Výnimky zo zákazu návštev a povolenie prítomnej osoby pri pôrode

Na základe Odporúčania pre  sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre

vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 11.5.2020 (č. OE/3976/92429/2020) pristúpila Univerzitná nemocnica Bratislava od 12.05. k povoleniu výnimiek zo zákazu návštev.

Výnimky zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia tvoria nasledovné okolnosti:

 

Prosím každého kto plánujeme návštevu svojho príbuzného v nemocnici, aby predtým kontaktoval príslušné oddelenie alebo kliniku na ktorej sa pacient nachádza. Bez predchádzajúcej konzultácie príbuzného s ošetrujúcim lekárom alebo sestrou nie je možné návštevu povoliť. Telefónne čísla jednotlivých pracovísk sa nachádzajú na web stránke Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Pre lôžkové oddelenia pre dospelých pacientov výnimkami zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zodpovedného zdravotníckeho pracovníka sú nasledovné okolnosti:

1.    návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,

2.    návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,

3.    jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,

4.    jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,

5.    jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),

6.    jedna osoba u pacienta s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,

7.    návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva, indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.

Pre lôžkové oddelenia pre deti výnimkami zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zodpovedného zdravotníckeho pracovníka sú aj nasledovné okolnosti:

1.    sprievod detského pacienta,

2.    návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).

 

Pre novorodenecké oddelenia platia nasledujúce obmedzenia:

1.    minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba),

2.    je povolená jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu rodičky v nemocnici, za splnenia podmienok bližšie definovaných v odporúčaných postupoch hlavného hygienika SR,

3.    dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (triedenie, hygiena rúk a použitie OOP) počas pandémie COVID-19.

4.    Novorodenecké oddelenie posúdi podmienky pre dodržiavanie protiepidemických opatrení a podľa nich stanoví možnosť a podmienky prítomnosti rodičov  počas celého dňa. Rodičovské obmedzenia sú prijímané len v najnevyhnutnejšej miere a upravujú sa v čase významného rizika šírenia vírusu SARS-CoV-2. Od rodičov sa vyžaduje prísne dodržiavanie stanovených podmienok.

Základné podmienky pre vstup návštev do nemocnice:

-       výnimky zo zákazu návštev sa týkajú presne vymedzených okolností a osôb,

-       vstup do nemocnice je cez označený vstup a triedenie určený pre návštevy,

-       povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia, s ktorou je vopred dohodnutý stanovený čas návštevy a protiepidemické opatrenia (podrobnejšie informácie môžete získať telefonicky na príslušnom oddelení, postupne budú zverejňované aj na internetových stránkach UNB),

-       evidencia osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania)

-       dodržiavanie pokynov zdravotníckych pracovníkov