Chirurgická klinika SZU a UNB

Klinické pracovisko zabezpečuje špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť v oblastiach: kompletná gastroenterochirurgie (diagnostika a liečba ochorení celej tráviacej rúry, chirurgických ochorení pečene a žlčového traktu, chirurgických ochorení pankreasu a sleziny), diagnostika a liečba ochorení cievneho systému v oblasti brušnej dutiny, končatín (vrátane starostlivosti o pacientov s cievnymi komplikáciami cukrovky), neodkladné výkony z odboru hrudnej chirurgie, operačná liečba v oblasti onkochirurgie (nádory pažeráka, žalúdka, hepatobiliopankreatické nádory, nádory retroperitonea, sleziny, hrubého a tenkého čreva, brušnej steny), operačná liečba v oblasti endokrinochirurgie, miniinvazívna chirurgia (torakoskopické a laparoskopické výkony), transplantačná chirurgia (pečeň, multiorgánové odbery), všeobecná chirurgia, starostlivosť o kriticky chorých chirurgických pacientov a taktiež spoluúčasť na riešení vnútrodutinových úrazov a poškodenia ciev u polytraumatizovaných pacientov.
Chirurgická klinika poskytuje nepretržitú konziliárnu diagnostickú a liečebno-preventívnu službu pre všetky oddelenia nemocnice a iné chirurgické oddelenia na základe požiadaviek jednotlivých pracovísk.

Nosné programy pracoviska:
 chirurgia benígnych aj malígnych chorôb tráviacej rúry vrátane miniinvazívnych (laparoskopických) výkonov;
 kolorektálna chirurgia vrátane miniinvazívnych výkonov;
 komplexná chirurgia pečene, žlčových ciest, žlčníka a pankreasu vrátane miniinvazívnych výkonov;
 endokrinochirurgia (štítna žľaza a prištítne telieska) vrátane miniinvazívnych výkonov;
 moderné a miniinvazívne prístupy ošetrenia všetkých brušných hernií;
 chirurgická liečba varixov dolných končatín;
 transplantačná chirurgia pečene a multiorgánové odbery;
 laparoskopická chirurgia morbídnej obezity (bandáže žalúdka, „sleeve“ resekcie žalúdka);
 laparoskopická chirurgická liečba gastro-ezofagálneho refluxu;
 komplexná starostlivosť o stomikov (pacientov s vývodom čreva) vrátane edukácie;
 intenzívna starostlivosť o kriticky chorých chirurgických pacientov;
 odstránenie kožných nádorov;
 kompletná chirurgická ambulantná starostlivosť o pacientov.

Štruktúra pracoviska

Aseptická JIS (a intermediárna starostlivosť) – 7. poschodie, A trakt (1+3 lôžka)
Septická JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti) – 5. poschodie, A trakt (3 lôžka)
Aseptické (čisté) oddelenie – 7. poschodie, B trakt (21 lôžok)
Septické oddelenie – 5. poschodie, C trakt, (23 lôžok)
Operačné sály – 7. poschodie, A trakt, 1 aseptická sála, 1 transplantačná sála
Operačné sály – 5. poschodie, A trakt, 1 semiseptická sála, 1 septická sála

 

Centrum pre transplantáciu pečene:

Centrum pre transplantáciu pečene od roka 2001 zabezpečuje komplexnú starostlivosť o perspektívnych pacientov k transplantácii pečene s cirhózou pečene, nádormi pečene, nádormi žlčových ciest, chirurgickú liečbu komplikácii pri cirhóze pečene a chirurgickú rekonštrukciu žlčových ciest. 
Každý pacient s uvedeným spektrom ochorení je prezentovaný každý týždeň na indikačnej komisii Transplantačného centra pozostávajúcej z hepatológa, chirurga, anesteziológa, hematológa a onkológa, ktorá určí optimálny typ liečby pre každého pacienta: ak stav pacienta vyžaduje, tak transplantáciu pečene, prípadne operáciu pečene, rádiofrekvenčnú abláciu nádorov pečene, operáciu žlčových ciest, či implantáciu Denver shuntu.
Transplantačné centrum vykonáva multiorgánové odbery v prislúchajúcom regióne. Má celoslovenský spád pre urgentné transplantácie pečene (otravy s akútnym zlyhaním pečene rôznej príčiny, napr. muchotrávkou zelenou). Rutinne vykonávame aj transplantácie pečene pre chronicky zlyhávajúcu pečeň, určité typy nádorov pečene a žlčových ciest. Transplantácia pečene sa vykonávajú v našom centre pre nasledujúce typy ochorení:
 
