I. Interná klinika SZU a UNB

Interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku je internistické liečebno-preventívne pracovisko a súčasne liečebná, pedagogická a výskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity. Jej zameraním je predovšetkým poskytovanie špičkovej liečebnej starostlivosti, konziliárna činnosť, vzdelávacia činnosť v pregraduálnom aj postgraduálnom štúdiu medicíny, ošetrovateľstva a verejného zdratoníctva, výskumná činnosť, propagačná, publikačná a metodická činnosť. I. interná klinika Dionýza Diešku spolupracuje so zahraničnými partnermi (univerzitné centrá a nemocnice vo Viedni, v Paríži, v Prahe, v Brne a v Hradci Králové). 
 
Liečebno-preventívna činnosť
Klinika poskytuje primárnu posteľovú a ambulantnú starostlivosť obyvateľom Bratislavy, domovom dôchodcov a ústavom sociálnej starostlivosti. Nezriedka aj ostatným občanom Slovenska. Poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútornými chorobami. Okrem celkového internistického zamerania sa Klinika špecializuje na integrujúce systémy tela: imunitný systém a endokrinný systém. Súčasne sa špecializuje na orgány: pečeň, hepatobiliárny systém; obličky a močový systém. Jednotlivé diagnostické a liečebné postupy sa realizujú v spolupráci s klinikami a oddeleniami nemocnice. 
Imunologický úsek sa špecializuj e na dysimunitné stavy, autoimunitné choroby, systémové choroby spojiva, vaskulitídy, alergie, imunosupresívna liečba, imunomodulačná liečba a biologická liečba.
Endokrinologický úsek sa špecializuje na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vysokého krvného tlaku (sekundárna artériová hypertenzia), na diagnostiku a liečbu chorôb hypofýzy, nadobličiek a štítnej žľazy. Uskutočňuje funkčné testy po operácii nádorov hypofýzy transnazálnym a transkraniálnym prístupom. Pacienti sú sledovaní v rámci Centra liečby rastovým hormónom. U niektorých pacientov sa vykonáva cielená biopsia štítnej žľazy pod ultrasonografickou kontrolou. 
Hepatologický úsek. I. Interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku poskytuje špecializované ambulantné a hospitalizačné služby pacientom s chorobami pečene. Predstavuje Centrum pre trasnplantácie pečene, Centrum pre liečbu hepatitídy B a hepatitídy C, Centrum pre liečbu hepatocelulárneho karcinómu a formujúce sa Centrum pre liečebnú výživu. Vykonáva sa tu abdominálna ultrasonografia, duplexná ultrasonografia prietokov pečeňou, biopsia pečene a cielená biopsia ložísk v pečeni, diagnostika a liečba portálnej hypertenzie (elastická ligácia a sklerotizácia pažerákových varixov, zavedenie Danišovho stentu), diagnostika a liečba hepatocelulárneho karcinómu (rádiofrekvenčná ablácia, transartériová chemoembolizácia, medikamentová liečba). Okrem tohto sa realizuje endosonografická biopsia ložísk v tráviacej trubici, v pankrease, v lymfatických uzinách hrudníka a brucha. Na Jednotke intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti sa vykonáva diagnostika, monitorovanie a liečba pri zlyhaní pečene vrátane eliminačnej liečby (pečeňová dialýza).
Nefrologický úsek. Komplexná starostlivosť je poskytovaná aj pacientom s chorobami obličiek. Vykonáva sa biopsia obličky (mikroskopické vyšetrenie, vyšetrenie elektrónovým mikroskopom), komplexná liečba obličkových chorôb (glomerulonefritída, zápaly obličiek, diabetická nefropatia) vrátane akútnej hemodialýzy. Pri diagnostike chorôb obličiek, krvi, štítnej žľazy sa využíva špeciálny mikroskop s fázovým kontrastom. 
Ambulantné úseky. V ambulantnej časti klinika zabezpečuje činnosť na všeobecnej klinickej internej ambulancii a v 8 odborných ambulanciách. Široký odborný potenciál kliniky a jej prepojenosť s ostanými odbornosťami v rámci nemocnice sa dá využiť pre zložité prípady vyžadujúce úzku spoluprácu viacerých špecialistov.
 
