Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

„Profesionalita, spoľahlivosť, ľudskosť, etika."
Obrázok osobnosti: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.Prednosta I. otorinolaryngologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB
 

Osobné údaje
- narodený 25.1.1952 v Bratislave
- ženatý (manželka vedecká pracovníčka SAV, dve dospelé deti)
 
 
Vzdelanie a kvalifikácia
 
1976 Promócia na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 
1980 Atestácia I. stupňa  z Otorinolaryngológie
1984 Atestácia II. stupňa  z Otorinolaryngológie
 
1987 Hodnosť Kandidát lekárskych vied  za prácu Počítačová tomografia v diagnostike chorôb spánkovej kosti
 
1993 Habilitácia prácou Vývoj a súčasný stav strmienkovej chirurgie  pri otoskleróze
2000 Profesor otolaryngológie
 
 
Zamestnanie a odborná činnosť
 
1977 lekár  na Otorinolaryngologickej klinike  LF UK a UNB ž doteraz
 
1983 ordinár pre endoskopiu na Otorinolaryngologickej klinike  LF UK a UNB
 
1984 konzultant pre otorinolaryngológiu NÚ TaRCH P Biskupice, až doteraz
 
1988 súdny znalec pre otorinolaryngológiu
 
1992 hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre otorinolaryngológiu
 
1990 zástupca prednostu Otorinolaryngologickej klinike  kliniky  LF UK a FN Bratislava
 
1992 - doteraz prednosta I. otorinolaryngologickej kliniky LF UK a UNB


Členstvo
 
1995 Vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
1996 Člen Collegium Otolaryngologicum Amititiae Sacrum 
1996 Člen Medzinárodnej akadémie pre Otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku so sídlom v Sankt Petersburgu
1997 Pozvaný zakladajúci člen Európskej Akadémie Otológie a Neuro-otológie
1999 Predseda Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
2001 Člen rady EUFOS (Európska federácia ORL spoločností)
2010 Prezident Európskej akadémie otológie a neurotológie
2011 Generálny sekretár IFOS (Medzinárodná fererácia ORL spoločností)
CORLAS (Collegium Otorhinolaryngologicum Amititiae Sacrum)
EAONO (European Academy of Otology and Neuro-Otology
International Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery (St.Petersburg)
Slovak Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery
Hungarian Otolaryngologic Society (čestné členstvo)
German otolaryngologic society (čestné členstvo)
Austrian ORL Society (čestné členstvo)
Slovenian ORL Society (čestné členstvo)
Czech ORL society (čestné členstvo)

Iné
Pedagogická činnosť
1980 Výučba medikov ako lekár - zamestnanec FN na Otolaryngologickej klinike LF UK a FN do roku 1994
1988 Výučba endoskopických sestier na postgraduálnom štúdiu sestier IVZ
1989 Výučba na Katedre otolaryngológie IVZ až doteraz
1993 Výučba otolaryngológie na Katedre klinických disciplín FOSP Trnava až doteraz
1993 Člen Komisie pre štátne záverečné skúšky zo stomatochirurgie
1994 Prednosta Otolaryngologickej kliniky, koordinátor výučby otolaryngológie na LFUK Bratislava
 

 
Organizácia kongresov
 
Medzinárodné kongresy
1987 Laser in Otolaryngology, Bratislava, prezident
1987 Dunajské sympózium, Bratislava, člen organizačného výboru
1987 Dunajské sympózium Salzburg, člen organizačného výboru
1993 Medzinárodný kongres Slovenskej otolaryngologickej spoločnosti, Piešťany, viceprezident
1998 Dunajské sympózium, Bratislava, president
2012 Európsky Otologický Kongres EAONO Bratislava, prezident
 
Domáce kongresy
 
1986 Zakladajúci Kongres mladých otolaryngológov Československa, Chopok, 
prezident
1995 Pravidelná účasť v organizačných výboroch slovenských otolaryngologických kongresov ako vedecký sekretár a neskôr ako predseda spoločnosti
1995 Diagnostické, liečebné a pedagogické aspekty hluchoty, kochleárna implantácia (s medzinárodnou účasťou)
1995 Kurz mikrochirurgie stredného ucha (s medzinárodnou účasťou)
1999 Kurz preparácie spánkovej kosti Košice
1999 Kochleárna implantácia Tále (prezident)
 
Účasť na kongresoch:
 