 Cirhóza pečene rôznej etiológie;
 Akútne zlyhanie pečene rôznej etiológie;
 Cirhóza pečene s hepaocelulárnym karcinómom spĺňajúcim Milánske kritéria na transplantáciu pečene;
 Cholangiokarcinóm žlčových ciest, ak spĺňa Mayo Clinic kritéria na transplantáciu pečene;
 Transplantácia pečene pre iné vzácne nádory pečene;
 Metabolické ochorenia pečene vyžadujúce transplantáciu pečene;
 Budd-Chiariho syndróm;
 Pokročilý Caroliho syndróm;
 Polycystóza pečene s útlakovým syndrómom;
 Familiárna amyloidóza;
 Primárna hyperoxalúria.
 
Pacienti s nádormi pečene, žlčových ciest, refraktérnym ascitom a chirurgickými komplikáciami po transplantácii pečene sú ambulantne vyšetrení a sledovaní v chirurgickej ambulancii číslo dverí 112 dostupnej v nemocnici akad. L. Dérera, kde je možné telefonicky sa objednať na konzultáciu. 
 
Chirurgická klinika SZU a UNB
Nemocnica akad. L Dérera
Limbová 5
Bratislava
833 05

chirurgia.sekretariat@kr.unb.sk
prednosta: 02/5954 4496
sekretariát: 02/5954 2549


primár: 02/5954 2287
vrchná sestra: 02/25954 2223
JIS, 5. poschodie, trakt A: 02/5954 2551

chirurgické oddelenie, 7. poschodie, trakt B: 02/5954 2212
chirurgické oddelenie, 5. poschodie, trakt C 02/5954 2366

Informácie pre pacientov 

 
Informácie pre pacientov o chirurgickej liečbe štítnej žľazy a prištítnych teliesok
 
Chirurgická liečba ochorení štítnej žľazy a prištítnych teliesok má u nás dlhoročnú tradíciu. Spektrum operácií zahŕňa všetky tzv. chirurgické ochorenia týchto orgánov, čiže všetky choroby, ktoré sa dajú liečiť iba operačne. 
Najčastejším z nich je uzlové postihnutie štítnej žľazy - uzlová struma (hrvoľ). Môže sa vytvoriť iba jeden uzol, ale aj viac uzlov v jednom laloku, prípadne aj v oboch lalokoch (štítna žľaza je párovým orgánom). Väčšina týchto uzlov má benígny charakter a asi v 10% je uzol tvorený rakovinovými bunkami. Malígne nádory štítnej žľazy majú pri správnej liečbe väčšinou dobrú prognózu. Iba niektoré z nich dosahujú vysoký stupeň malignity. Pri benígnych uzloch sa odstraňuje postihnutý lalok (lobektómia), prípadne sa odstraňuje celá štítna žľaza (tyroidektómia) ak sa uzly nachádzajú v oboch lalokoch. Pri malígnych nádoroch sa takmer vždy odstraňuje celá štítna žľaza a v niektorých prípadoch je nutné aj odstránenie priľahlých lymfatických uzlín. 
Druhým najčastejším ochorením štítnej žľazy je Basedowova choroba, pri ktorej dochádza k nadmernej produkcii hormónov štítnej žľazy (hyperfunkcia, toxikóza). Pri tomto ochorení odstraňujeme väčšinou celú štítnu žľazu, iba v prípadoch keď nedokážeme bezpečne uvoľniť lalok od hlasivkového nervu, ponechávame z obavy pred jeho poškodením malé množstvo tkaniva v tejto lokalite (v súlade s celosvetovým trendom). Poškodenie hlasivkového nervu hrozí pri každej operácii štítnej žľazy a prejavuje sa širokou paletou porúch hlasu. Pri operáciách oboch lalokov sa môžu poškodiť tiež prištítne telieska, ktoré sa nachádzajú v blízkosti štítnej žľazy a pacient musí potom trvalo užívať kalcium a vitamín D. Pri každej operácii štítnej žľazy používame na našej klinike najmodernejšie technológie, ktoré zvyšujú jej bezpečnosť a vďaka nim zároveň dokážeme vykonať operáciu z malého rezu, čiže operácie sú tzv. miniinvazívne. Jeho dĺžka závisí od veľkosti strumy. Pri malých uzloch je dĺžka rezu okolo 3 cm a aj pri väčších zriedka presahuje 5 cm. V roku 2005 sme ako prví na Slovensku vykonali tzv. videom asistovanú miniinvazívnu tyroidektómiu, no v neskoršom období sme túto techniku nahradili tzv. otvorenou miniinvazívnou tyroidektómiou, ktorá je alternatívou predošlej techniky a jej kozmetický efekt považujeme za lepší. Jazvy sú síce o 1 cm dlhšie, ale sú užšie. Kozmetický efekt operácie považujeme za dôležitý parameter operácie, ale na prvé miesto kladieme jej bezpečnosť s cieľom dosiahnuť čo najnižší výskyt komplikácií. Veľmi šetrná operačná technika pri každej operácii sa odzrkadľuje aj na skutočnosti, že až polovica našich pacientov nepožaduje už prvý deň po operácii štítnej žľazy lieky proti bolesti. Na našej klinike je výskyt poškodenia hlasivkových nervov a prištítnych teliesok porovnateľný so špičkovými pracoviskami vo svete. 
Pri operáciách prištítnych teliesok (zvyčajne je postihnuté iba jedno) odstraňujeme chorobné teliesko taktiež miniinvazívnym prístupom a dosahujeme vysokú úspešnosť vyliečenia. Úspešnosť operácie prištítnych teliesok dokážeme vyhodnotiť už počas operácie vďaka rýchlym laboratórnym vyšetreniam (peroperačné stanovenie parathormónu).
 
