Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie poskytuje ambulantnú psychologickú starostlivosť a ústavnú psychologickú starostlivosť (formou konzílií na somatických oddeleniach nemocnice). Nemá svoju lôžkovú časť. Zamestnankyne oddelenia sa špecializujú v odbore klinická psychológia a v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. K službám, ktoré poskytujeme, patrí: psychologická diagnostika, psychoterapia, sekundárna prevencia.

 

Psychologická diagnostika:

Poskytujeme psychologické vyšetrenie, resp. psychologickú konzultáciu, ktorú odporúča prostredníctvom výmenného lístka iný špecialista (psychiater, neurológ, gastroenterológ, internista, všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast a iní; u detí aj logopéd, špeciálny pedagóg apod.). Bez ohľadu na vek, poskytujeme psychodiagnostiku mentálnych funkcií, kognitívnych funkcií, osobnosti (kvalita myslenia, vnímania, sebaobraz, sociálne vzťahy), emocionality; u dospelých klientov špecializované neuropsychologické vyšetrenie, psychologické posúdenie stavu pre potreby Sociálnej poisťovne; u detí funkčné vývinové posúdenie psychomotorického vývinu apod.

Sociálno-psychologické a pedagogicko-psychologické požiadavky riešime len v obmedzenom rozsahu.

Na psychologickú diagnostiku sa potrebujete objednať na konkrétny čas. Psychologická ambulancia nepodlieha rajonizácii.

 

Psychoterapia:

Je špecializovaná liečebná metóda, ktorá sa pomocou rozhovoru a terapeutického vzťahu zameriava na vopred dohodnutý terapeutický cieľ. Pomáha pri liečení rôznych zdravotných ťažkostí (duševných, aj telesných); pri zvládaní rôznych životných období a situácií (pracovné, osobné, vzťahové, rodinné); pri prežívaní ťaživých emočných skúseností (napätie, strach, úzkosť, hnev, smútok, vyčerpanie); rovnako je nápomocná pri poznávaní samého seba a v snahe lepšie si porozumieť.

 

Poskytujeme individuálnu psychoterapiu v rozsahu, v akom ju prepláca zdravotná poisťovňa (25 sedení). Poskytujeme podpornú psychoterapiu v rozsahu, v akom ju prepláca zdravotná poisťovňa (15 sedení). Poskytujeme nácvik autogénneho tréningu v rozsahu, v akom ho prepláca zdravotná poisťovňa (1 cvičenie = 25 min.).

 

V súčasnosti preplácajú všetky zdravotné poisťovne psychoterapeutickú liečbu v rovnakom rozsahu. Na prvé stretnutie sa potrebujete vopred objednať.

 

Sekundárna prevencia:

Cieľom sekundárnej prevencie je včasné podchytenie ťažkostí a predchádzanie ich prehlbovaniu. Do skríningového sledovania sa t.č. zaraďujú najmä deti predčasne narodené v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke.

Poskytujeme edukáciu a v individuálnych prípadoch aj stimulačné vývinové programy pre deti s nerovnomerným psychomotorickým vyzrievaním, tréningy kognitívnych funkcií pre dospelých.

 

NEPOSKYTUJEME

Posudzovanie psychickej spôsobilosti záujemcov o SBS, držiteľov strelnej zbrane a vodičov; súdom nariadené odborné psychologické poradenstvo pre vodičov.

Oddelenie klinickej psychológie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

 

e-mail: psychologia@pe.unb.sk

 

Personálne obsadenie:

Mgr. Lenka Čičmanová, PhD – vedúca psychologička

Mgr. Diana Beranová

Mgr. Daniela Urbanová

 

 

Objednávanie:

Telefonicky:

Deti                02/6867 2522

Dospelí          02/6867 2005, 02/6867 2531, 02/6867 2522

 

E-mailom:      psychologia@pe.unb.sk

  
AMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti: 
 
späť