Urologická klinika LF UK, SZU a UNB

Urologická klinika sa skladá z lôžkovej časti (2 oddelenia a vlastná pooperačná izba) a z Centra pre transplantáciu obličiek. Pre pacientov je na uvedených súčastiach kliniky k dispozícii 50 lôžok. Ku klinike patria špecializované ambulancie.
Základom činnosti kliniky je liečebno - preventívna práca, od ktorej sa odvíja vedecko - výskumná, publikačná a prednášková činnosť a pregraduálna i postgraduálna pedagogická práca. Náplňou urológie je diagnostika, liečba, dispenzarizácia, prevencia a výskum chirurgických ochorení obličiek a močových ciest, pohlavného systému u mužov, nadobličiek a prištítnych teliesok. Urologická klinika poskytuje pacientom komplexnú starostlivosť v problematike všeobecnej aj špeciálnej urológie. Súčasťou urológie je aj komplexná problematika odberov a transplantácií obličiek od mŕtvych a živých darcov, riešenie všetkých komplikácií po transplantácii obličky a dlhodobá dispenzarizácia pacientov. Vďaka kvalitnej práci, zodpovednosti, ústretovosti a slušnosti zo strany lekárov i sestier Urologickej kliniky vyhľadávajú urologické služby na klinike pacienti z celého Slovenska.
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek je pracoviskom, ktoré vďaka kvalitnej práci a reprezentácii slovenskej medicínskej vedy získalo vysoký domáci aj zahraničný odborný a vedecký kredit. Pracovníci kliniky získavajú početné významné ocenenia, zastávajú významné funkcie v odborných a vedeckých domácich i zahraničných spoločnostiach. Aktívne sa zúčastňujú domácich aj zahraničných odborných aj vedeckých podujatí.
Urológia je od roku 1971 základnou špecializačnou medicínskou disciplínou so samostatnou špecializačnou skúškou a nadstavbovými odbormi onkológia v urológii, andrológia a pediatrická urológia.

Centrum pre transplantáciu obličiek sa zaoberá:
• Diagnostikou a liečbou infekcií horných aj dolných močových ciest
• Komplexnou diagnostikou a liečbou urolitiázy (extrakorporálna litotripsia, perkutánna chirurgia, endoskopická liečba).
• Radikálnou chirurgickou liečbou nádorov obličiek, močového mechúra, prostaty, semenníkov, penisu
• Chirurgiou ochorení nadobličiek a prištítnych teliesok.
• Laparoskopickou chirurgiou v urológii (pre nádorové i nenádorové ochorenia).
• Multiorgánovými odbermi obličiek od mŕtvych a odbermi obličiek od živých darcov. Transplantáciou obličiek dospelým pacientom aj deťom. Riešením všetkých komplikácií po transplantácii obličky. Trvalou dispenzarizáciou pacientov po transplantácii obličky
• Diagnostikou a liečbou organických a funkčných porúch dolných močových ciest.
• Komplexnou urodynamikou.
• Všetkými formami inkontinentnej aj kontinentnej derivácie moču, vrátane zavádzania vonkajšej (nefrostómie) aj vnútornej derivácie moču (močovodové stenty)
• Chirurgiou mužského genitálu, rekonštrukciou zúženín močovej rúry, liečbou priapizmu.
• Riešením problematiky sexuálnych porúch u mužov, problémov „starnuceho muža“
• Implantáciou umelého zvierača močovej rúry, implantáciou penilných protéz.
• Preventívnymi vyšetrenia mužov i žien
• Konziliárnymi službami pre Národný onkologický ústav, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, NsP Malacky, urologické ambulancie podľa príslušnej rajonizácie
• Spoluprácou s odbornými a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí (Slovenská akadémia vied, US National Institute of Health, farmaceutické spoločnosti)


História:
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek bola zriadená v roku 1968 ako súčasť nemocnice akademika Ladislava Dérera a ako klinická základňa Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity.
Prednostom Urologickej kliniky v rokoch 1968 až 1991 bol akademik Vladimír Zvara, ktorý má najväčšiu zásluhu na zriadení a vybudovaní kliniky ako aj na rozvoji urológie na Slovensku. V rokoch 1991 až 1996 bol prednostom Urologickej kliniky prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc., a od roku 1996 doteraz prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. Vo funkcii primárov kliniky sa vystriedali MUDr. Oskar Haluza, doc. MUDr. Jozef Řezníček, CSc. a MUDr. Augustín Bárdoš.
Na klinike vyrástli početní odborníci, ktorí získali odbornú aj vedeckú kvalifikáciu a obsadili miesta vedúcich pracovníkov na lôžkových urologických oddeleniach na Slovensku a v urologických ambulanciách.
Na klinike sa presadzuje duch vzájomnej spolupráce, úcty, vážnosti a súčasne kritickej náročnosti. Vo vzťahu k svojmu odboru platí pre všetkých pracovníkov kliniky princíp pokory, zodpovednosti a systematického štúdia. Etické princípy sa presadzujú aj vo vzťahu k pacientom Urologickej kliniky. Výsledky Urologickej kliniky sú príkladom toho, že k úspechu vedie len tvrdá, systematická a cieľavedomá práca.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera 
Limbová 5 
833 05 Bratislava, Kramáre 

sekretariát prednostu: 02/5954 2578
primár: 02/5954 2704
vedúca sestra: 5954 2229
pooperačná izba: 02/5954 2582
Lôžkové oddelenie +2C: 02/5954 2292
Lôžkové oddelenie +3B: 02/5954 2231
Transplantačné lôžkové oddelenie: 02/5954 2368

E-mailová adresa kliniky: urologia@kr.unb.sk

Urologická ambulancia 
Urologická ambulancia poliklinická 

 

 

späť