosíme všetkých príbuzných pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na V. internej klinike LF UK a UNB, aby sa o zdravotnom stave svojich blízkych informovali telefonicky v pracovných dňoch, v čase  od 13:00 do 15:30 hod

Ambulancie:
Interná ambulancia
Endokrinologická ambulancia I
Edokrinologická ambulancia II
Hepatologická ambulancia. Reumatologická ambulancia 

Reumatologická a interná ambulancia
Reumatologická ambulancia. Centrum biologickej liečby v reumatológii
Denzitometria
Diabetologická ambulancia I
Diabetologická ambulancia II
Diabetologické edukačné centrum
Imunologická a alergiologická ambulancia

Nefrologická a interná ambulancia
Kardiologická a interná ambulancia I. 
Kardiologická a interná ambulancia II. 
Interná angiologická ambulancia
Kardiologická ambulancia ONKD I
Kardiologická ambulancia ONKD II - Ergometria
Echokardiografia I (TTE, TEE)
Echokardiografia II (TTE) - Holter
EKG vyšetrenie 
Onkologická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia II. 
Gastroenterologická ambulancia I. 
Hepatologická ambulancia, Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd, endoskopická ultrasonografia
Biologická liečba. Gastroenterologická interná ambulancia 

Pracovisko ERCP. Implantácie kardiostimulátorov
USG ambulancia


 

Pedagogická činnosť – pregraduálne vzdelávanie
V. interná klinika LF UK a UNB je výučbová základňa pre internú propedeutiku a internú medicínu na Lekárskej fakulte UK. Prof. Payer je garant výučby internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK v Bratislave. Cieľom výučby internej medicíny (propedeutiky) je naučiť študentov teoretickým a praktickým základom propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri spracovaní chorobopisu, oboznámiť medikov s morálno-etickými princípmi komunikácie s pacientom. Pri výučbe internej medicíny poskytnúť študentom základy diagnostiky a princípy liečby základných chorobných jednotiek v kardiológii, pneumológii, gastroenterológii, nefrológii, hematológii, reumatológii a endokrinológii ako aj základy akútnej medicíny v internistických odboroch.
Základom výučby je „bed-side teaching“ pri posteli pacienta, avšak v súčasnosti je kombinované s modernými simulačnými metodikami. Na klinike máme na výučbu virtuálny stôl Body Interact, simulátor na auskultáciu, či palpáciu brucha.
Aktuálne informácie o výučbe na V. internej klinike LFUK sú priamo aj na webovej stránke kliniky v rámci webu Lekárskej fakulty UK.

Pedagogická činnosť – postgraduálne vzdelávanie
V. Interná klinika LF UK a UNB je akreditovaným pracoviskom na Lekárskej fakulte UK na špecializačnú prípravu lekárov v odbore vnútorné lekárstvo (garant prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC), v odbore endokrinológia (garant prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM) a v odbore gastroenterológia (garant doc. MUDr. T. Koller, PhD.).
Na klinike absolvujú povinnú prax z internej medicíny lekári v rámci viacerých špecializačných odborov LF UK aj SZU.
Klinika a jej ambulancie sú akreditovaným pracoviskom pre špecializačnú prípravu v odbore všeobecné praktické lekárstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite.
Klinika je školiacim pracoviskom taktiež pre internú aj externú formu doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK.

Odborné klinické semináre
Týždenne každú stredu v akademickom semestri sa o 14:00 v zasadačke kliniky na 8. poschodí (chodba 8B monobloku A) konajú klinické semináre. Semináre sú otvorené účasti odbornej verejnosti a študentom. Odborné semináre kliniky majú pridelené body SACCME. Program seminárov je uvedený v rámci internetových stránok Lekárskej fakulty UK.

