Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) poskytuje anestetické služby (laicky narkózy) a zdravotnú starostlivosť týkajúcu sa intenzívnej medicíny. 

Anestetické služby KAIM:
Klinika spolupracuje so všetkými chirurgickými odbormi pri jednotlivých operačných výkonoch
(akútne aj plánované) s nepretržitou dostupnosťou.
Mnohoročná tradícia širokého spektra anestetických výkonov vychovala už niekoľko generácií
anestéziológov a anestetických sestier, ktorí túto náročnú prácu vykonávajú.
O modernom ponímaní anestézie svedčí i zvyšujúce sa percento techník lokálnej anestézie
(znecitlivenie iba časti tela, kde sa realizuje operačný výkon ). Ide o celosvetový trend. Je všeobecne považovaná za bezpečnejšiu, zabezpečuje pacientom bezbolestné skoré pooperačné obdobie. Preto je tento posun v prospech centrálnych (epidurálnych, subarachnoidálnych) a periférnych nervových blokád (znecitlivenie časti hornej, či dolnej končatiny) iba žiaduci a k prospechu pacientov.

Služby intenzívnej medicíny:
Oddelenie intenzívnej medicíny sa nachádza v monobloku nemocnice. Oddelenie ako celok prešlo kompletnou stavebnou rekonštrukciou. Disponuje 9 posteľami. Zabezpečuje nepretržitú akútnu, chronickú, intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť a konziliárne služby. Najčastejšími diagnózami sú ťažké pooperačné stavy, polytraumy (závažné poranenia dvoch a viacerých častí tela), kraniocerebrálne poranenia (poranenia hlavy a mozgu), otravy, dychová nedostatočnosť, zlyhávanie orgánových systémov (srdce, pľúca, obličky, atď.) a šokové stavy, či kombinácia vyššie uvedených stavov.
S príslušným prístrojovým vybavením sa realizujú nasledujúce liečebné postupy:

• umelá ventilácia pľúc,
• invazívny a miniinvazívny monitoring krvného obehu,
• monitoring vnútrolebečného tlaku,
• enterálna a parenterálna výživa,
• eliminačné metódy.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5 
Bratislava 
833 05 

Prednosta: 02/59544541
Sekretariát: 02/59542541
Primárka: 02/59542559
Vedúca sestra: 02/59542561
ARO: 02/59542600/-2777
Sestry: 02/59542682/-2417/-2555
 
späť