Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB Ružinov sa zaoberá komplexnou liečbou ochorení oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. Pracovisko je súčasťou Univerzitnej nemocnice a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na klinike sa vykonáva pregraduálna výuka študentov medicíny LFUK v odbore „zubné lekárstvo“ a postgraduálna výuka lekárov v študijných programoch ,,dentoalveolárna chirurgia“ a ,,maxilofaciálna chirurgia“. Hlavná náplň kliniky, liečebno-preventívna starostlivosť sa vykonáva v nasledovných oblastiach:

- traumatológia – úrazy tváre a tvárového skeletu

- zápaly čeľustí a čeľustných kostí, zápaly dutiny ústnej dentogénneho a nedentogénneho pôvodu

- ochorenia čeľustných dutín – zápalové a nezápalové

- ochorenia slinných žliaz vrátane sialolitiázy

- onkológia hlavy a krku – liečba benígnych a malígnych nádorov dutiny ústnej, jazyka, čeľustí, slinných žliaz, čeľustných dutín, krku, komplexné resekčno-rekonštrukčné operácie tváre a krku, ...

- mikrovaskulárne rekonštrukcie voľnými lalokmi

- vrodené a získané deformácie tváre vrátane porázštepových deformácií

- temporomandibulárny kĺb (TMK)- komplexná liečba ochorení TMK vrátane zlomenín, osteoartrózy, ankylózy a totálna náhrada kĺbu (TEP)

- predprotetická chirurgia, úpravy čeľustí, slizníc, osteoplastiky...

- bisfosfonátová osteonekróza čeľustí (BRONJ) a liekmi navodená osteonekróza čeľustí (MRONJ)

- dentoalveolárna chirurgia – chirurgická liečba čeľustných cýst, chirurgické extrakcie zubov múdrosti, impaktovaných zubov, zaraďovanie očných zubov...

- mentálne retardovaní a neošetriteľní pacienti – chirurgické ošetrenie, extrakcie zubov

Lôžková časť kliniky je v Nemocnici Ružinov na 4.poschodí, oddelenie B. Celkový počet postelí na oddelení je 24 v 10tich izbách (z toho 2 nadštandardné 1 posteľové izby za doplatok podľa aktuálneho cenníka platených služieb a výkonov ZS UNB). Každý pacient na oddelení má prideleného svojho izbového lekára. V dennej službe sú pre pacientov na oddelení dve zdravotné sestry, v nočných hodinách je nepretržitá lekárska služba a jedna zdravotná sestra na oddelení. Bližšie informácie o liečebnom postupe dostane pacient od lekárov pri prijímaní a následne od svojho izbového lekára. Počas hospitalizácie sú pre pacienta k dispozícii všetci lekári vrátane zástupcu prednostu a prednostu kliniky. Na lôžkové oddelenie sú prijímaní pacienti na plánovanú chirurgickú liečbu podľa objednania, ale aj akútne prijatí pacienti, najmä úrazy a zápaly. Z týchto dôvodov nie je možné vždy zabezpečiť presné poradie zaradenia do operačného programu podľa príjmu a „prednosť“ dostávajú akútni pacienti.

Ambulantná časť kliniky sa nachádza na -1. poschodí v poliklinickej časti nemocnice. Do ambulantnej časti sú odporúčaní pacienti z územia celého Slovenska väčšinou od zubných lekárov, ale aj odborníkov z iných medicínskych odborov. Pacient sa musí dostaviť na vyšetrenie osobne s výmenným lístkom/odporúčaním a po konzultácii s ním sa navrhne ďalší liečebný plán. Nie je možné sa dopredu objednať na prvé vyšetrenie alebo konzultáciu. Ambulantný chirurgický výkon sa vykonáva v ambulantnej zákrokovni v ambulantnej časti kliniky v lokálnej anestézii. V prípade potreby chirurgického výkonu spojeného s hospitalizáciou dostane pacient termín hospitalizácie na lôžkové oddelenie. Ak má pacient nejasnosti informuje sa u objednávajúceho lekára. Informácie o liečebnom postupe v ambulantnej starostlivosti, alebo pri hospitalizácii poskytne izbový, alebo každý lekár na klinike.

Na klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie sa vykonáva aj klinický výskum jednotlivých liečebných postupov, liečebných výsledkov a zavádzanie nových chirurgických postupov. Lekári sa zúčastňujú na odborných domácich podujatiach, ale aj na medzinárodných odborných podujatiach.

Výkony nadštandardnej starostlivosti sú vždy len na žiadosť pacienta a nie sú povinné. 
Napríklad:  pobyt v nadštandardnej izbe na vybraných oddeleniach alebo výber operatéra alebo pobyt sprievodnej osoby (pri pobyte sprievodnej osoby sa prihliada na prevádzkové možnosti daného oddelenia a je možné, že oddelenie nebude môcť v danej chvíli z kapacitných dôvodov  prijať sprievodnú osobu, viac v sekcii Pacienti a návštevníci -Hospitalizovaný pacient). Pri hospitalizácii, pobyte sprievodnej osoby, ako aj pri pobyte na nadštandardnej izbe sa pri platbách počíta prvý a posledný deň pobytu ako jeden.
Platené služby | Univerzitná nemocnica Bratislava (unb.sk)

 

Kontakt

Klinika ústnej,  čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB (KÚČTCH)

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

826 06 Bratislava

 

Prednosta KÚČTCH

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

 

Zástupca prednostu KÚČTCH

MUDr. Kristián Šimko, PhD.

 

Vedúca sestra KÚČTCH

Mgr. et Bc. Iveta Lukáčová                   

Tel.  kontakt: 02/ 48 234 494

iveta.lukacova@ru.unb.sk

 

Sekretariát KÚČTCH sa nachádza na 5. poschodí nemocnice (blok C.)

Tel.  kontakt: 02/ 48 234 865

Simona Valková

valkova@ru.unb.sk

 

Oddelenie KÚČTCH sa nachádza na 4. poschodí nemocnice (blok B.)

Tel.  kontakt: 02/ 48 234 496

 

Ambulancie KÚČTCH sa nachádzajú v suteréne (- 1. poschodie) polikliniky UNB

Ordinačné hodiny 8:00 - 12:00 a 12:30 - 14:30

Obedná prestávka 12:00 - 12:30

Špecializované ambulancie:

 • Estetická ambulancia 004: Pondelok (MDDr. Barbora Šufliarsky)
 • Onkologická ambulancia 004 a 006: Utorok (doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH; MUDr. Kristián Šimko, PhD.; MDDr. Branislav Gális, PhD.; MDDr. Anna Kobyliaková; MDDr. Marek Soviš; MUDr. Ivana Vidová)
 • Kĺbová poradňa ambulancia 007: Streda a piatok (Doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc.)
 • Ortognátna poradňa 005: Štvrtok (MDDr. Michal Vavro, PhD.; MDDr. Bronislava Dvoranová)

 

Zákrokovňa dentoalveolárnej chirurgie č. 010 („malé operačné sály“ jednodňovej zdravotnej starostlivosti) sa nachádza v suteréne (- 1 poschodie) polikliniky UNB

Tel.  kontakt: 02/ 48 234 731

  • Lekári: sa striedajú
  • Sestry:
   • Eva Kakašová
   • Alena Lajová

 

Operačná sála KÚČTCH č. 14 sa nachádza v rámci Komplexu operačných sál (KOS) na 1. poschodí UNB
https://www.unb.sk/komplex-operacnych-sal/

 

späť