Endokrinochirurgická poradňa (MUDr. I. Brychta, PhD.) je dostupná ako odborná chirurgická ambulancia nemocnice akad. L. Dérera v priestoroch ambulancie číslo dverí 111. Ordinačné hodiny - piatok: 8:30 - 12:00 hod. (telefónne číslo: 02/5954 2467)


 
Informácie pre pacientov o chirurgickej liečbe obezity
 
Čo je obezita?
Obezita je nadmerné nahromadenie tukového tkaniva s nepriaznivými účinkami na zdravotný stav. Stanovuje sa pomocou „Body Mass Index“ (BMI), v preklade index telesnej hmotnosti. 
 
Vypočítajte si svoj BMI
Body Mass Index (BMI) sa vypočíta jednoducho ako pomer telesnej hmotnosti a telesnej výšky:
BMI = hmotnosť v kilogramoch / (výška v metroch)2
BMI < 25 = „normálna“ hmotnosť 
BMI 25 - 30 = nadhmotnosť 
BMI >30 = obezita 
 
Epidémia obezity
Obezita má v súčasnosti epidemické rozmery a jej výskyt sa vo vyspelej civilizácii z roka na rok zvyšuje. Podľa niektorých predpovedí bude v roku 2025 viac ako 50% obyvateľov tejto planéty obéznych. Samozrejme, podobne narastá aj výskyt pridružených ochorení, ktoré významnou mierou prispievajú k narastaniu chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva.
 
Zdravotné riziká súvisiace s obezitou
 cukrovka 2. typu,
 srdcovo-cievne ochorenia,
 náhla cievna mozgová príhoda,
 vysoký tlak krvi,
 niektoré typy rakoviny,
 spánkové apnoe,
 ochorenia kostí a kĺbov,
 ochorenia žlčníka. 
 