Pozvaný prednášateľ:
1990 Alpe Adria International Congress Padua Italy: From Stapes  Mobilization to Laser Stapedotomy
1991 La Fistole Fonatorie Tracheo-Oesophage Nel Laringectomizzato, Padua, Italy
1991 Zjazd Poľskej ORL spoločnosti Krakov, Horizontálne resekcie hrtana
1992 Kongres Európskych Otolaryngologických spoločností, Neapol, Taliansko: Laser Stapedotomy
1992 Congress  of Hungarian ENT Society Debrecen: Stapedotomy and Tinnitus
1993 Prvá konferencia o kochleárnych implantátoch Serock, Poľsko: Príprava na kochleárnu implantáciu v slovenských podmienkach
1993 VII. Panhelénsky  kongres otolaryngológie  a chirurgie hlavy a krku: Stenózy trachey: možnosti CO2 laseru a dlahovania
1994 Donau symposium Salzburg: Laserová stapedotómia
1994 Schôdza  Maďarskej ORL spoločnosti Budapešť: Niektoré  poznámky k diagnostike a liečbe otosklerózy
1995 Medifórum Bratislava: ATB terapia infektov horných dýchacích orgánov
1995 III: International conference on Hearing  Impairment, Warsaw: Cochlear Implants
1995 Congress of Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, Moscow
Cochlear implants in the Slovak Republic
1996 International workshop on Cochlear Implants, Vienna: Surgery  for cochlear  implants
1996 Slovinský národný kongres otolaryngológov, Ljubljana: Prekancerózy hrtana: vývoj  a súčasný stav klasifikácie
1998   Teherán, Národná iránsky kongres 
1998   Dunajské sympózium otolaryngológov, Bratislava, medzinárodný kongres
1999 Kurz chirurgie stredného ucha Wuerzburg
1999   Otology 2000, Zurich
1999 VI. International Conference on physiology and pathophysiology of hearing, Mikolaiki Poľasko
1999 International conference Modern methods of differential and topical diagnosis of hearing disorders on hearing Suzdal, Rusko
1999   Visiting Professor May Clinic Rochester, USA
2000    Cholesteatoma and Ear Surgery Cannes, France
2002 IFOS Congress Cairo
2004 EUFOS Congress Rhodos
2006 EAONO meeting Cologne
2009 ESPCI Congress Warsaw
2009 German Anual ORL Congress Rostock
2011 Italian National Congress Udine
2011 French national Congress Paris
2012 Polish National Congress Gdansk
2012 2nd All-Russian Congress on implantats in otology
 
 
Štúdijné pobyty:
 
1987 ORL klinika Praha, Prof.Tichý, Prof.Betka
1988 ORL  klinika Roskilde, Dánsko, Prof.Poulsen
1988 ORL klinika  Aarhus, Dánsko, Prof.Pedersen
1989 ORL klinika Sofie, Bulharsko,  Prof.Gueorgiev
1989 ORL klinika Karolinska Hospital, Stockholm,Švédsko, Prof.Wersall
1999 Harvard Medical School Boston, Prof. I.Janecka
 
Nové metódy v otolaryngológii zavedené do praxe na  I. otorinolaryngologickej klinike LF UK a UNB 
1989 Promontórny test
1989 Testy minimálnych sluchových schopností
1987 Osteoplastické otváranie  čeľustnej dutiny
1988 Dilatácie ezofageálnych stenóz balónovými dilatátormi
1988 Retrográdna  ezofagoskopia  cez gastrostómiu
1989 Parciálna horizontálna resekcia hrtana
1990 Myokutánny pektorálny lalok na rekonštrukciu defektov po rozsiahlych výkonoch na hlave a krku
1991 Rekonštrukcia krčného pažeráka
1991 Uvulopalatoplastika
1991 Laserová tracheobronchoskopia
1991 Chirurgia priušnej žľazy
1992 Chirurgia Zenkerovho divertikla
1993 Midfacial  degloving prístup na chirurgické výkony v strednej časti tváre  a bázy lebky
1993 Kochleárna  implantácia
1993 Segmentálna resekcia trachey
1996 Chirurgia laterálnej bázy lebky
1997 Translabyrintový prístup na neurinóm n VIII
 
Granty a projekty:

 
1983 Kuniak,B.,Profant,M.: Otoskleróza - diagnostika a liečba
1986 Kuniak,B.,Profant,M.,Polonyi: Reinervácia hrtana v experimente na zvierati
1988 Profant,M.: CT spánkovej kosti
1993 Profant,M. et al.: Chirurgické a endoskopické riešenie tracheálnych  stenóz
1996 Kabátová,Z.,Profant,M. a spol.:Rehabilitácia  hluchoty kochleárnou implantáciou
1997 Profant,M.: Faktory ovplyvňujúce výsledky kochleárnej implantácie
2011 Profant  et al: Genetické aspekty vrodenej hluchoty
 
 
Člen redakčnej rady:
 
The Laryngoscope
Otology and Neurotology
Otolaryngology Head and Neck Surgery
European Archives of ORL
Head and Neck Diseaseas
Central and Eastern Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery
Journal of International Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery (St. Petersburg)
 
Publikácie
 
Zoznam publikácii k dispozícii vo výstupe z Knižnice LFUK
 
Znalosť cudzích jazykov:
 
Aktívne: angličtina, ruština
Pasívne: nemčina
 
 
Verejné funkcie
 
V minulosti  člen Predsedníctva  Slovenského tenisového zväzu, prezident Tenisového klubu Inter Bratislava
Teraz člen výboru Tenisového klubu Inter Bratislava