Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB

Plastická chirurgia je samostatný medicínsky odbor, hraničiaci a kooperujúci s inými medicínskymi odbormi, zaoberajúci sa vrodenými vývojovými chybami, operáciami nádorov kože a podkožia, chirurgiou ruky, periférneho nervového systému, estetickou a korektívnou chirurgiou, rekonštrukčnou chirurgiou a mikrochirurgiou.
Pod plastickú chirurgiu spadajú všeobecná plastická chirurgia, rekonštrukčná mikrochirurgia, estetická chirurgia, chirurgia vývojových chýb, chirurgia ruky, ako aj riešenie úrazov a poúrazových defektov.

Klinika plastickej chirurgie bola založená v roku 1951 prof. Demjénom ako prvé pracovisko plastickej chirurgie na Slovensku. V súčasnosti je klinika súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Ružinov, nachádza sa v priestoroch pavilónu D. Klinika má kapacitu 37 lôžok, pozostáva z 2 oddelení a ambulancií. Oddelenie dospelých má 19 lôžok a detské oddelenie 18 lôžok. Na oddelení sa nachádzajú dvoj- a trojlôžkové izby, vybavené samostatným sociálnym zariadením. 
V ambulantnej časti klinika okrem bežnej činnosti ambulancie pre dospelých a ambulancie pre deti zabezpečuje aj špecializovanú konzultačnú činnosť v estetickej poradni, poradni ruky, mikrochirurgickej poradni a rázštepovej poradni.
Klinika zabezpečuje ústavné pohotovostné služby.

Klinika je aj výučbová základňa pre plastickú chirurgiu v rámci oboru chirurgia. Je akreditačným pracoviskom na špecializačnú prípravu lekárov v odbore plastickej chirurgie na Lekárskej fakulte UK. Klinika je školiacim pracoviskom taktiež pre internú aj externú formu doktorandského štúdia na LFUK. Na klinike absolvujú povinnú prax z plastickej chirurgie lekári v rámci viacerých špecializačných odborov LF UK aj SZU.

Najvýznamnejšie výsledky
Rozvoj riešenia rázštepových chýb. Klinika bola začlenená do európskeho programu Eurocleft. Za túto činnosť bola vysoko hodnotená. Rozvoj operačných techník rekonštrukcií prsníka a ich zavedenie do bežnej praxe. Ako jediné pracovisko na Slovensku robí rekonštrukciu prsníka prostredníctvom mikrochirugickej techniky DIEP. Rozvoj genetického dispenzáru a genetického vyšetrenia u rázštepových vývojových chýb. Zavedenie jednotlivých operačných techník pri obrne tvárového nervu. Ako jediné pracovisko v SR má zavedenú techniku voľného svalového prenosu na rekonštrukciu paralyzovanej tváre pri obrne tvárového nervu. Zavedenie a rozvoj mikrochirurgických rekonštrukčných operácií. Ako jediné pracovisko máme zavedenú techniku rekonštrukcie hltana voľným lalokom a voľným prenosom tenkého čreva. Ako jediné pracovisko na Slovensku používame perforátorové laloky. Rozvoj mikrochirurgických techník a zavedenie guidelinov pri rekonštrukciách periférnych nervov
Klinika plastickej chirurgie LFUK a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06
Pavilón D, 2. poschodie

sekretariát: 02/48 234 867
prednosta kliniky: 02/48 234 867
primár: 02/48 234 879
zástupca prednosti pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť: 02/48 234 886
vedúca setra: 02/48 234 515


minarovjech@ru.unb.sk

krockova@ru.unb.sk
palencar@ru.unb.skAmbulancie: 
 

Akútne stavy, úrazy zabezpečuje službukonajúci lekár prostredníctvom centrálneho príjmu v hlavnej budove UNB Ružinov 24 hodín denne - Centrálne prijímacie oddelenie

Špecializácia pracoviska:

 
• Rázštepové centrum
Komplexné riešenie vývojových chýb podnebia a pier od chirurgického riešenia primárnych a sekundárnych deformít cez ortodontickú starostlivosť, logopédiu a foniatriu
 
• Mikrochirugické cetrum
Zaoberá sa mikrochirugickými rekonštrukčnými výkonmi, napr. prsníkov po abláciách pre zhubný nádor, poúrazových a iných defektov v rôznych lokalitách tela, prenosom prstov z nohy na ruku (pri ich strate). Riešenie poškodení tvárového nervu (nervus facialis) primárnymi rekonštrukciami periférneho nervu až po mikrochirurgický prenos voľného svalu do oblasti tváre
 
• Centrum estetickej chirurgie
poskytuje komplexné služby klientkam a klientom podľa najnovších a najmodernejších techník a postupov používaných na svetových pracoviskách a centrách estetickej chirurgie ako:
1. facelift s napnutím svalo-väzivového tkaniva,
2. zväčšovanie prsníkov silikónovými implantátmi najvyššej kvality s ich uložením pod žľazu alebo pod sval
3. estetické a korektívne operácie nosa,
4. zmenšovanie prsníkov,
5. korekcie poklesnutých prsníkov,
6. úprava nadbytku kože na bruchu a rozostupu svalov brucha,
7. korekcie očných viečok dolných aj horných,
8. vytiahnutie obočia (browlift),
9. zväčšovanie pier operačným zákrokom,
10. zväčšovanie pier s použitím injektovateľných materiálov,
11. vyhladzovanie vrások injektovateľnými materiálmi,
12. vyhladzovanie vrások aplikáciou botulotoxínu,
13. odsávanie tuku – liposukcia,
14. korekcie tukom – lipografting,
15. korekcie odstávajúcich ušníc.
 

Unikátne operačné techniky a metódy:

 
1. facelift s použitím techniky RBST (round block SMAS technic),
2. vyhladzovanie vrások tváre a krku s použitím techniky APTOS,
3. podvihnutie a zmenšenie prsníkov technikou Lejour, Hall Findlay, Graff,
4. korekcia nosa extramukóznym prístupom podľa Trinitého,
5. korekcia vybočenej nosovej priehradky technikou swinging door,
6. korekcia mäkkých častí nosa delivery technikou,
7. rekonštrukcia prsníka po ablácii technikou DIEP, SIEA,
8. rekonštrukcie periférnych nervov, 
9. rekonštrukcie chýbajúcich ušníc technikou podľa Nagata,
10. rekonštrukcia paralyzovanej tváre vložením voľného svalového laloka,
11. rekonštrukcia hltana po laryngektómiách voľným lalokom a jejunom,
12. rekonštrukcia malých kĺbov prstov osteochondrálnymi štepmi,
13. prenos tukových kmeňových buniek (lipografting).
 

 
späť