Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie klinickej psychológie poskytuje ambulantnú a konziliárnu činnosť v medicínskom odbore klinická psychológia pre deti, adolescentov aj dospelých. Nemá lôžkovú časť.

Zaoberá sa najmä o psychodiagnostikou, psychoterapiou a sekundárnou prevenciou. Oddelenie klinickej psychológie je akreditovaným školiacim pracoviskom ďalšieho vzdelávania psychológov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v špecializačnom štúdiu Klinická psychológia.

Psychodiagnostické vyšetrenie je jedno z pomocných vyšetrení pre stanovenie diagnózy a riešenie mnohých diferenciálne diagnostických problémov. Psychologické vyšetrenie je nevyhnutné pri posúdení stavu psychických funkcií a ich zmien deterioračnými vplyvmi niektorých neurologických a procesuálnych ochorení, pri traumatickom a toxickom poškodení mozgu, a pri zhodnotení zmien v pracovnej schopnosti. Psychodiagnostika poskytuje odborné posúdenie osobnosti chorého, jej vývinu, úrovne, štruktúry, integrity a diferenciácie. Prispieva k odhaleniu prítomnosti, miery, závažnosti a etiológie psychopatologických a psychosomatických symptómov. Odhaľuje, sleduje a ovplyvňuje vývinové poruchy psychiky a správania najmä v ohrozených skupinách detí predčasne narodených s rizikovým vývinom, detí s endokrinnými a metabolickými poruchami, kde skríningovými metódami a stimulačnými programami napomáha zdravému psychickému vývinu.

Oddelenie poskytuje aj špeciálnu psychoterapeutickú starostlivosť od relaxačných techník, cez racionálnu terapiu, krízové intervencie až po systematické vedenie u pacientov v akútnych stavoch i v prípade chronických psychických a behaviorálnych porúch.


 
Oddelenie klinickej psychológie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

Vedúca oddelenia:
PhDr. Anna Nagajová

 
AMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti: 
 
späť