Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

„Nikdy nepredpokladaj, že pacient je stratený.“
Obrázok osobnosti: Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Prednosta I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto
Hlavný odborník MZ SR pre neurológiu
 
Osobné údaje
- Narodený 11.4.1953
- ženatý
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1959 - 1968 Základná deväťročná škola           
1968 - 1971 Stredná všeobecnovzdelávacia škola                      
1971 - 1977 Lekárska fakulta UK – všeobecné lekárstvo
1982 PhD. – farmakológia
1989 atestácia z neurológie – 1. stupeň
1993 atestácia z neurológie – 2. stupeň
1997 profesor neurológie
 
 
Profesijné zameranie
- neurológia

Zamestnanie a odborná činnosť
1978 – 1981 Ústav experimentálnej farmakológie SAV – interný ašpirant
1981 - doteraz I. neurologická klinika LF UK a UNB, od roku 2008 prednosta kliniky
 
Členstvo
1988 - 1991 Paneuropean Society of Neurology – generálny sekretár
1987-1998 European Association for Clinical Neuropharmacology - member of Executive Committee
1987 Research Group on Neurocritical Care of WFN - till 1991 secretary, at present member of Executive committee
1998 American Academy of Neurology
Slovenská neurologická spoločnosť – člen výboru
Spoločnosť klinickej farmakológie – člen výboru
1999 American Heart Association – Stroke Council
od 2001 European Sleep Research Society
 
Iné
Zahraničné pobyty:
1983 - 1985 Neurologická klinika, Keio University Tokyo
1987 Neurologická klinika, Univerzita Bonn
 
Najvýznamnejšie funkcie (aktuálne)
Hlavný odborník MZ SR pre neurológiu
Predseda Vedeckej rady SLK
Predseda Komisie pre lieky ŠUKL
 
 
Vedecko-výskumná činnosť:
Zodpovedný riešiteľ projektov ŠPTR (4), VEGA (4), APVV (1), MZ SR (2), zahraničných grantov (2), EŠF (2)   
 
Publikácie:
442 odborných článkov, prednášok a knižných publikácií, 450 ohlasov
 
Členstvo v redakčných radách:
1983 -1991 Čs. Neurológia a Neurochirurgia – tajomník redakčnej rady
1988 New Trends in Clinical neuropharmacology (Rome)
1990 Slovakofarma Revue
1993 - 1998 Bratislavské Lekárske Listy
2001 General Angiology
2005 Lekársky Monitor
2006 Vaskulárna Medicína
2014 Multiple Sclerosis Journal (slov. ed.) – predseda redakčnej rady