Veda a výskum
Vedecká a výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou činnosti klinického pracovníka, potrebná pre ďalší rozvoj poznatkov vo vednom odbore, ako aj pre osobný odborný rast. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa pracovisko venuje hlavne problematike metabolických ochorení kostí – zavádzaniu nových diagnostických modalít, rozšíreniu denzitometrie, okrem posúdenia kostnej hustoty i na zisťovanie vertebrálnych zlomenín, kvality kostí a posúdeniu kardiovaskulárneho rizika. V poslednom období je intenzívne rozpracovaný projekt konceptu kvality kostí pri primárnej a sekundárnej osteoporóze. Veľká časť výskumu sa venuje taktiež vitamínu D, jeho skeletálnym, ale aj non-skeletálnym pleiotropným účinkom. V reumatológii sa venujeme vplyvu biologickej liečby na kosť a kardiovaskulárny systém. V hepatológii časť vedeckého skúmania patrí monitorovaniu fokálnych lézií pečene a skúmaniu nových skórovacích systémov na posúdenie metabolického rizika u pacientov s poruchami pečene (NASH, eventuálne iné hepatopatie v kombinácii s metabolickým syndrómom). V oblasti gastroenterológie sa pracovisko venuje výskumu etiopatogenézy, diagnostiky, terapie a prognózy nešpecifických črevných zápalových ochorení (IBD). V posledných rokoch sa výskum venuje aj problematike sarkopénie u interných ochorení a frailty syndrómu. Pandémia COVID-19 priniesla aj intenzívny výskum v tejto oblasti.
Pracovisko V. internej kliniky LF UK a UNB je zapojené do viacerých projektov v rámci SR (spolupráca s NÚRCH Piešťany, SAV Bratislava, NEDÚ Ľubochňa) a v zahraničí (International Osteoporosis Foundation, KIMS). Klinika je koordinátorom viacerých celoslovenských programov, ako sú liečba rastovým hormónom v dospelosti a osteoporóza u endokrinných ochorení. Taktiež sa pracovníci kliniky podieľajú na riešení viacerých grantových úloh. Na klinike prebieha viacero medzinárodných multicentrických štúdií.
Dňa 1.7.2017 sa zriadilo špecializované pracovisko V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava s názvom Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva (JKV). Laboratória a vedecké priestory JKV v oblasti vnútorného lekárstva V. internej kliniky LFUK a UNB sídlia vo Vedeckom parku Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava. Vedúcim JKV je prof. PharmDr. Ján Kyelovič, CSc., emeritný dekan Farmaceutickej fakulty UK. Medzi ciele JKV patria:
• vedecko-klinická činnosť v odboroch endokrinológia, kardiológia, reumatológia, diabetológia a gastroenterológia so zameraním na translačný výskum, t.j. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov vnútorného lekárstva,
• zabezpečenie interdisciplinárnej spolupráce s pracoviskami LF UK, ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, renomovanými domácimi a zahraničnými pracoviskami; a vedeckými spoločnosťami,
• akcelerovanie publikácií v prestížnych svetových knižných a časopiseckých výstupov a prezentácií na medzinárodných podujatiach,
• vytvoriť optimálne východiská pre získavanie domácich, ale hlavne zahraničných grantových projektov a významných medzinárodných klinických štúdií s prestížnymi zahraničnými pracoviskami,
• vytvoriť optimálne podmienky pre ďalší rozvoj, na klinike už etablovaných, centier lekárskej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou
• zavádzanie inovatívnej, pokrokovej (advanced) a personalizovanej liečby na jednotlivých súčastiach V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Iné aktivity pracovníkov kliniky
Zamestnanci kliniky zastávajú viaceré funkcie

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
• hlavný odborník MZ SR pre odbor endokrinológia
• predseda Akreditačnej komisie MZ SR
• garant Štandardných diagnostických a terapeutických postupov na MZ SR
• predseda kategorizačnej a katalógovej komisie pre endokrinológiu MZ SR
• prvý prodekan LF UK a prodekan LF UK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana LFUK
• člen Vedeckej rady LF UK a Akademického senátu LF UK
• garant špecializačného štúdia v odbore endokrinológia na LF UK
• 1. viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
• prezident Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS
• prezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS
• viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS
• člen Panelu expertov Európskej únie a Európskeho parlamentu pre problematiku osteoporózy
• člen redakčných rád viacerých domácich i zahraničných časopisov

prof. MUDr. Andrej Dukát, DrSc., FRCP, FESC
• garant špecializačného študijného programu vnútorné lekárstvo LFUK
• člen Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
• dlhé roky zastával viaceré významné funkcie v Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej jednotlivých organizačných zložkách Slovenskej kardiologickej spoločnosti (past člen výboru, past člen výboru pracovných skupín preventívnej kardiológie, arytmológie, neinvazívnej kardiológie, (čestný člen SKS), Slovenskej ligy proti hypertenzii (past viceprezident), Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti (past člen výboru, čestný člen), Slovenskej internistickej spoločnosti (past prezident), Slovenskej asociácia pre aterosklerózu (past člen výboru).

doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC
• past-prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti
• zakladateľ oficálneho časopisu Slovenskej kardiologickej a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti (www.cardiology.sk) a člen redakčnej rady viacerých renomovaných medzinárodných časopisov v Európe a v USA.

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
• prodekan LF UK pre rozvoj a kvalitu vzdelávania
• predseda Rady pre kvalitu na LF UK
• spolugarant Štandardných diagnostických a terapeutických postupov na MZ SR
• člen výboru Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS
• člen výboru Slovenskej internistickej spoločnosti SLS
• člen Akademického senátu LF UK a Vedeckej rady LF UK

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
• hlavný odborník MZ SR v odbore reumatológia
• viceprezident Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS
• viceprezident Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS
• člen výboru Slovenskej internistickej spoločnosti SLS
• predseda Katalógovej komisie pre reumatológiu MZ SR
• člen Kategorizačnej komisie pre reumatológiu MZ SR
• člen Akademického senátu LF UK

doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
• krajský odborník MZ SR v odbore endokrinológia pre Bratislavský kraj
• člen výboru Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
• člen výboru Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
• člen výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti
• predseda Kategorizačnej komisie MZ SR pre hepatológiu

MUDr. Martin Huorka, CSc.
• hlavný odborník MZ SR v odbore gastroenterológia
• predseda Pracovnej skupiny pre IBD pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
• prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
• predseda Kategorizačnej komisie MZ SR pre gastroenterológiu

Publikačná činnosť
Každoročne zamestnanci kliniky publikujú viacero vedeckých prác in extenso v domácich aj zahraničných časopisoch. Okrem toho sa lekári našej kliniky zúčastňujú ako prednášajúci na rozličných domácich a zahraničných kongresoch z oblasti endokrinológie, reumatológie, osteológie, diabetológie, gastroenterológie, hepatológie, kardiológie, nefrológie.
Pracovníci V. internej kliniky sa aktívne podieľajú na tvorbe monografií a inej publikačnej činnosti v domácich a zahraničných časopisoch.

späť