Ako schudnúť?
1. Prvým a najviac odporúčaným krokom je zmena životného štýlu, teda stravovacích návykov a pohybovej aktivity. Efekt schudnutia môže byť dlhodobý v prípade, že ide o naozaj dlhodobú resp. trvalú zmenu spôsobu života. Je faktom, že mnohí ľudia, ktorí sa snažili schudnúť pomocou rôznych diét, dôverne poznajú známy „jojo efekt“. Ide o schudnutie s následným opätovným priberaním, ktoré sa dostaví pri porušení často drastickej diéty. Vo veľkej miere je za tento efekt zodpovedné diétou navodené spomalenie metabolizmu, ktorému sa dá predísť súčasným zvýšením fyzickej aktivity a pravidelnou stravou (odporúča sa jesť niekoľkokrát za deň, ale menšie porcie).
2. V indikovaných prípadoch sa pristupuje k farmakoterapii, ktorá vedie k poklesu hmotnosti zvyčajne o 5 -10%. Už i táto relatívne malá zmena v telesnej hmotnosti významne zlepšuje metabolizmus a znižuje riziko pridružených ochorení. Farmakoterapiu indikuje lekár po celkovom zhodnotení zdravotného stavu a rizikových faktorov pacienta. Súčasne s farmakoterapiou sa odporúča zmena životného štýlu. 
3. U pacientov s výraznou („morbídnou“) obezitou, s BMI > 40kg/m2, resp. BMI > 35 kg/m2 (ak je súčasne prítomný diabetes, hyperlipidémia, hypertenzia, spánkové apnoe alebo neúspešná konzervatívna liečba, teda zlyhanie diéty a farmakoterapie), môže lekár indikovať aj tzv. bariatrický chirurgický výkon, čiže operáciu spôsobujúcu schudnutie. Bariatrická chirurgia je podľa početných štúdií jediný dlhodobo účinný spôsob liečby morbídnej obezity. 
 
Bandáž žalúdka 
 
V súčasnosti sa najčastejšie uplatňuje laparoskopická bandáž žalúdka. Ide o laparoskopický chirurgický výkon spojený s naložením prstenca na hornú časť žalúdka. Tento prstenec s regulovateľným priemerom zmenšuje vstup do žalúdka, čo vedie k zníženiu príjmu potravy s následným poklesom hmotnosti v priemere o 20 - 30%, v niektorých prípadoch je schudnutie dokonca ešte výraznejšie. Podobne ako v prípade farmakoterapie sa aj po bandáži odporúča úprava stravovacích návykov a primeraná fyzická aktivita. Bandáže žalúdka majú relatívne dlhú tradíciu. Prvé bandáže sa vykonávali vo Švédsku už v roku 1985, doteraz sa dosahujú ich použitím veľmi dobré výsledky vo vyspelých krajinách, patria ku konvenčne prijatým a početne používaným spôsobom liečby obezity.
 
Indikácie operácie
 BMI nad 40, alebo BMI nad 35 s komorbiditou v dôsledku obezity, 
 bez efektu konzervativnej liečby, 
 bez psychiatrických kontraindikacií, 
 bez interných kontraindikácií k operácii v celkovej anestézii, 
 vylúčenie endokrinnej príčiny obezity.
 
K operačnej liečbe je indikovaný pacient s BMI 40 a viac, alebo BMI minimálne 35, pokiaľ súčasne pacient trpí komplikujúcou komorbiditou. Okrem medzinárodne platných hmotnostných a zdravotných indikačných kritérií chirurg pacienta poučí o princípe operácie, o dietetických špecifikách po bandáži, o trvalej implantácii cudzieho materiálu atď. Predpokladom úspechu zo strany pacienta je schopnosť celoživotnej spolupráce s bariatrickým chirurgom. Základným cieľom bariatrickej chirurgie je zníženie zdravotných rizík ťažkej obezity, na rozdiel od plastických estetických výkonov je kozmetický efekt vedľajší - sekundárny. 
V Bratislave bandáže žalúdka realizujeme ako centrum v našich podmienkach. Pacienti indikovaní na bandáž žalúdka sú pred odôvodnenou operáciou komplexne vyšetrení internistom, endokrinológom, anestéziológom. Výhodou bandáže je dlhodobé významné zníženie hmotnosti ako aj zníženie rizika ďalšieho rozvoja pridružených ochorení, pričom dochádza k zlepšeniu metabolických parametrov, upravuje sa hladina cukru a tukov v krvi. 
 
