Oddelenie klinickej hematológie

Oddelenie klinickej hematológie tvoria dve hematologické ambulancie a krvná banka. Denne vyšetrujeme pacientov odoslaných z ambulancie praktického lekára a špecialistov, zároveň poskytujeme konziliárnu činnosť oddeleniam a klinikám Nemocnice Ružinov.

Hematológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý pozostáva z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich a súvisiacich zložiek: hematológie a transfuziológie a súčasne je to aj klinicko-laboratórny odbor, ktorý sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov.

• zabezpečuje a navrhuje diagnostiku, liečbu, depistáž a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Túto činnosť zabezpečujeme vo forme ambulantnej, konziliárnej starostlivosti,
• vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, vykonáva terapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu a komplexnú podpornú liečbu.


Hematologická ambulancia zabezpečuje špecializovanú a komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov, ako

• konziliárnu starostlivosť pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov,
• diagnostiku a liečbu málokrvnosti – porúch metabolizmu železa, vitamínu B 12, folátov ,
• diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek,
• diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému,
• diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u pacientov s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami,
• diagnostiku a liečbu onkohematologických ochorení - chronických leukémií, myeloproliferatívných a lymfoproliferatívnych ochorení,
• diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov,
• dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení,
• vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie.


Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom zabezpečuje:

• dostupnosť a skladovanie krvných prípravkov,
• vykonáva základné imunohematologické laboratórne vyšetrenia a činnosti pre potreby vlastného odboru,
• komplexnú dokumentáciu,
• aplikáciu systémov kvality.
Oddelenie klinickej hematológie
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06

Suterén nemocničnej budovy a polikliniky

telefón:
02/ 48 234 726

02/ 48 234 771

mail:hemoamb@ru.unb.sk

Ambulancie:
Hematologická ambulancia I
Hematologická ambulancia II

 

späť