Psychiatrická klinika LF UK a UNB

 

Psychiatrickú kliniku LFUK a UNB, Nemocnica Staré Mesto možno označiť za jednu z najstarších a najvýznamnejších psychiatrických inštitúcii na Slovensku. Na pôde tohto pracoviska vyrástlo viacero odborníkov, ktorí vytvárali charakter psychiatrie a ovplyvnili jej vývoj na celom Slovensku. Významný je úsek sociálnej práce, ktorý vedie erudovaný pracovník s vysokoškolským vzdelaním.


Činnosť a aktivity pracoviska sú rôznorodé. V liečebno - preventívnej činnosti poskytuje klinika ambulantnú a ústavnú psychiatrickú starostlivosť.

Na klinike sú prijímaní aj pacienti z iných spádových oblastí, ide zväčša o zložitejšie stavy z diagnostického, ako aj terapeutického hľadiska.
Klinika je organizačne rozdelená na akútne mužské a akútne ženské oddelenie, súčasťou je aj zrekonštruované psychosomatické oddelenie. Významnou súčasťou pracoviska je psychiatrický stacionár (15 miest), ktorý pôsobí vo vhodne upravených priestoroch. Rehabilitačné a resocializačné možnosti denného stacionára využívajú aj pacienti, ktorí absolvovali liečbu na iných lôžkových psychiatrických oddeleniach. Priestory sa využívajú i na pracovnú terapiu a psychoterapiu pacientov hospitalizovaných na klinike. V troch ambulanciách pracujú lekári so špecializáciou v psychiatrii a na práci ambulancií sa zúčastňujú aj ďalší špecialisti z kliniky.

Ambulantný úsek okrem príjmovej a konziliárnej činnosti v rámci UNB Nemocnica Staré Mesto poskytuje dispenzárnu starostlivosť u vybraných diagnostických skupín pacientov.

Súčasťou pracoviska je aj úsek klinickej psychológie.

Okrem liečebnej činnosti sa klinika zúčastňuje na bohatej pedagogickej činnosti. Vyučovanie sa realizuje paralelne v slovenskom, ako aj anglickom jazyku v predmetoch psychiatria a lekárska psychológia a komunikácia s pacientom. Klinika je akreditovaným pracoviskom pre špecializačné štúdium v odbore psychiatria. Bohatá je vedecká a publikačná činnosť pracoviska, Psychiatrická klinika Nemocnice Staré Mesto je v tomto smere tradične určujúcim pracoviskom v rámci celej Slovenskej republiky.

Odborná prax na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB:
V prípade záujmu o vykonanie odbornej praxe na našej klinike (v priebehu pregraduálneho aj špecializačného štúdia) je potrebné zaslať žiadosť na sekretariát kliniky p. Soni Weber Krajčovičovej (sona.krajcovicova@fmed.uniba.sk) a v žiadosti uviesť:

- druh a dĺžku požadovanej odbornej praxe;

- požadovaný termín vykonania odbornej praxe;

- kontaktné údaje žiadateľa (e-mailová adresa, telefonický kontakt).

Do prílohy e-mailovej správy je potrebné vložiť životopis žiadateľa o odbornú prax. Po obdržaní žiadosti so všetkými náležitosťami budeme žiadateľa kontaktovať.

Pre znalcov: Žiadosti o nahliadanie do zdravotnej dokumentácie podľa § 25 ods. 1 písm. k Zákona 576/2004 Z. z. žiadame zasielať na adresu pracovníka pre zdravotnícku dokumentáciu: katarina.horakova@sm.unb.sk 

 

Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69


mail: psychiatria@sm.unb.sk


Psychiatrické ambulancie, príjem pacientov, akútne ženské a akútne mužské oddelenie, návštevy pacientov:  Vchod H, 3. poschodie

Psychiatrický stacionár, sekretariát kliniky, vedúca sestra, pedagogické miestnosti: Vchod E, 2. poschodie

Psychosomatické oddelenie, návštevy pacientov:  Vchod E, 3. poschodie


Telefonické kontakty (osobný kontakt s lekárom po predchádzajúcom telefonickom dohovore):

Sekretariát, prednosta: 02/57 290 385
Zástupca prednostu: 02/57 290 346
Vedúca sestra: 02/57 290 828
Sociálna agenda - Mgr. Veronika Juhásová: 02/57290 463
lekári: 02/57290 388
Psychosomatické oddelenie – sestry: 02/57290 430; lekári: 02/57 290 525


Akútne mužské oddelenie – sestry: 02/57290 397; lekári: 02/57 290 495
Akútne ženské oddelenie – sestry: 02/57290 466; lekári: 02/57 290 188

Psychiatrický stacionár – sestry: 02/57290 389, 0918 623 563; lekári: 02/57 290 716


Príjmová a konziliárna ambulancia 

späť