Úseky I. internej kliniky SZU a UNB Dionýza Diešku – posteľová časť
• Jednotka intenzívnej koronárnej starostlivosti -1B, tel. 02/59 54 28 27
• Jednotka intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti -2B, tel. 02/59 54 23 86
• Úsek vnútorné a kardiovaskulárne choroby -1B, tel. 02/59 54 22 48
• Úsek vnútorné a endokrinné choroby -1B, tel. 02/59 54 22 48
• Úsek vnútorné choroby a choroby močového systému -2B, tel. 02/59 54 22 53
• Úsek vnútorné choroby a choroby hepatobiliárneho systému -2B, tel. 02/59542253
 
 
Pedagogická činnosť
I. interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku vzdeláva študentov medicíny, študentov verejného zdravotníctva, študentov ošetrovateľstva, lekárov, sestry, asistentky a sanitárov. 
I. interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku je akreditovaným pracoviskom na špecializačné štúdium v odboroch: vnútorné lekárstvo, endokrinológia, hepatológia, nefrológia a všeobecné lekárstvo a na špecializačné štúdium lekárov v spoločnom internistickom kmeni pre 20 špecializácií internistického zamerania. Okrem toho je akreditačným pracoviskom na certifikovanú pracovnú činnosť v abdominálnej ultrasonografii dospelých. Na klinike sú školiace miesta v abdominálnej ultrasonografii a v intenzívnej starostlivosti vo vnútornom lekárstve. 
I. interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku je výučbovou bázou pre študentov FOZOŠ v akreditovaných študijných odboroch v bakalárskom stupni – ošetrovateľstvo, v magisterskom stupni – ošetrovateľstvo a pre sestry v ďalšom vzdelávaní – intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, manažment v ošetrovateľstve, funkčné vyšetrovacie metódy, asistent výživy a kontinuálne vzdelávanie. 
I. interná klinika sa účastňuje na študijných programoch vysokoškolského vzdelávania študentov Lekárskej fakulty SZU a na celouniverzitných programoch.
I. interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku každoročne na jar usporadúva Dérorov deň pri príležitosti Dérerovho memoriálu. 
 
Výskumná činnosť
I. interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku vykonáva klinické a liekové štúdie v odboroch hepatológia a gastroenterológia, nefrológia, endokrinológia, hypertenziológia a reumatológia. Výskumné projekty zahŕňajú výskum hemodynamiky pečene a obličiek, malnutrície, vysokého krvného tlaku, hepatocelulárneho karcinómu, porúch kalciumfosfátového metabolizmu. 
Zložité prípady pacientov s cirhózou pečene umožnili klinický výskum hyponatriémie u 1000 pacientov ako silného preditkora neistej prognózy, deficitu vitamínu D ako ukazovateľa zníženej výživy a imunitného stavu a bronchopneumónie ako najčastejšej závažnej komplikácie hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene.
Pracovníci I.internej kliniky Dionýza Diešku aktívne prezentujú svoje práce na medzinárodných kongresoch, v monografiách a v domácich (Lekársky obzor) i zahraničných časopisoch.
 
História
I. interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku vznikla ako pracovisko s osobitným zameraním na vzdelávanie lekárov Slovenska v internistických disciplínach pred šiestimi desaťročiami. Od 1. januára 1957 na pôvodnej Internej klinike Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne s výučbovou bázou s viac ako 1000 posteľami pôsobil Slovenský ústav pre doškolovanie lekárov. V druhej polovici šesťdesiatych rokov sa klinika presťahovala do novovybudovanej Nemocnice s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave – Kramároch a stala sa výučbovou základňou Katedry vnútorného lekárstva pri Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov. Klinika dostala do vienka vynikajúce vedenie. Medzi zakladajúce osobnosti patria bývalí pracovníci: prednosta profesor Dionýz Dieška, primár Radko Menkyna, docent Egon Gočár, docent Viliam Izakovič, docent Peter Hnilica, docent Alexander Kováč. Dodnes tu pôsobia niektorí členovia zakladajúcej generácie lekárov. Osobnosti kliniky vytvárali a vytvárajú vysokofundovaný, erudovaný, výkonný, jednoliaty a súčasne mnohostranný kolektív. Otvorený priestor pre vzdelávanie v zahraničí vytvára personálne, materiálne a logistické podmienky na to, aby I. interná klinika Dionýza Diešku obstála v medzinárodnej konkurencii internistických pracovísk. 
Univerzitná nemocnica 
Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera
Limbová 5 
833 05 Bratislava
        
Prednosta kliniky: doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD., 02/59542686 , miroslav.zigrai@kr.unb.sk
Zástupca prednostu: doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., 02/59544259, andrea.kalavska@kr.unb.sk
Sekretariát kliniky: 02/59 54 22 56, i.interna@kr.unb.sk

• Jednotka intenzívnej koronárnej starostlivosti -1B, tel. 02/59 54 28 27
• Jednotka intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti -2B, tel. 02/59 54 23 86
• Úsek vnútorné a kardiovaskulárne choroby -1B, tel. 02/59 54 22 48
• Úsek vnútorné a endokrinné choroby -1B, tel. 02/59 54 22 48
• Úsek vnútorné choroby a choroby močového systému -2B, tel. 02/59 54 22 53
• Úsek vnútorné choroby a choroby hepatobiliárneho systému -2B, tel. 02/59542253

 
 
späť