IV. interná klinika LF UK a UNB

IV. interná klinika LFUK a UNB je vo svojej liečebno-preventívnej činnosti zameraná na poskytovanie komplexnej internistickej starostlivosti pre pacientov predovšetkým z mestskej časti Bratislava V, ale aj z iných častí Bratislavy a iných regiónov Slovenska. Svojím užším zameraním sa profiluje vo svojej činnosti na lôžkovom oddelení a ambulanciách v odboroch: interná medicína, kardiológia, vrátane intenzívnej kardiológie na koronárnej jednotke, v odbore nefrológia, vrátane porúch vnútorného prostredia, v odbore diabetológia, endokrinológia a angiológia. Na IV. internej klinike LF UK je 34 lôžok, z toho 4 lôžka na koronárnej jednotke, ktorá je súčasťou JIS.
Na koronárnej jednotke sa liečia chorí s akútnym infarktom myokardu a inými akútnymi koronárnymi syndrómami, poruchami srdcového rytmu, pľúcnou embolizáciou, šokovými stavmi a závažnými poruchami vnútorného prostredia. Pri závažných bradykardických poruchách sa vykonáva dočasná kardiostimulácia a pri tachykardických poruchách sa vykonáva synchronizovaná elektrická kardioverzia.
Lekári pracujú aj na nasledujúcich 6 špecializovaných ambulanciách: interná, kardiologická, diabetologická, nefrologická, endokrinologická, angiologická.
Lekári kliniky vykonávajú nasledovné diagnostické vyšetrenia: transtorakálna echokardiografia, záťažová (dobutamínová) echokardiografia, záťažové EKG vyšetrenie pomocou bežiaceho pásu, 24-hodinové Holterovo monitorovanie EKG a 24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku, duplexná sonografia karotíd a periférnych ciev, abdominálna ultrasonografia, ultrasonografia štítnej žľazy.
Pedagogická činnosť kliniky je zameraná na výučbu študentov LF UK v študijných programoch zubné lekárstvo a všeobecné lekárstvo. Na klinike prebieha výučba predmetov interná propedeutika, interná medicína (prednášky, stáže, seminárne prednášky, skúšky, štátne skúšky). Klinika je gestorským pracoviskom pre výučbu predmetu interná medicína v odbore zubné lekárstvo.  Klinika sa už tradične a dlhoročne podieľa aj na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní lekárov a sestier (odborná prax, maturity, skúšky).


IV. interná klinika LFUK a UNB
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11,
Bratislava
851 07
 

3. poschodie, blok B

Oddelenie (muži, ženy): 02/6867 2754
Koronárna jednotka JIS: 02/6867 2919
Ambulancia 1 č. dverí 2: 02/6867 2527
Ambulancia 2 č. dverí 3: 02/6867 2991

Ambulancia 3 č. dverí 112: 02/6867 2532
Prednosta kliniky: 02/6867 2033, pontuch@pe.unb.sk
Sekretariát kliniky: 02/6867 2766, fax 6831 2196, int@pe.unb.sk
Zástupca prednostu: 02/6867 2322, mateovicova@pe.unb.sk
Vedúca sestra: 02/6867 3224,
janacova@pe.unb.sk

 


AMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti:

Interná ambulancia I.

Interná ambulancia II. 

Interná ambulancia III.
späť