Sleeve resekcia žalúdka – rukávovitá tubulizácia žalúdka
 
Druhým bariatrickým výkonom, ktorý vykonávame na našej klinike je „sleeve resekcia žalúdka“. Podobne ako adjustabilná bandáž žalúdka, aj tento patrí do skupiny reštrikčných výkonov. Princípom tubulizácie žalúdka je odstránenie veľkého zakrivenia tak, že zostávajúca časť žalúdka má trubicový (rukávový) tvar o objeme 60-180 ml s priemerom približne 18-20 mm. Operáciou zmenšujeme objem žalúdka, ale neovplyvňujeme vstrebávanie pre život dôležitých živín. 
Tento operačný výkon umožní nielen výrazné zmenšenie množstva konzumovanej stravy, ale súčasne ovplyvní aj pocit hladu pacienta, keďže s odstránenou časťou žalúdka redukujeme aj zóny produkcie gastrointestinálnych hormónov (napr. ghrelín), ktoré sú zodpovedné za pocit hladu a chuti do jedla.
Nároky na dodržiavanie stravovacieho režimu sú podobné ako po bandáži žalúdka. Pacient musí dbať na dôkladné požutie potravy v ústach, musí prijímať potravu v menších množstvách a častejšie. Odporúčame najmenej 5-krát za deň. Pacient sa nesmie prejedať, lebo aj tubulizovaný žalúdok je možné opäť roztiahnuť, čím sa môže efekt operácie výrazne znížiť.
Operáciu vykonávame miniinvazívnou technikou - laparoskopickým prístupom so všetkými výhodami aj rizikami, ktoré súvisia s operáciou v celkovej narkóze.
Efekt a hmotnostný úbytok u pacientov je podobný ako pri bandáži žalúdka s tým rozdielom, že po sleeve resekcii žalúdka nie je možné účinok reštrikcie ovplyvňovať tak, ako pri adjustácii balónika po bandáži žalúdka.
Sleeve resekcia žalúdka sa stala v súčasnosti najrozšírenejšou metódou používanou pri chirurgickej liečbe obezity a pridružených metabolických chorôb – cukrovky, poruchy metabolizmu tukov a pod.
 
Bariatrická poradňa (MUDr. M. Vician, PhD.) je dostupná ako odborná chirurgická ambulancia nemocnice akad. L. Dérera v priestoroch ambulancie číslo dverí 111. Ordinačné hodiny - štvrtok: 8:30 - 11:30 hod. (telefónne číslo: 02 - 5954 2467). 
 
Informácia pre pacientov s gastro-ezofagálnym refluxom
 
Gastro-ezofagálny reflux (GER) je časté ochorenie, ktorého hlavným príznakom je pocit pálenia za hrudnou kosťou (pálenie záhy). Trpí ním takmer každý štvrtý dospelý človek. Opakujúce sa pálenie záhy vyžaduje účinnú liečbu. Pri zlyhaní konzervatívnej liečby je plne indikovaná chirurgická liečba, kde v súčasnosti zlatý štandard predstavuje laparoskopická fundoplikácia s plastikou hiatu. Fundoplikácia sa zaradila medzi štandardné chirurgické výkony, ktoré efektívne riešili problém inkompetencie dolného ezofagálneho zvierača. V roku 1991 chirurgovia Geagea a Dallemagne urobili a publikovali svoje prvé výsledky s laparoskopickou fundoplikáciou. Už prvé výsledky potvrdzovali, že táto operácia má všetky prednosti miniinvazívneho prístupu akými sú minimálna pooperačná bolesť, z toho vyplývajúca krátka doba hospitalizácie, rýchla rekonvalescencia ale hlavne zbavenie sa väčšiny symptómov refluxu. 
 
Indikácie na chirurgickú liečbu
Indikácie sú sporné a rozdielne v ponímaní chirurga a gastroenterológa. Gastroenterológ lieči pacienta inhibítormi protónovej pumpy (PPI) a zvyčajne až po dlhodobom neúspechu pošle pacienta za chirurgom.
Z pohľadu chirurga pacienta dôkladne anamnesticky, klinicky a endoskopicky vyšetríme. Pri náleze hiátovej hernie, príznakoch refluxnej ezofagitídy je potrebné nasadiť PPI-liečbu a prípadne liečbu prokinetikami na 3-4 mesiace. Potom liečbu vysadiť a následne o 2-3 mesiace skontrolovať klinický a endoskopický stav pacienta. Ak u pacienta po vysadení PPI-liečby recidivujú príznaky GER a pacient má klinické známky refluxu, je indikovaná chirurgická liečba ako pri jasnej hiátovej hernii, tak aj pri poruche tonusu dolného pažerákového zvierača. Chirurgickú liečbu indikujeme pri veľkých hiátových herniách aj v prípade, že pacient mal viacročnú anamnézu pyróz a má výrazné tlakové bolesti za sternom.
1. GER refraktérny na liečbu s netoleranciou symptómov refluxu;
2. Refluxná ezofagitída s problematickou liečbou; 
3. Krvácanie zo sliznice pažeráka pri Barrettovom pažeráku alebo ťažkej refluxnej ezofagitíde; 
4. Ezofagotracheálna aspirácia spôsobujúca pneumóniu, laryngitídu alebo bronchiálnu astmu; 
5. Sklzná, paraezofagálna alebo kombinovaná hiátová hernia so známkami refluxu, ktorý recidivuje po vynechaní PPI liečby ;
6. Zmeny na pažeráku v zmysle Barrettovho pažeráka. 
 
