Vymenovali sme už 22 prednostiek a prednostov

menovačka prednostovia
Obrázok ku správe: Vymenovali sme už 22 prednostiek a prednostov

Riaditeľ UNB Alexander Mayer spolu s dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Jurajom Payerom a rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity Petrom Šimkom vymenovali ďalších prednostov pracovísk, ktorí úspešne prešli výberovým konaním.

Vymenovali sme už 22 prednostov a prednostiek jednotlivých pracovísk, ktorí boli úspešní vo výberových konaniach.

„Som veľmi rád, že výberové konania na miesta prednostov jednotlivých pracovísk sú postupne realizované a po niekoľkých rokoch bude mať každá klinika prednostu, ktorý prešiel riadnym procesom výberového konania. Všetkým prednostkám a prednostom gratulujem a zároveň ďakujem za ich odhodlanie podujať sa na túto neľahkú no jedinečnú prácu vedenia pracovísk, ktoré sú z celonárodného hľadiska veľmi významné.“ povedal riaditeľ UNB, Alexander Mayer.

 

Dnes sme slávnostne odovzdali menovací dekrét prednostkám a prednostom kliník:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP - V. interná klinika LFD UK a UNB,

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. - II. neurologická klinika LF UK a UNB,

prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD. - I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny,

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD. , MPH, MHA - Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB,

doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD. –Neurologická klinika SZU a UNB,

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. - Psychiatrická klinika SZU a UNB.