Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

Klinika pneumológie a ftizeológie vo svojej náplni práce má nasledovné
činnosti:

1. Liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami dýchacieho systému.

Podieľa sa na diagnostike, prevencii a liečbe chorých s pľúcnymi chorobami. Poskytuje viaceré vysokošpecializované služby a vyšetrenia pre hospitalizovaných ako aj ambulantných pacientov.

Bronchoskopické diagnostické a intervenčné techniky. Cytologické a biochemické vyšetrenia bronchoalveolárnej laváže.

Hodnotenie funkčných testov pľúc (základné vyšetrenia prietok – objemovej krivky, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, bronchomotorické testy, celotelová pletyzmografia, vyšetrenie krvných plynov a acidobazickej rovnováhy, ergometrické a predoperačné funkčné vyšetrenia a iné).

Alergologické kožné testy a terapeutické procedúry.

Staging intratorakálnych tumorov.

2. Výučba poslucháčov 3. až 6. ročníka Lekárskej fakulty UK všeobecnej a stomatologickej vetvy pre slovensky ako aj anglicky hovoriacich študentov. V rámci tejto výučby vykonáva sa aj postgraduálne doktorandské štúdium v dennej a externej forme. Pracovníci našej kliniky sa venujú výchove študentov v rámci vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

3. Vedecko-výskumná činnosť bola zameraná na diagnostiku spánkových porúch dýchania, na výskyt paraneoplastických symptómov a znakov u pacientov s bronchogénnym karcinómom, na hodnotenie účinnosti, bezpečnosti a tolerability indakaterolu u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.
 

Bronchoskopické pracovisko:
Súčasťou Kliniky pneumológie a ftizeológie II. LFUK a UNB je aj bronchoskopické pracovisko vykonávajúce diagnostické a terapeutické bronchoskopie pre hospitalizovaných, ale aj pre ambulantných pacientov. Nemá ordinačné hodiny, vykonáva stálu 24-hodinovú službu (v prípadoch urgentnej bronchoskopie).

 

Poskytované služby:
Pacientske izby spĺňajú kritéria nadštandardnej služby, izby sú dvoj a trojlôžkové niektoré aj s balkónmi. Každá je vybavená hygienickým zariadením (sprcha, WC).

Klinika pneumlógie a ftizeológie II. LFUK a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06
Blok D, 1. poschodie.

02/ 48 234 476; majer@ru.unb.sk (primár)
02/ 48 234 289 (vedúca sestra)
02/ 48 234 741 (sekretariát prednostu)

späť