Rezidentské štúdium v UNB


Informácia pre záujemcov

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je zaraďovanie do rezidentského štúdia aktuálne možné len v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.


Uchádzača o zaradenie do rezidentského štúdia možno zaradiť, ak zdravotnícky pracovník:

  • a) získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,
  • b) nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore
  • c) podá žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a zároveň o zaradenie do Rezidentského štúdia MZSR

 

Detailnejšie informácie je možné získať na webovej stránke MZ SR https://health.gov.sk/?rezidenti

V prípade záujmu  o zaradenie do Rezidentského štúdia MZ SR k 1.10.2023 je potrebné najprv požiadať o prijatie do pracovného pomeru v Univerzitnej nemocnici Bratislava (ďalej len „UNB“) a súčasne o zaradenie do Rezidentského štúdia.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a o zaradenie do rezidentského štúdia spolu so životopisom je potrebné zaslať na adresu Riaditeľstvo UNB, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, prípadne na emailovú adresu ema.kollarova@unb.sk, najneskôr do 31.08.2023.