Metóda a postup 
Na našom pracovisku vykonávame laparoskopickú hiatoplastiku a 360 stupňovú fundoplikáciu podľa Nissen – Rossettiho. Pacient je operovaný v celkovej narkóze, v hlbokej relaxácii, v polohe na chrbte. Laparoskopickú fundoplikáciu a hiatoplastiku považujeme za operáciu voľby po splnení indikačných kritérií. Skúsenosti a výsledky aj na základe objektívnych informácii od pacientov po operácii formou dotazníka sú jednoznačne priaznivé. 
 
Režim po operácii
Bezprostredne po operácii je pacient umiestnený na pooperačnú izbu a následne na oddelenie. Pooperačné bolesti trvajú väčšinou 2-3dni, tlmené sú analgetikami. Po šiestich hodinách od operácie, môže pacient začať popíjať tekutiny v malom množstve, príjem sa dopĺňa infúziami. Prvý pooperačný deň sa realizuje kontrolné RTG po vypití vodnej kontrastnej látky. Kontroluje sa priechodnosť medzi pažerákom a žalúdkom. Pri neproblémovom výsledku pacienta postupne zaťažujeme kašovitou stravou a 2 dni po operácii prepúšťame do ambulantnej starostlivosti. Pred samotným prepustením je pacient dôkladne poučený o nutnosti dodržiavania diétneho režimu s dostatkom tekutín (neperlivá voda, čaj) ako aj o tom že korenisté jedlá, alkohol, čierna káva, nikotín a fyzická záťaž sú nevhodné. Každý pacient je po prepustení z kliniky zaradený do dispenzárnej starostlivosti na našej klinickej chirurgickej ambulancii ako aj u gastroenterológa s pravidelnými kontrolami. 
 
Odborná chirurgická ambulancia (MUDr. A. Mayer) je dostupná v nemocnici akad. L. Dérera v priestoroch ambulancie číslo dverí 111. Ordinačné hodiny - štvrtok: 11:30 - 12:30 hod. (telefónne číslo: 02 - 5954 2467).


 

Pedagogická, výskumná a publikačná činnosť

 
 
Hlavným motívom pedagogickej činnosti je postgraduálna výchova chirurgov na celoštátnej úrovni od vzniku v roku 1968. Samozrejme všetci pracovníci sa zapájajú aj do pregraduálnej výchovy medikov akreditovanej na LF SZU. Na pracovisku doteraz účinkovalo 6 profesorov, 11 docentov, katedra vychovala 25 kandidátov vied alebo doktorandov. Ak sa máme vyjadriť číslami, na pracovisku absolvovalo viac ako dvetisíc lekárov atestáciu z chirurgie I. stupňa, viac ako tisíc lekárov atestáciu z chirurgie II. stupňa, od roka 2006 špecializačnú skúšku z chirurgie viac ako 150 lekárov. Pracovníci kliniky boli v autormi 25 odborných monografií, vyše 600 publikovaných odborných prác, z toho asi 50 v zahraničných excerpovaných odborných periodikách. Počas celého obdobia existencie sa pracovníci systematicky aktívne zapájali odbornými prednáškami na všetkých domácich, medzinárodných a v rámci možností aj zahraničných svetových odborných kongresoch a konferenciách. Výskumná aktivita pracoviska kontinuálne prebieha v oblastiach zhodných s nosnými programami kliniky.
 
História:
Chirurgická klinika vznikla v roku 1968 aj ako celoslovenská výučbová báza v postgraduálnej výchove chirurgov, pričom vo svojej histórii sa spájala s počiatkami klinického rozvoja súčasných špecializovaných oblastí chirurgie, ako kardiovaskulárna a úrazová chirurgia. V rámci profilácie odboru chirurgie je v súčasnosti vrcholovým akceptovaným pracoviskom v SR aj zahraničí v odbore všeobecná a gastroenterologická chirurgia, ale taktiež v oblasti transplantácií pečene.


 
späť