Platené služby

 
Platené služby sú tie, na ktoré sa nevzťahuje verejné zdravotné poistenie alebo sú už nad rámec verejného zdravotného poistenia a pacientovi vzniká povinnosť zaplatiť za ne stanovenú sumu priamo v UNB. 
 

4 najčastejšie platené služby v UNB:


Sprevádzajúca osoba pri pôrode:
Každá rodička má možnosť mať pri pôrode jednu blízku osobu zdarma – bez úhrady.
V prípade, že rodička požaduje pri svojom pôrode viac ako jednu osobu , každá táto osoba platí poplatok vo výške 30 €.
 
Nadštandardná izba jednoposteľová: 40 €/noc, dvojposteľová 20 €/noc
(možnosť využiť nadštandardnú izbu závisí od obsadenosti kliniky),

Výber operatéra: 500 €,
Výber pôrodníka: 500 €.

 
Platená služba – za plnú úhradu poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorá 
- presahuje rámec verejného zdravotného poistenia (napr. vyšetrenia, prehliadky a ďalšie výkony poskytnuté na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré nie sú indikované zo zdravotných dôvodov: estetická chirurgia, kozmetické výkony alebo výkony akupunktúry, telovýchovného lekárstva a psychoanalýzy), 
- nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť alebo so súhlasom osoby sa poskytuje na žiadosť inej fyzickej alebo právnickej osoby (napr. zdravotné výkony súvisiace s vystavením rôznych lekárskych potvrdení a pod., opakované konzultácie špecialistu na vyžiadanie osoby bez zdravotnej indikácie, vybrané rehabilitačné výkony bez indikácie ošetrujúceho lekára, niektoré laboratórne alebo zobrazovacie vyšetrenia na žiadosť osoby bez indikácie ošetrujúceho lekára a pod.), 
- nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale sa poskytuje osobám bez platného zdravotného poistenia na ich žiadosť (samoplatcovia). 
 


Typy platených služieb v UNB:

 

Zdravotné výkony mimo verejného zdravotného poistenia

Poskytujú sa na žiadosť fyzickej osoby ako napríklad estetické výkony, akupunktúra, kozmetické výkony, výkony telovýchovného lekárstva, psychoanalýzy, ďalej sterilizácie bez zdravotnej indikácie, interrupcie, použitie niektorých liečiv nehradených zo zdravotného poistenia.  
 

Ďalšie zdravotné výkony na vyžiadanie nad rámec verejného zdravotného poistenia

Ide o zdravotné výkony, ktoré sa poskytujú vyslovene na žiadosť pacienta alebo iného subjektu po vyčerpaní frekvencie a počtu vyšetrení hradených z verejného zdravotného poistenia. Napríklad rôzne biochemické, mikrobiologické a iné vyšetrenia na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť iného subjektu (napr. domovov sociálnych služieb a iných sociálnych zariadení).  Patria sem aj výkony rehabilitácie bez indikácie lekára, aj výkony asistovanej reprodukcie po vyčerpaní frekvencie a počtu výkonov hradených zo zdravotného poistenia. Sem zaraďujeme aj výkon celkovej anestézie pri kolonoskopii, gastro vyšetreniach a bronchoskopii, ktorá sa bežne neaplikuje. 
 

Výkony administratívneho charakteru 

Poskytujú sa na vlastnú žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby, napríklad rôzne výpisy zo zdravotnej dokumentácie, vystavenie správ pre komerčné poistenie pacienta,  fotokópie zdravotnej dokumentácie,  snímky plodu a pod.
 

Hospitalizácia pri ošetrovateľskej starostlivosti

V prípadoch, kedy pacient už vyčerpal priemerný počet ošetrovacích dní a jeho zdravotný stav už nevyžaduje hospitalizáciu, ale súčasne si praje ešte pobudnúť z akýchkoľvek dôvodov na lôžku oddelenia dlhodobo chorých. Najčastejšie na čas, pokiaľ sa vybaví umiestnenie v niektorom z domovov sociálnych služieb alebo z dôvodov nemožnosti rodiny postarať sa v danom čase o ležiaceho príbuzného. 
 

Výkony nadštandardnej starostlivosti

Vždy len na žiadosť pacienta, nie sú povinné.
Napríklad: pobyt v nadštandardnej izbe na vybraných oddeleniach, výber operatéra, výber pôrodníka, výber anestéziológa, výber pôrodnej asistentky alebo lekára v systéme asistovanej reprodukcie. Možnosť prítomnosti viac ako jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode, pobyt sprievodnej osoby na jednotlivých oddeleniach (pri pobyte sprievodnej osoby sa prihliada na prevádzkové možnosti daného oddelenia a je možné, že oddelenie nebude môcť v danej chvíli z kapacitných dôvodov prijať sprievodnú osobu, viac v sekcii Pacienti a návštevníci -Hospitalizovaný pacient).
Pri hospitalizácii, pobyte sprievodnej osoby, ako aj pri pobyte na nadštandardnej izbe sa pri platbách počíta prvý a posledný deň pobytu ako jeden.