Oddelenie klinickej logopédie

Oddelenie klinickej logopédie je jediným nelôžkovým klinicko-logopedickým pracoviskom na Slovensku. Poskytuje komplexnú klinicko-logopedickú intervenciu deťom i dospelým s narušenou komunikačnou schopnosťou z pohľadu etiopatogenézy, diagnostiky, terapie, prevencie i prognózy.
Oddelenie klinickej logopédie realizuje klinicko-logopedickú intervenciu u pacientov hospitalizovaných na klinikách a oddeleniach Nemocnice  sv. Cyrila a Metoda, úzko spolupracuje s viacerými pracoviskami, najmä s foniatrickým, neurologickým, doliečovacím, fyziatricko-rehabilitačným oddelením, s Klinikou pre deti a dorast, s Otorinolaryngologickou klinikou.
Oddelenie klinickej logopédie spolupracuje v programe kochleárnych implantácií pri výbere pacientov a metodicky pripravuje rehabilitačný stimulačný program, ktorý sa realizuje po kochleárnej implantácii.
V ambulancii klinickej logopédie poskytujeme predovšetkým následnú starostlivosť pacientom s poruchami sluchu a hlasu po ukončení ich hospitalizácie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda.             
Oddelenie klinickej logopédie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

02/68672028, 02/68673519
simkova@pe.unb.sk
 

AMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti: 
 
späť